Mål for justis- og beredskapssektoren

Regjeringens mål for justis- og beredskapssektoren ble endret med virkning fra 2015. Det ble etablert en ny struktur med færre og tydeligere mål, og klarere prioriteringer.

Målene for justis- og beredskapssektoren ble sist endret i forbindelse med statsbudsjettet 2017.

Mål for justis- og beredskapssektoren

Straffesakskjeden

 • Redusere alvorlig kriminalitet
 • Styrke forebyggingen av kriminalitet
 • En mer effektiv straffesakskjede

Samfunnssikkerhets- og beredskapskjeden

 • Redusere sårbarhet i samfunnet
 • Kunnskapsbasert forebygging
 • Styrke samhandling i beredskap og krisehåndtering
 • Bedre ledelse og styrket ledelseskultur

Migrasjonskjeden

 • Færre asylsøkere uten beskyttelsesbehov
 • Flere nyankomne innvandrere deltar i arbeids- og samfunnsliv
 • Raskere returbosetting av flyktninger
 • Raskere retur
 • Raskere avklaring av identitet

I tillegg til de overordnede målene er det ett virksomhetsspesifikt mål: «Økt rettslikhet og rettssikkerhet for vergetrengende», som for 2017 vil gjelde for Statens sivilrettsforvaltning og fylkesmennene.

Les mer om de ti målene i Justis- og beredskapsdepartementets budsjettforslag