Kontantstøtte

Familier med barn mellom ett og to år som ikke går i barnehage, kan få kontantstøtte.

Vilkåret for å få kontantstøtte er at barnet ikke, eller bare delvis, har plass i barnehage som mottar offentlig driftstilskudd. Hvis barnet har deltidsplass i en slik barnehage, kan foreldrene få redusert kontantstøtte.

Kontantstøtten skal bidra til at familiene får mer tid til selv å ta omsorgen for egne barn og at familiene får reell valgfrihet når det gjelder omsorgsform for barna sine.

Kontantstøtten er per barn uten inntekts- eller behovsprøving. Den er skattefri.

Det er Arbeids- og velferdsetaten (NAV) som forvalter ordningen med kontantstøtte. Nærmere informasjon finner du på hjemmesidene til NAV.