Departementets eierstyring av de regionale helseforetakene

Departementets styring av de regionale helseforetakene

 
 
Vedtak i forertaksmøter 
I foretaksmøtet kan helseministeren som sykehuseier gjøre beslutninger i saker som er av vesentlig betydning (jfr. Lov om helseforetak, § 30) 

I oppdragsdokumentene blir Stortingets bevilgninger stilt til disposisjon til de regionale helseforetakene samtidig som departementet stiller krav i forbindelse med de bevilgede midlene:


Se Oppdragsdokumenter for inneværende og tidligere år.

Helse- og omsorgsdepartementet styrer de regionale helseforetakene gjennom lov, vedtekter, foretaksmøte og bestillerdokument. Departementet utpeker også de regionale helseforetakenes styrer.

Helseforetaksloven § 16 annet ledd hjemler departementets mulighet til å stille vilkår til de regionale helseforetak når det tilføres ressurser. Dette gjøres i bestillerdokumentene til de regionale helseforetak. Disse utarbeides en gang årlig, og sendes til de regionale helseforetak etter Stortingets budsjettvedtak i slutten av desember.

De regionale helseforetakene rapporterer på bestillerdokumentets krav til departementet innen den 1. mars året etter dokumentets gyldighetsperiode. Dette er også lovhjemlet i helseforetaksloven, § 34.

Helse- og omsorgsdepartementets bestillerdokumenter til de regionale helseforetakene
Disse gis normalt ut en gang per år, like etter at beslutningen om årets statsbudsjett foreligger i Stortinget. Bestillerdokumentene inneholder krav fra Helse- og omsorgsdepartementet om hvilke oppgaver som skal utføres i det påfølgende år, og hvilke krav som settes til de regionale helseforetakene. Styringslinjen overfor helseforetakene delt i to. Den skjer gjennom bestillerdokumentet og gjennom foretaksmøtet i januar. I dette dokumentet formuleres krav stilt til tjenesten. I foretaksmøtet stiller departementet krav i kraft av å være eier.

De regionale helseforetaks vedtekter
Disse regulerer virksomheten til de regionale helseforetakene.

De regionale helseforetakenes rapportering
De regionale helseforetakene rapporterer til Helse- og omsorgsdepartementet hvert år, innen fristen den 1. mars. Departementet rapporterer til Stortinget om helseforetakenes måloppnåelse i forbindelse med St.prp. nr 1.