Mål for justis- og beredskapssektoren

Regjeringa sitt arbeid med justis, beredskap og innvandring har tydelege mål og klare prioriteringar.

I samband med statsbudsjettet for 2021 blei seks nye mål for justis- og beredskapssektoren lansert:

Å kjempe effektivt mot kriminalitet skal bidra til et samfunn med få kriminelle handlinger og alvorlige forbrytelser. En viktig forutsetning for lav kriminalitet er at lovbrudd ikke gjentas.

Rettssikkerhet betyr at befolkningen i Norge er trygge på at alle rettsforhold mellom offentlige myndigheter og den enkelte er forutsigbare og forholdsmessige. Avgjørelser og inngrep overfor den enkelte er basert på lover og regler, og det er åpenhet rundt beslutninger slik at de kan kontrolleres. Myndighetene opptrer upartisk, og saksbehandlingsregler følges. Alle har reell mulighet til å forsvare sine interesser overfor myndighetene og hverandre.

Norges nasjonale sikkerhetsinteresser er sikret. Samfunnet er vernet mot hendelser som setter liv og helse i fare, og som truer grunnleggende verdier og viktige samfunnsfunksjoner. Det er trygt å bo og ferdes i Norge.

Regjeringen vil føre en restriktiv, ansvarlig og rettssikker innvandringspolitikk innenfor rammene av internasjonale forpliktelser. Rettssikker behandling er avgjørende for å sørge for at de som har krav til beskyttelse, faktisk får det mens de uten krav skal returneres raskt.

Regjeringen vil arbeide for å få på plass returavtaler med flere land for å unngå at personer oppholder seg i Norge uten lovlig opphold.

Det legges til rette for lovlige bevegelser over landegrensene, herunder ønsket arbeidsinnvandring.

Norge ivaretar utlendingers rettssikkerhet og den enkeltes behov for beskyttelse samtidig som landets sikkerhet bevares.

Polarområdene skal forvaltes slik at samordning og styring støtter opp under overordnede mål for Svalbard og andre polare strøk. Disse omhandler blant annet å bevare ro og stabilitet, å bevare natur og å opprettholde eksisterende norske samfunn i disse områdene.

Et godt og moderne lovverk er et lovverk som både ivaretar viktige prinsipper i en rettsstat, som rettssikkerhet og respekt for grunnleggende rettigheter, og som bidrar til å fremme målene bak de enkelte delene av lovverket.

Et godt og moderne lovverk skal være forutsigbart og gi uttrykk for rettigheter og plikter på en klar måte. Det skal bidra til vekst og verdiskapning for befolkningen og næringslivet og til at det offentlige kan utøve myndighet og yte tjenester på en god og fremtidsrettet måte og med effektiv ressursbruk.