Kosthold og ernæring

Hovedmålene i ernæringspolitikken er å fremme gode kostholds- og måltidsvaner, forebygge kostholdsrelaterte sykdommer og sikre at mat og drikke er helsemessig trygg.

Kostholdsarbeidet er forankret i "Folkehelsemeldinga - Gode liv i eit trygt samfunn" (Folkehelsemeldinga 2019) og "Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021) - Sunt kosthold, måltidsglede og god helse for alle" (Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold 2017). Med bakgrunn i midtveisevaluering av Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021) (kostholdsplanen) er planperioden forlenget til 2023.

Delmålene i kostholdsplanen er å

  1. Legge til rette for å endre kostholdet i tråd med helsemyndighetenes råd
  2. Redusere sosiale forskjeller i kosthold
  3. Styrke kunnskap om, og synliggjøre sammenhenger mellom kosthold og fysisk og psykisk helse
  4. Fremme utvikling av sunne og trygge matvarer og tilstrebe en helse- og miljøvennlig praksis i produksjon og forbruk av mat
  5. Styrke og kvalitetssikre mat-, måltids- og ernæringsarbeid i helse-, omsorgs- og sosialtjenesten.

Endring krever tiltak på tvers av sektorer

For å få til endringer i kostholdet, er det nødvendig med innsats på tvers av sektorene og samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor. Flere tiltak må virke sammen for best mulig effekt, f.eks. gjennom kommunikasjon, kompetanse og tilrettelegging for at sunne valg skal være enkle valg.

Flere etater involvert i kostholdsarbeidet