Foreldrepenger

Foreldrepenger skal sikre foreldrene inntekt under foreldrepermisjon i forbindelse med fødsel eller adopsjon. Rett til foreldrepenger opptjenes ved yrkesaktivitet.

Foreldrene har rett til et bestemt antall uker med foreldrepenger. Foreldrepenger utbetales vanligvis i en sammenhengende periode fra fødsel og frem til barnet er om lag ett år.

Foreldrepenger kan på visse vilkår utsettes eller tas ut gradert, men uttaket må være gjennomført innen barnet fyller tre år.

Foreldrene må søke om foreldrepenger. Det er Arbeids- og velferdsetaten (NAV) som forvalter ordningen.

Nærmere informasjon finner du på hjemmesidene til NAV.