Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bærekraftig arealutvikling i store byområder

Mange av de norske byene vokser, og urbaniseringen byr på muligheter og utfordringer. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fokus på bærekraftig byutvikling.

Viktige plangrep for god byutvikling er å samordne areal-, bolig- og transportpolitikken, kombinert med at urbane kvaliteter vektlegges. Departementet følger opp disse prinsippene blant annet gjennom arbeidet med byutviklings- og byvekstavtaler og gjennom oppfølging av programmet Plansatsing mot store byer (2013-2017).

Prosjekter 

Pressemelding: Statsbudsjettet 2017 - 19,6 millionar kroner til dei store byområda

Pressemelding 27. november 2017: De fire største byområdene får tre millioner kroner til byplanlegging

Pressemelding 31. oktober 2018

Ni byområder får 18,1 millioner kroner til byutvikling

Pressemeldinger 08. september 2017

Pressemeldinger 28. september 2016

Nettverksmøter

Bykonferanse på Litteraturhuset i Oslo 16. november 2015 

Flere folk i byene gir økte press på arealene

Det var i 2017 om lag 5,2 millioner innbyggere i Norge. Statistisk sentralbyrå tror at veksten vil holde fram, og at vi i 2030 vil nærme oss 6 millioner innbyggere, en økning på 13 prosent. Det er de folkerike fylkene som vil få høyest vekst, både i prosent og i rene tall. Mange av de norske byene vokser, og urbaniseringen byr på muligheter og utfordringer. Byene står for 70 prosent av klimagassutslippene i verden, noe som stiller krav til hvordan byer kan og bør vokse i fremtiden.

Den kompakte byen med korte avstander

Kompakte byer og tettsteder, sammen med tett utbygging rundt kollektivknutepunkt, reduserer byspredning, transportbehov og klimagassutslipp. Korte avstander gjør det enkelt for innbyggerne å bevege seg mellom ulike gjøremål. Kompakt byutvikling kan også redusere kostnadene til å etablere og drive infrastruktur i byene. Samtidig må en slik byutvikling kombineres med vektlegging av urbane kvaliteter for å sikre trivsel, livskvalitet og trygghet. Dette stiller oss overfor betydelige planmessige utfordringer.

Plansatsing mot store byer 2013 – 2017

Programmet Plansatsing mot store byer startet opp i 2013 og hadde en varighet på 5 år. Programmet var rettet mot de fire største byområdene og skulle medvirke til framtidsrettet byplanlegging, bedre bymiljø og tilrettelegging for økt boligbygging. Viktige grep i satsingen var å styrke kompetanse og kapasitet, og mer samarbeid på tvers av sektor- og kommunegrensene. Programmet besto av 25 millioner kroner over 5 år til forskning på byrelaterte spørsmål, noe ekstra midler til fylkesmenn i deres oppfølging av kommunene på boligbygging, og tilskuddsmidler til hhv prosjekter i byene og regionalt plansamarbeid

I 2017 ble de to tilskuddstypene slått sammen til èn felles tilskuddsordning, og midlene ble utlyst og tildelt kommuner og fylkeskommuner i de fire største byområdene til arbeidet med areal i byutviklings- og byvekstavtaler.  

Ny tilskuddsordning for de ni største byområdene

Programmet Plansatsing mot store byer følges nå opp blant annet gjennom en tilskuddsordning rettet inn mot kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med areal i byutviklings- og byvekstavtaler, samt kunnskapsformidling om god byutvikling gjennom samarbeid og nettverk. Det vil finne sted en utlysning av tilskuddsmidler i 2018 som bygger på de samme prinsippene som utlysningen i 2017. Denne vil være rettet inn mot de 9 byområdene som er aktuelle for byvekstavtaler. 

Til toppen