Bærekraftig arealutvikling i store byområder

Mange av de norske byene vokser, og urbaniseringen byr på muligheter og utfordringer. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fokus på bærekraftig byutvikling.

Viktige plangrep for god byutvikling er å samordne areal-, bolig- og transportpolitikken, kombinert med at urbane kvaliteter vektlegges. Departementet følger opp disse prinsippene blant annet gjennom arbeidet med byutviklings- og byvekstavtaler, tilskuddsmidler til prosjekter og nettverksmøter.

Prosjekter som har fått tilskuddsmidler

Nettverksmøter

Flere folk i byene gir økte press på arealene

Det var i 2020 om lag 5,3 millioner innbyggere i Norge. I henhold til befolkningsframskrivninger fra Statistisk sentralbyrå vil vi fram mot 2040 nærme oss 6 millioner innbyggere. Veksten i folketallet kommer først og fremst i og rundt de største byområdene. Urbaniseringen byr på muligheter og utfordringer. Byene står for 70 prosent av klimagassutslippene i verden, noe som stiller krav til hvordan byer kan og bør vokse i fremtiden. 

Den kompakte byen med korte avstander

Kompakte byer og tettsteder, sammen med tett utbygging rundt kollektivknutepunkt, reduserer byspredning, transportbehov og klimagassutslipp. Korte avstander gjør det enkelt for innbyggerne å bevege seg mellom ulike gjøremål. Kompakt byutvikling kan også redusere kostnadene til å etablere og drive infrastruktur i byene. Samtidig må en slik byutvikling kombineres med vektlegging av urbane kvaliteter for å sikre trivsel, livskvalitet og trygghet. Dette stiller oss overfor betydelige planmessige utfordringer. Det har siden 2013 vært lyst ut og tildelt tilskuddsmidler til arbeid med bærekraftig arealplanlegging og byutvikling.

Tilskuddsordning og nettverksarbeid for de ni største byområdene

Departementet forvalter en tilskuddsordning rettet inn mot de store bykommunenes og fylkeskommunenes arbeid med areal i byutviklings- og byvekstavtaler. Det arbeides også med kunnskapsformidling om god byutvikling gjennom samarbeid og nettverk. Det vil finne sted en utlysning av tilskuddsmidler i 2020 som bygger på de samme prinsippene som utlysningen i 2019. Arbeidet er en oppfølging av programmet Plansatsing mot store byer 2013 - 2017, som også bestod av en tilskuddsordning og nettverksarbeid.