Forsiden

Hva er en langtidsplan?

Langtidsplanene angir og forankrer hovedlinjer for forsvarssektorens utvikling, inkludert forsvarspolitiske mål, oppgaver og ambisjonsnivå, samt tilhørende økonomiske og strukturelle rammer. Forsvarsdepartementet utarbeider med jevne mellomrom nye langtidsplaner for forsvarssektoren da disse er viktige politiske og forvaltningsmessige virkemidler for å sikre en langsiktig og bærekraftig utvikling av Forsvaret og forsvarssektoren som helhet. Anbefalinger og tiltak er basert på en oppdatert vurdering av sikkerhetspolitiske, forsvarspolitiske, økonomiske, teknologiske og samfunnsmessige forhold av betydning for utviklingen for sektoren.

Den sikkerhetspolitiske utviklingen gjør at vi må sette søkelys på Forsvarets evne til å løse sine oppgaver. Skulle Norge blir utsatt for press, anslag eller angrep, må Forsvaret kunne reagere raskt og med relevante midler. De siste tiårs forsvarsplanlegging har ikke i tilstrekkelig grad tatt høyde for dette. Behovet for større operativ evne kommer på toppen av andre økonomiske utfordringer. Regjeringen arbeider derfor med en ny langtidsplan for Forsvaret.

  • Langtidsplanene angir og forankrer hovedlinjer for forsvarssektorens utvikling, inkludert forsvarspolitiske mål, oppgaver og ambisjonsnivå, samt tilhørende økonomiske og strukturelle rammer. Anbefalinger og tiltak er basert på en oppdatert vurdering av sikkerhetspolitiske, forsvarspolitiske, økonomiske, teknologiske og samfunnsmessige forhold av betydning for utviklingen.
  • Forsvarssektorens langtidsplaner er viktige politiske og forvaltningsmessige virkemidler for å sikre en langsiktig og bærekraftig utvikling av Forsvaret og forsvarssektoren som helhet.