Stadfesting etter markaloven Oslo kommune - regulering av helårstrasé Strømsdammen

Klima- og miljødepartementet stadfester Oslo kommunes vedtak 7. september 2016 om reguleringsplan for helårstrasé mellom Strømsdammen og veien mellom Strømsbråten og Tryvann. Klima- og miljødepartementet finner at markaloven gir hjemmel til å etablere helårstrasé slik planen åpner for. Departementet viser til at tiltaket faller inn under markaloven § 7 nr. 2, der stier og løyper er blant de tiltak som kommunale planer kan åpne for i Marka, uten hensyn til markalovens generelle byggeforbud. Departementet finner at tiltaket i svært liten grad vil berøre de formål som markaloven skal ivareta.

Vi viser til oversendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 17. oktober 2016 av reguleringsplan for helårstrasé mellom Strømsdammen og veien mellom Strømsbråten og Tryvann.

Klima- og miljødepartementet stadfester Oslo kommunes vedtak 7. september 2016 om reguleringsplan for helårstrasé mellom Strømsdammen og veien mellom Strømsbråten og Tryvann. Klima- og miljødepartementet finner at markaloven gir hjemmel til å etablere helårstrasé slik planen åpner for. Departementet viser til at tiltaket faller inn under markaloven § 7 nr. 2, der stier og løyper er blant de tiltak som kommunale planer kan åpne for i Marka, uten hensyn til markalovens generelle byggeforbud. Departementet finner at tiltaket i svært liten grad vil berøre de formål som markaloven skal ivareta.

Sakens bakgrunn

Oslo kommune vedtok 7. september endret reguleringsplan for ny helårstrasé mellom Strømsdammen og veien mellom Strømsbråten og Tryvann. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har 17. oktober 2016 oversendt planen til Klima- og miljødepartementet for godkjenning etter markaloven.

Oslo kommunes behandling

Oslo kommune viser til at planområdet i sin helhet ligger i Marka og er på totalt ca. 16 710 m2. Den foreslåtte traséen, som er ca. 775 meter lang, strekker seg fra eksisterende turvei ved Strømsdammens sørvestre del og nordover til skogsbilveien som leder videre til Tryvann. Grunneier er Oslo kommune. Området er mye brukt til rekreasjon og turgåing, og ved sørenden av dammen er det anlagt en badeplass for funksjonshemmede. Kommunen viser videre til at traséen vil innebære en forlengelse av dagens trasé fra Voksen skog til Strømsdammen og vil være tilgjengelig med kollektivtrafikk. Den vil dels følge eksisterende stier, men vil i hovedsak anlegges i områder uten eksisterende ferdselsårer. På den måten vil turveien bli et supplement til eksisterende stinett, slik at det fortsatt vil være mulig å velge mindre tilrettelagte ferdselsårer for dem som ønsker det. Dette vil øke mulighetene for bruk av Marka for flere grupper. Den foreslåtte traséen vil medføre en viktig ny forbindelse til turveinettet i denne delen av Marka og gi økt tilgjengelighet for flere grupper av brukere. Hensynet til ulike interesser for opplevelse av Marka anses å være godt balansert, og ulempene inngrepet vil medføre vurderes å være minimale.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen viser til at formålet med planen er å legge til rette for en ny helårstrasé mellom Strømsdammen og veien mellom Strømsbråten og Tryvann. Planforslaget åpner for helårtrasé i en lengde på ca 775 meter. Gruslagt opparbeidet trasé vil få en bredde på 2-3 meter der den totale bredden inkludert bankett på hver side ikke skal overskride 5 meter. Turveien skal kunne lyssettes. Videre viser fylkesmannen til at formålet med markaloven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner (§ 1). I tillatelse til oppstart av planarbeid som fylkesmannen ga 20. januar 2014, ble det gitt som forutsetning for planarbeidet at alle tiltak måtte utredes og vurderes i forhold til virkningene også for øvrig friluftsliv, naturopplevelse og idrett, samt for landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for helårstrasé. Markaloven åpner for dette formålet i § 7 punkt 2. Fylkesmannen mener planforslaget er godt utarbeidet og vurdert opp mot markalovens formål. Det er positivt at traseen har variert bredde ut fra behov og at terreng- og landskapstilpasning etterstrebes. Graden av opparbeidelse vil kunne føre til en negativ naturopplevelse for enkelte brukergrupper. Blåmerkede stier som er mindre tilrettelagt vil fortsatt være tilgjengelig i området for de som ønsker å benytte seg av dette tilbudet. Planen ivaretar flerbruksprinsippet i stor grad og fordelene ved økt tilgjengelighet for flere brukergrupper er tungtveiende. Fylkesmannen har vurdert at planforslaget er i tråd med markaloven § 7 punkt 2, og at de forutsetninger fylkesmannen ga i tillatelse til oppstart er fulgt opp.

Klima- og miljødepartementets vurdering

Etter markaloven § 6 skal kommunens endelige vedtak om reguleringsplan som vedrører Marka stadfestes av departementet før planen får rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven. Departementet kan gjøre de endringer i planen som anses nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål. Klima- og miljødepartementet skal derfor ta stilling til om Oslo kommunes vedtak om reguleringsplan for ny helårstrasé mellom Strømsdammen og veien mellom Strømsbråten og Tryvann skal stadfestes. Det betyr at departementet skal avgjøre om reguleringsplanens tiltak skal tillates innenfor Marka.

Markalovens hovedformål er å tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål. Innenfor markalovens geografiske virkeområde gjelder et generelt byggeforbud, jf. markaloven § 5.

Det generelle byggeforbudet danner utgangspunkt for alt planarbeid i Marka, jf. Ot.prp. nr. 23 (2008-2009) side 40. I markaloven § 7 er det gjort unntak fra byggeforbudet for nærmere bestemte tiltak som det uten hensyn til byggeforbudet kan planlegges for, herunder stier og løyer slik det er tale om i denne saken.

Ifølge naturmangfoldloven § 8 skal offentlige beslutninger som berører naturmangfold så langt det er mulig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Vurderingen og vektleggingen skal framgå av vedtaket. Klima- og miljødepartementet mener det foreligger et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i saken, og på bakgrunn av hvor lite naturmangfold som blir berørt i saken foretas ikke en nærmere vurdering av de øvrige miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven.

Departementet viser til at den foreslåtte traséen er en forlengelse av dagens trasé fra Voksen skog til Strømsdammen. Traséen vil medføre en viktig ny forbindelse til turveinettet i denne delen av Marka og gi økt tilgjengelighet for flere grupper av brukere. Planen ivaretar flerbruksprinsippet i stor grad. Departementet kan ikke se at de planlagte tiltakene er i strid med eller til skade for interesser markaloven skal ivareta.

Konklusjon

Klima- og miljødepartementet finner at markaloven gir hjemmel til å etablere helårstrasé slik planen åpner for. Departementet viser til at tiltaket faller inn under markaloven § 7 nr. 2, der stier og løyper er blant de tiltak som kommunale planer kan åpne for i Marka, uten hensyn til markalovens generelle byggeforbud. Departementet finner at tiltaket i svært liten grad vil berøre de formål som markaloven skal ivareta.

Vedtak

Oslo kommunes vedtak 7. september 2016 om reguleringsplan for helårstrasé mellom Strømsdammen og veien mellom Strømsbråten og Tryvann stadfestes.

 

Med hilsen

 

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør

Torkel Ramberg
spesialrådgiver

Kopi til: Oslo kommune