Folkehelse

Strålevern og atomberedskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er fag- og forvaltningsmyndighet på området strålevern og atomsikkerhet.

Stråling

I samfunnet utsettes mennesker og miljø for forskjellige kunstige og naturlige strålekilder.

Forebyggingspotensialet for å redusere skadevirkninger av stråling er størst når det gjelder:

  • UV-eksponering fra sola og solarier
  • diagnostisk og terapeutisk strålebruk i helsesektoren
  • radoneksponering i boliger, barnehager og skoler

Atomberedskap

Norge har i flere år vært en pådriver i internasjonalt atomsikkerhetsarbeid, særlig overfor Russland.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet leder Kriseutvalget for atomberedskap. Kriseutvalget er opprettet slik at man har ekspertise til å håndtere atomhendelser og for å sørge for hurtig iverksettelse av tiltak for å beskytte liv, helse, miljø og andre viktige samfunnsinteresser.

Kongelig resolusjon av 23. august 2013 gir mandat for Kriseutvalget for atomberedskap og beskriver nærmere Kriseutvalgets oppgaver og sammensetning. I tråd med kongelig resolusjon har Kriseutvalget delegerte fullmakter i akuttfasen av en atomhendelse. Dette innebærer at Kriseutvalget i akuttfasen av en atomhendelse kan gi nødvendige pålegg overfor både statlige og kommunale organer og private og offentlige virksomheter for å sikre en god håndtering av atomhendelsen.

Internasjonalt vil Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet videreføre sin ledende rolle i arbeidet med å styrke internasjonal atomberedskap.