Bærekraftig byutvikling i store byområder

Mange av de norske byene vokser, og urbaniseringen byr på muligheter og utfordringer. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fokus på bærekraftig byutvikling.

Viktige plangrep for god byutvikling er å samordne areal-, bolig- og transportpolitikken, kombinert med at urbane kvaliteter vektlegges. Departementet følger opp disse prinsippene blant annet gjennom arbeidet med byutviklings- og byvekstavtaler og gjennom oppfølging av programmet Plansatsing mot store byer (2013-2017).

Prosjekter i plansatsing mot store byer

Pressemelding: Statsbudsjettet 2017 - 19,6 millionar kroner til dei store byområda

Pressemelding 27. november 2017: De fire største byområdene får tre millioner kroner til byplanlegging

Pressemeldinger 08. september 2017

Pressemeldinger 28. september 2016

Nettverksmøter

Bykonferanse på Litteraturhuset i Oslo 16. november 2015 

Flere folk i byene gir økte press på arealene

Det var i 2017 om lag 5,2 millioner innbyggere i Norge. Statistisk sentralbyrå tror at veksten vil holde fram, og at vi i 2030 vil nærme oss 6 millioner innbyggere, en økning på 13 prosent. Det er de folkerike fylkene som vil få høyest vekst, både i prosent og i rene tall. Mange av de norske byene vokser, og urbaniseringen byr på muligheter og utfordringer. Byene står for 70 prosent av klimagassutslippene i verden, noe som stiller krav til hvordan byer kan og bør vokse i fremtiden.

Den kompakte byen med korte avstander

Kompakte byer og tettsteder, sammen med tett utbygging rundt kollektivknutepunkt, reduserer byspredning, transportbehov og klimagassutslipp. Korte avstander gjør det enkelt for innbyggerne å bevege seg mellom ulike gjøremål. Kompakt byutvikling kan også redusere kostnadene til å etablere og drive infrastruktur i byene. Samtidig må en slik byutvikling kombineres med vektlegging av urbane kvaliteter for å sikre trivsel, livskvalitet og trygghet. Dette stiller oss overfor betydelige planmessige utfordringer.

Plansatsing mot store byer 2013 – 2017

Programmet Plansatsing mot store byer startet opp i 2013 og hadde en varighet på 5 år. Programmet var rettet mot de fire største byområdene og skulle medvirke til framtidsrettet byplanlegging, bedre bymiljø og tilrettelegging for økt boligbygging. Viktige grep i satsingen var å styrke kompetanse og kapasitet, og mer samarbeid på tvers av sektor- og kommunegrensene. Programmet besto av 25 millioner kroner over 5 år til forskning på byrelaterte spørsmål, noe ekstra midler til fylkesmenn i deres oppfølging av kommunene på boligbygging, og tilskuddsmidler til hhv prosjekter i byene og regionalt plansamarbeid

I 2017 ble de to tilskuddstypene slått sammen til èn felles tilskuddsordning, og midlene ble utlyst og tildelt kommuner og fylkeskommuner i de fire største byområdene til arbeidet med areal i byutviklings- og byvekstavtaler.  

Se mer om prosjektene. Prosjekter i plansatsing mot store byer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har også tilrettelagt for samlinger for faglig nettverk for regional bolig-, areal- og transportplanlegging i storbyregionene.

Ny tilskuddsordning for de ni største byområdene

Programmet Plansatsing mot store byer følges nå opp blant annet gjennom en tilskuddsordning rettet inn mot kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med areal i byutviklings- og byvekstavtaler, samt kunnskapsformidling om god byutvikling gjennom samarbeid og nettverk. Det vil finne sted en utlysning av tilskuddsmidler i 2018 som bygger på de samme prinsippene som utlysningen i 2017. Denne vil være rettet inn mot de 9 byområdene som er aktuelle for byvekstavtaler. 

Til toppen