Skilsmisse og samlivsbrot

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Ein ektefelle som ikkje ynskjer å fortsetje samlivet kan søkje fylkesmannen om separasjon. Etter eitt års separasjonstid, kan kvar av partane søkje fylkesmannen om skilsmisse.

Skilsmisse 

Ein ektefelle som ikkje ynskjer å fortsetje samlivet kan søkje fylkesmannen om separasjon. Etter eitt års separasjonstid, kan kvar av partane søkje fylkesmannen om skilsmisse. Ektefellar som flyttar frå kvarandre utan å vere separert, kan søkje fylkesmannen om skilsmisse to år etter samlivsbrotet. 
Ektefellar som har felles barn under 16 år, må møte til mekling før dei kan søkje om separasjon eller skilsmisse.

Det er mogleg å søkje om separasjon på nett: https://skjema.fylkesmannen.no/Separasjon-og-skilsmisse/

Ein ektefelle kan krevje skilsmisse dersom den andre ektefellen med overlegg har prøvd å drepe han eller henne eller barna, eller med forsett har utsett dei for alvorleg mishandling. Det same gjeld dersom ektefellen har fare åt på ein måte som er eigna til å skape alvorleg frykt for slik åtferd. Føresegna i ekteskapslova § 23 gir høve til å krevje dom på skilsmisse utan at ein på førehand har vore gjennom separasjon eller samlivsbrot. Det er ikkje naudsynt med mekling i forkant.


Oppløysing av tvangsekteskap og bigamiekteskap

Begge ektefellane kan reise søksmål for å få kjent eit ekteskap som er inngått under tvang ugyldig eller få direkte skilsmisse. Søksmålet må reisast innan 6 månader etter at ektefellen har blitt fri for tvangen. Dersom det har gått meir enn 5 år etter at partane gifta seg, kan dei ikkje reise søksmål som blir grunngitt med tvang, men må søkje om separasjon.

Dersom det ligg føre eit bigamiekteskap kan begge ektefellane krevje det oppløyst. Dersom ingen av partane reiser oppløysingssak, vil fylkesmannen reise sak for å oppløyse ekteskapet som blei inngått sist.

Les mer på Bufdir sine nettsider.