Om Plansatsing mot store byer

Fram mot 2030 kan de største byområdene i Norge få en vekst i folketallet på opp mot 30 prosent. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fokus på bærekraftig byutvikling.

Viktige plangrep for god byutvikling er å samordne areal-, bolig- og transportpolitikken, kombinert med at urbane kvaliteter vektlegges. Departementet følger opp disse prinsippene blant annet gjennom programmet Plansatsing mot store byer.

Prosjekter i plansatsing mot store byer

Pressemelding: Statsbudsjettet 2017 - 19,6 millionar kroner til dei store byområda

Pressemelding 27. november 2017: De fire største byområdene får tre millioner kroner til byplanlegging

Pressemeldinger 08. september 2017

Pressemeldinger 28. september 2016

Nettverksmøter

Bykonferanse på Litteraturhuset i Oslo 16. november 2015 

I Norge forventes befolkningen å øke sterkt de neste 50 årene. Fra 4,9 millioner i 2010 vil befolkningen øke til rundt 7 millioner i 2060 i henhold til Statistisk sentralbyrås mellomalternativ. Folketallet vokser i hele landet, men det er likevel størst vekst i de største byene og tettstedene. Fram mot 2030 kan de største byområdene få en vekst i folketallet på opp mot 30 prosent.

Denne befolknings- og byveksten må vi klare å håndtere. Dette stiller oss overfor betydelige planmessige utfordringer knyttet til arealmessige disponeringer og bærekraftige transport- og boligløsninger.

Plansatsing mot store byer startet opp i 2013 og har i utgangspunktet en varighet på 5 år gitt Stortingets årlige godkjenning av budsjettet. Satsingen skal medvirke til framtidsrettet byplanlegging, bedre bymiljø og tilrettelegging for økt boligbygging. Viktige grep i satsingen er å styrke kompetanse og kapasitet, og mer samarbeid på tvers av sektor- og kommunegrensene.

Plansatsing mot store byer innebærer tilskuddsmidler på 19 millioner kroner per år. 13 millioner kroner av disse er satt av som tilskudd til de største bykommunene med den sterkeste veksten, og som aktivt vil følge opp målene for en bærekraftig by- og boligpolitikk. Det blir lagt særlig vekt på prosjekt som kan brukes som eksempel for andre byer. Det er både i 2013, 2014 og 2015 gitt tilskudd til prosjekter i henhold til formålet for satsingen og nærmere angitte kriterier. I 2016 er det, i likhet med i 2015, lyst ut tilskuddsmidler under overskriften "Bolig-, areal- og transportplanlegging for en bærekraftig og attraktiv byutvikling.".

På bakgrunn av god erfaring fra plansamarbeidet mellom Oslo og Akershus om areal- og transportplanlegging er det videre satt av 6 millioner per år som tilskudd til plansamarbeid i de tre store byområdene rundt Bergen, Trondheim og Stavanger. Tilskuddet gis de aktuelle fylkeskommunene. Gjennom plansamarbeid kan vi oppnå mer helhetlig lokalisering av boligbygging, handel og arbeidsplasser sammen med effektive areal- og transportløsninger.

Programmet Plansatsing mot store byer innebærer også 25 millioner kroner over 5 år til forskning på byrelaterte spørsmål. Forskningen vil gi et viktig og langsiktig bidrag for at byene kan vurdere hva som er gode og effektive strategier for blant annet boligbygging kombinert med grønne kvaliteter, hvordan skape levende bysentrum med handel og andre aktiviteter og hvordan løse transportbehovet når antallet mennesker øker og klimagassutslippene må ned.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tilrettelegger også for samlinger for faglig nettverk for regional bolig-, areal- og transportplanlegging i storbyregionene.