Ny personopplysningslov og innlemmelse i EØS-avtalen

Justis- og beredskapsdepartementet arbeider for tiden med å gjennomføre EUs personvernforordning (GDPR) i norsk rett og innlemme forordningen i EØS-avtalen.

Forordningen ble vedtatt i april 2016 og begynner å gjelde i EUs medlemsland 25. mai 2018.

Forordningen erstatter EUs personverndirektiv fra 1995, som er gjennomført i den norske personopplysningsloven.

Målet er å sikre vern av personopplysninger, harmoniserte regler i EU og EØS og gi fri utveksling av personopplysninger mellom EU og EØS-landene.

Ny norsk personopplysningslov

Å gjennomføre forordningen i en ny norsk personopplysningslov er et prioritert arbeid for regjeringen. Stortinget er varslet om at det vil fremmes proposisjon om ny personopplysningslov i april 2018, og departementet arbeider med sikte på å fremme proposisjonen så raskt som mulig.

Forordningen må innlemmes i EØS-avtalen

Før forordningen kan settes i kraft som gjeldende norsk rett, må den innlemmes i EØS-avtalen og gjennomføres ved et nasjonalt lovvedtak. Det foreligger på det nåværende tidspunkt en viss usikkerhet om forordningen vil være formelt innlemmet i EØS-avtalen innen 25. mai 2018 slik at loven kan settes i kraft på dette tidspunktet.

Departementet er for tiden i tett dialog med Island, Liechtenstein og EU om et utkast til EØS- komitébeslutning med tilpasningstekst som innlemmer forordningen i EØS-avtalen.

Departementet legger til grunn at utkastet formelt vil bli presentert for EU i løpet av kort tid. Deretter vil utkastet være gjenstand for behandling internt i EU før det kan fattes en formell innlemmingsbeslutning i EØS-komiteen, noe som forutsetter enstemmighet hos EØS/EFTA-landene og EU.

Tidspunktet for når en beslutning i EØS-komiteen vil kunne fattes vil særlig bero på behandlingen av utkastet til beslutning internt i EU. Norge vil benytte de muligheter vi har for å påvirke at denne prosessen skal få en så hurtig fremdrift som mulig.

Om den nye forordningen ikke er innlemmet i EØS-avtalen innen 25. mai 2018

  • At forordningen eventuelt ikke er innlemmet i EØS-avtalen og trådt i kraft innen 25. mai 2018 skal ikke påvirke flyten av personopplysninger mellom EU og Norge. Inntil forordningen formelt er innlemmet i EØS-avtalen vil det etter departementets syn være det gamle 95-direktivet som regulerer overføringen av personopplysninger mellom EU og Norge.
  • Inntil forordningen formelt er innlemmet i EØS-avtalen og den nye norske personopplysningsloven har trådt i kraft, er det departementets syn at Norge ikke vil kunne delta i den såkalte «one stop shop» mekanismen, da en tilsvarende mekanisme ikke finnes i 95-direktivet. «One stop shop» er en mekanisme hvor selskaper som har kontorer i flere EU/EØS-land, som et utgangspunkt bare skal behøve å forholde seg til den nasjonale tilsynsmyndigheten i landet hvor de har sitt hovedkontor.

Om forslaget til ny personopplysningslov

Forordningen oppstiller et omfattende generelt personopplysningsregelverk, herunder de grunnleggende prinsippene og vilkårene for å behandle personopplysninger, rettigheter for enkeltpersoner, plikter for behandlingsansvarlige og databehandlere, overføring av personopplysninger over landegrensene og regler om tilsyn og sanksjoner. Reglene gjelder for både private og offentlige aktører.

Ettersom personvernforordningen vil gjøres til norsk rett ved inkorporasjon, slik dette er foreskrevet i EØS-avtalens artikkel 7 bokstav a, er de materielle reglene i forslaget til en ny norsk personopplysningslov i vesentlig grad allerede kjent. Utover å inkorporere forordningen vil det i den nye personopplysningsloven bli foreslått en rekke nasjonale lovbestemmelser som supplerer reglene i forordningen. Forslaget til slike supplerende bestemmelser vil i det vesentlige bygge på høringsnotatet om ny personopplysningslov som ble sendt på høring 6. juli 2017 med frist 16. oktober 2017 og de innspill som er kommet i høringen.