Forsiden

Norge tar en global lederrolle

Regjeringen har satt tydelige mål for å redusere bruken av antibiotika, og Norge er en pådriver i arbeidet med å kutte antibiotikabruken globalt.

En utfordring som krever innsats fra hele verden

Antibiotikaresistens er i dag en av de alvorligste trussel mot menneskers og dyrs helse i verden. Selv om vi i Norge har et lavt forbruk av antibiotika, vil resistente bakterier også finne veien hit. For å lykkes i kampen mot antibiotikaresistente bakterier, er vi helt avhengige av et internasjonalt tverrsektorielt samarbeid slik at flest mulig land fører en politikk som minsker risikoene knyttet til antibiotikaresistens.

Europa og EU ser til Norge

Norge utmerker seg blant landene som bruker minst antibiotika i husdyrproduksjonen og lavest forekomst av antibiotikaresistente bakterier i mat og husdyrhold. Norges gode resultater og kompetanse på feltet har ført til at Europa og EU ser til Norge. Siden 2016 har Norge hatt en nasjonal ekspert i Europakommisjonen som spiller en sentral rolle i kommisjonens omfattende arbeid mot resistens.

Norge deltar i internasjonale forskningsprosjekt

Forskere i Veterinærinstituttet deltar også i Europeiske forskningsprosjekt om antibiotikaresistens gjennom EUs rammeprogram Horisont 2020.

Antibiotikaresistens diskuteres i globale fora

Antimikrobiell resistens står også høyt på dagsordenen i globale fora som Verdens helseorganisasjon, Verdens dyrehelseorganisasjon, Verdens landbruksorganisasjon og De forente nasjoner (FN).

I tillegg  tok Norge, i G20-møtet 2017, opp betydningen av internasjonale samarbeid for å bekjempe antibiotikaresistens. Temaet ble fulgt opp under det globale forumet for mat og landbruk (GFFA-møtet) samme år.