Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Informasjon om Forsvarsdepartementets tilskuddsordning til akademiske institusjoner og universitetsmiljø innen sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning (Kapittel 1700, post 73)

Målet med tilskuddsordningen
Forsvarsdepartementet har siden 1994 bidratt til relevant forskningsbasert kompetanse om sikkerhets- og forsvarspolitiske spørsmål i Norge ved å finansiere spesifikke prosjekter som analyserer sikkerhets- og forsvarspolitiske temaer av særlig interesse for FD og Forsvaret. FDs forskningsstøtte over kapittel 1700, post 73, fordeler seg ca. 50/50 mellom støtte til prosjekter av i utgangspunktet ett års varighet, samt doktor- og postdoktorgradsstipender over tre år.

Tildelingen av ettårige prosjektstøttemidler baseres på åpen konkurranse mellom søkere tilknyttet en rekke institusjoner/institutt, etter spesifikke temakriterier som oppdateres årlig. (PS! Fra og med 2014 vil det ikke lenger være mulig å søke FD om støtte til postdoktorgradsstipend).

Målgrupper
Tilskuddsordningen er i hovedsak ment for institusjoner, tenke-tanker og universitetsmiljø med et sikkerhets- og forsvarspolitisk utsyn. I praksis omfatter dette:  

 • Institusjoner/institutt som har som hovedmål å drive forskning innen sikkerhets- og forsvarspolitiske temaer.
 • Institusjoner/institutt som planlegger å iverksette prosjekt med relevans for Forsvaret eller norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, men som ikke nødvendigvis har som primærmål å drive forsvarsrelatert forskning.

Utlysning av prosjektstøtte for 2015
FD vil lyse ut et begrenset antall prosjekter til sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning for 2015 på denne nettsiden i løpet av september 2014. I utgangspunktet vil kun prosjekter av inntil ett års varighet bli vurdert. FD har et begrenset budsjett, og de siste årene har støtten til hvert prosjekt ligget mellom 400.000 og 900.000 kr.

Generelt om vurdering av prosjektstøtte
Forskningsstøtten skal i all hovedsak benyttes til selve forskningsaktiviteten. Dette omfatter utgifter til lønn, litteratur, deltakelse på seminar og konferansevirksomhet, reiseutgifter ved feltarbeid etc. Bruk av støtte til generelle «overhead» utgifter skal begrenses til det strengt nødvendige.

Følgende generelle kriterier for tildeling av støtte vektlegges:

 1. Relevans for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, ved å kunne gi økt kunnskap og innsikt i de sikkerhets- og forsvarspolitiske utfordringer og problemstillinger som vårt land står overfor i dag og i årene som kommer.
 2. Relevans for vår kunnskap om Norges internasjonale rammebetingelser, og hvordan disse påvirker Norges internasjonale stilling og sikkerhet.
 3. Relevans for kompetanseoppbygging og styrking av det norske fagmiljøet når det gjelder sentrale statlige og ikke-statlige aktører og endrede geopolitiske konstellasjoner.
 4. Relevans for utviklingen av internasjonal humanitærrett/krigens folkerett i internasjonale operasjoner.
 5. Relevans for økt kunnskap og innsikt om endringer i sikkerhetsbegrepet (statssikkerhet, samfunnssikkerhet, menneskelig sikkerhet) og konsekvensene for Forsvaret.
 6. Relevans for vår kunnskap om bakgrunnsfaktorer, dynamikk og skillelinjer i norsk politikk på det sikkerhets- og forsvarspolitiske området.
 7. Relevans for det sikkerhets- og forsvarspolitiske ordskiftet i Norge.
 8. Relevans for doktrine- og kunnskapsutviklingen i Forsvaret.
 9. Relevans for EUs økende betydning som sikkerhets- og forsvarspolitisk aktør og implikasjoner for Norge.

Følgende spesifikke kriterier for tildeling av støtte vektlegges:

 1. Russlands rolle i Ukraina-krisen. Bruk av asymmetriske virkemidler, herunder (des-) informasjonskampanjer. Mulighet for tilsvarende kampanjer i andre land?
 2. Russlands Arktiskpolitikk og russisk aktivitet i nordområdene.
 3. Den politiske utviklingen i Russland og forholdet til Vesten, herunder NATO.
 4. Forholdet mellom Russland og Kina. I hvilken grad har Ukraina-krisen endret rammebetingelsene i forholdet mellom de to landene og hvordan gir dette seg utslag?
 5. Innenrikspolitiske utviklingstrekk i USA og konsekvenser for USAs globale engasjement.
 6. Det fremtidige gassmarkedet i Europa og konsekvenser for europeisk sikkerhetspolitikk.
 7. Sentrale nasjonale og/eller folkerettslige rammer for personvern og retten til privatliv knyttet til militær informasjonsforvaltning.
 8. Gjensidig sivilt-militært samarbeid innen totalforsvaret, med vekt på sivil støtte til Forsvaret i sikkerhetspolitisk krise og krig.
 9. Den rollen EUs sikkerhetspolitikk har spilt ifm Ukraina-krisen, og implikasjoner for Norge.

De spesifikke temakriteriene vil være retningsgivende for den konkrete vurdering av innkomne prosjektforslag for 2015.

Søknadsfrister for tilskudd 2015
Søknadsfrist for tildeling av forskningsstøtte for 2015 over kapittel 1700, post 73, er satt til innen utgangen av torsdag 20. november 2014.

FD vil foreta en nøye vurdering av alle innkomne prosjektforslag. Svar på søknad om tilskudd vil kunne forventes i løpet av desember 2014.

Krav til søker
Tildelingen baseres på fri konkurranse mellom kvalifiserte søkere. Søkeren skal være tilknyttet en institusjon/institutt, som samtidig vil ha arbeidsgivergiveransvaret for søkeren under arbeidet med prosjektet. Prosjektet skal skrives på et skandinavisk språk eller på engelsk. Forskeren må imøtekomme faglige og akademiske kriterier, og FDs regler for rapportering skal overholdes. Se vedlegg A.

Selve søknaden må ha et realistisk ambisjonsnivå, en tydelig problemstilling og en prosjektskisse på maksimum 10 sider. Søknaden må også inneholde et utkast til budsjett, samt søkerens CV (inkludert liste over eventuelle tidligere publikasjoner).

Det er viktig å merke seg at tildeling av eventuell ny prosjektstøtte forutsetter at tidligere prosjekter FD har gitt støtte til er avsluttet.

Oppfølging og kontroll
Forskeren må rapportere til Forsvarsdepartementet om gjennomføring og resultater. FD forbeholder seg retten til vederlagsfri intern bruks og disponeringsrett av endelig rapporter og publikasjoner i henhold til økonomireglementet. FD forventer også en kortere policy rapport/notat som oppsummerer hvilke operative konsekvenser prosjektets resultater kan eller bør ha for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Det legges til rette for dialog mellom forsker, institutt og FD om faglige spørsmål underveis, herunder om innretting og forhold som bør belyses. Forskerne vil også kunne bli invitert til å holde et seminar i FD, der resultatet av prosjektet legges frem.

Dersom midlene ikke er brukt i samsvar med retningslinjer, kriterier og tildeling, eller at måloppnåelsen ikke ansees som tilfredsstillende, vil dette kunne få konsekvenser for eventuell fremtidig tildeling. Riksrevisjonen kan kontrollere at tildelte midler nyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet § 10 og Lov om Riksrevisjonen § 12, tredje ledd.

Evaluering
Evaluering og utvikling av tilskuddsordningen er en kontinuerlig prosess. Som en følge av dette kan det påregnes endringer i regelverk, praktisering og retningslinjer fra et budsjettår til det neste.

Søknad
Søknaden sendes per post til følgende postadresse:
Forsvarsdepartementet (m/merknad «FoU-søknad»)
v/Avdeling for Sikkerhetspolitikk
Postboks 8126 Dep.
0032 Oslo.

I tillegg kan søknaden, samt eventuelle spørsmål om ordningen, sendes til Ingjerd Kroken v/Avdeling for Sikkerhetspolitikk på følgende e-post adresse: [email protected].

Til toppen