Forsiden

Hvorfor jobber Forsvarsdepartementet med en ny langtidsplan?

Regjeringen har startet arbeidet med en ny langtidsplan for Forsvaret og tar sikte på å legge denne frem for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2016.

Bakgrunnen til dette er at Forsvaret av i dag ikke lar seg videreføre på mellomlang og lang sikt. Ambisjonsnivå, struktur og tilgjengelige ressurser er under stort press, og vil komme i ytterligere ubalanse hvis vi ikke tar tydelige veivalg. Og dette er ikke bare et spørsmål om økonomiske ressurser. Det dreier seg like mye om organisering, om å tilpasse oss ny teknologi og om å få mer forsvar ut av hver krone.

Endrede sikkerhetspolitiske rammer setter nye krav til klartider og reaksjonsevne. Det blir stadig mer krevende å anskaffe og drifte materiell til det samme styrkevolumet som vi har i dag. Samtidig er det behov for å gi mer plass til innfasing og utnyttelse av nye teknologiske løsninger. I sum utgjør dette et betydelig utfordringsbilde

Det er derfor fortsatt behov for omstillinger og potensielt omfattende endringer for å sikre at Forsvaret forblir relevant.