Stadfesting etter markaloven § 6 - Reguleringsplan for lysløype/helårstrasé med vannledning - Ski kommune

Klima- og miljødepartementet stadfester Ski kommunes vedtak om regulering av lysløype/helårstrasé med vannledning.

Vi viser til oversendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken 6. februar 2019 av reguleringsplan for lysløype/helårstrasé med vannledning i Ski kommune.

Klima- og miljødepartementet stadfester Ski kommunes vedtak om regulering av lysløype/helårstrasé med vannledning. Departementet finner at markaloven gir hjemmel til å etablere slik løype/trasé kombinert med vannledning. Tiltaket faller inn under markaloven § 7 der stier og løyper og vannforsyningsanlegg er blant de tiltak som kommunale planer kan åpne for i Marka, uten hensyn til markalovens generelle byggeforbud. Departementet legger vekt på at tiltaket har små negative konsekvenser, og at det legger til rette for økt bruk av Marka, i tråd med markalovens formål.

Sakens bakgrunn

Fylkesmannen i Oslo og Akershus ga 6. mai 2016 tillatelse til oppstart av reguleringsplanarbeidet. Ski kommune stadfestet reguleringsplanen 26. september 2018. Fylkesmannen i Oslo og Viken anbefalte 6. februar 2019 at departementet stadfester reguleringsplanen.

Ski kommunes behandling

Ski kommune stadfestet planen 26. september 2018. I saksframlegget for kommunestyret skriver kommunen blant annet:

Oppegård kommune har tatt initiativ til å få regulert et sammenhengende nett av helårs turveger med belysning. Løypene er foreslått lagt slik at eksisterende lysløyper ved Østre Greverud/ Fløysbonn kobles sammen med lysløyper i Oslo og Ski. Dette vil gi befolkningen både i Oppegård og Ski et meget godt helårs turveinett. Det ønskes samtidig å legge til rette for å kunne anlegge reservevannledning for Oppegård i løypetraséene.

Oppegårds planer omfatter også arealer i Ski kommune. Prosjektet er derfor delt i to, med ett sett plankart og bestemmelser for hver av kommunene, men med en felles planbeskrivelse og konsekvensvurdering. Her fremmes kun planene for Ski. Fylkesmannen i Oslo og Akershus ga i brev av 6.5.16 tillatelse etter Markaloven til oppstart av planarbeidet. Planen vil i Ski kommune delvis erstatte reguleringsplan for E6 mellom Assurtjern og Oslo grense, vedtatt 30.1.02. Planforslaget følger i det alt vesentlige dagens regulerte turveger, men åpner for at disse kan utvides med tanke på en øket ryddebredde fra 6 til 8 meter. Dette vil tillate bruk av standard løypemaskiner, og er en forutsetning for å kunne søke spillemidler til å kunne oppgradere turvegnettet med lyssetting. Selve turvegen vil fortsatt være 3,5 m bred. Reservevannledningen kobles til Oslo kommunes nett ved Åsland og føres langs eksisterende turveg gjennom nordvestre hjørne av Ski kommune, over en strekning på ca.800 meter, og videre i Oppegård kommune fram til Sofiemyr. Gjennom forbindelsen vil Oppegård være sikret vannforsyning hvis eget vannverk ikke kan levere vann. Reservevannledningen vil gi et utmerket underlag for en helårs turvei, og dette prosjektet er innpasset i reguleringsplanforslaget for nye lysløyper. Planlegging av Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud aktualiserte også behovet for bedre tilrettelegging for friluftslivet i området. Det er kun det areal som er nødvendig for løyper og teknisk infrastruktur som reguleres. I planområdet er det i all hovedsak skogsterreng med skog av høy og middels høy bonitet. Hovedtrekkene i planforslaget er å regulere traseer i en bredde som tillater etablering av helårsløyper med belysning. Generelt er det foreslått å regulere en korridorbredde på 8 meter. Der det skal føres fram vannledning trengs det i tillegg et anleggsbelte på 4 meter langs en side av traséen. Denne bredden vil gi tilstrekkelig handlingsrom for terrengtilpassing på stedet og for legging av vannledningen."

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen i Oslo og Viken uttaler i sin oversendelse til departementet blant annet:

"Denne planen er en del av et større planarbeid for lysløypene i kommunegrenseområdet. Oppegårddelen av planen er tidligere oversendt og ble stadfestet av departementet 03.09.2018. Vi viser derfor også til denne saken da de bør ses i sammenheng.

Fylkesmannen ga i brev av 06.05.2016 tillatelse til oppstart av reguleringsplanarbeidet på bakgrunn av at planforslaget hensikt om å utbedre eksisterende løyper, opparbeide nye traseer og knytte disse sammen til et nettverk."

Videre sier fylkesmannen:

"Planforslaget er godt utredet og de punkter vi fremhevet i vår tillatelse til oppstart er fulgt opp. De organisasjoner som har gitt uttalelse til varsel om oppstart har stilt seg positiv til at løypenettet tilrettelegges for helårsbruk.  Fylkesmannen stilte spørsmål ved behovet for en ryddebredde på 6-8 meter for traseene i tillatelse til oppstart og til varsel av oppstart av planforslaget. Forslagstiller har redegjort for at bredden er nødvendig for å sikre tilstrekkelig natursnø vinterstid og at det er nødvendig å forsterke grunnen for å benytte tråkkemaskin til preparering av løypene. Der traseene ikke følger eksisterende turveier er der regulert en bredde på 20 meter for å gi rom for justeringer av traseen slik at den kan tilpasses terrenget. Det opplyses også om at det fortsatt vil være et godt tilbud av ulike stityper i området og at skiforeningen har vært rådgiver i valg av traseer. Fylkesmannen anser at valg av trasébredde er tilstrekkelig redegjort for i planforslaget og at det er positivt at der traseene ikke følger eksisterende sti skal det etterstrebes god tilpasning til terreng. Det er registrert flere naturtyper innenfor planområdet, men det er kun den registrerte sump og kildeskogen i Assurdalen som blir fysisk berørt av tiltaket. Her skal dagens bredde og standard på turveien opprettholdes. Ryddebeltet settes også til 6 m og ikke standard 8 m for å begrense påvirkningen av naturtypen. Det opplyses om at ingen av de registrerte rødlistede plante- og soppartene innenfor planområdet vil bli berørt av tiltaket. Det er i tillegg satt krav om utarbeidelse av en miljøoppfølgingsplan. Fylkesmannen har i vår uttalelse til offentlig ettersyn forutsatt at naturtypen ivaretas i utarbeidelsen av denne planen.  Det er satt krav til avbøtende tiltak i planens bestemmelser. Det er ikke tillat med rydding av skog i hekkeperioden til fugl mellom 15.april og 15. juli. Død ved skal tas vare på og legges til side for traseene og det er lagt inn krav for å forhindre spredning av fremmede arter. Planen vurderes til å følge opp lovens formålsparagraf da den fremmer og tilrettelegger for friluftsliv og idrett i et område nær bebyggelse ved at man øker graden av tilrettelegging her."

Etter fylkesmannens vurdering vil planen være et positivt bidrag for økt tilgjengelighet i markas randsone.

Fylkesmannen anbefaler at departementet stadfester planen.

Klima- og miljødepartementets vurdering

Etter markaloven § 6 skal kommunens endelige vedtak om reguleringsplan som vedrører Marka stadfestes av departementet før planen får rettsvirkninger etter plan- og bygningsloven. Departementet kan gjøre de endringer i planen som anses nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål. Klima- og miljødepartementet skal derfor ta stilling til om Ski kommunes vedtak om reguleringsplan for lysløype/helårstrasé med vannledning skal stadfestes.

Markalovens hovedformål er å tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål. Innenfor markalovens geografiske virkeområde gjelder et generelt byggeforbud, jf. markaloven § 5.

Det generelle byggeforbudet danner utgangspunkt for alt planarbeid i Marka, jf. Ot.prp. nr. 23 (2008-2009) side 40. I markaloven § 7 er det gjort unntak fra byggeforbudet for nærmere bestemte tiltak som det uten hensyn til byggeforbudet kan planlegges for. Det følger av både denne bestemmelsen og av markaloven § 9 at det kan planlegges for stier og løyper slik det er tale om i denne saken. Lovens § 7 åpner også for at det planlegges for offentlige vannforsyningsanlegg.

Ifølge naturmangfoldloven § 8 skal offentlige beslutninger som berører naturmangfold så langt det er mulig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Vurderingen og vektleggingen skal fremgå av vedtaket. Klima- og miljødepartementet mener det foreligger et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i denne saken, og at føre-var prinsippet i naturmangfoldloven § 9 ikke kommer til anvendelse. Når det gjelder vurdering av samlet belastning jf. naturmangfoldloven § 10 viser departementet til at arealene denne saken gjelder ligger i Marka, hvor det i utgangspunktet er et byggeforbud. Prinsippet er derfor tillagt begrenset vekt. Departementet viser også til at hensikten med planen er å knytte sammen løypenett i Oslo, Oppegård og Ski kommuner. Klima- og miljødepartementet stadfestet 3. september 2018 reguleringsplan for lysløype/helårstrasé i Oppegård kommune, som gjelder samme tiltak, i nabokommunen.

Konklusjon

Klima- og miljødepartementet stadfester Ski kommunes vedtak om regulering av lysløype/helårstrasé med vannledning. Departementet finner at markaloven gir hjemmel til å etablere slik løype/trasé kombinert med vannledning. Tiltaket faller inn under markaloven § 7 der stier og løyper og vannforsyningsanlegg er blant de tiltak som kommunale planer kan åpne for i marka, uten hensyn til markalovens generelle byggeforbud. Departementet legger vekt på at tiltaket har små negative konsekvenser, og at det legger til rette for økt bruk av Marka, i tråd med markalovens formål.

 

Med hilsen

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør

Torkel Ramberg
spesialrådgiver

Kopi

Ski kommune