Boliglånsforskriften 1. januar 2017–30. juni 2018

Omtale av boliglånsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2017 og som gjaldt til og med 30. juni 2018.

Forskriften bygger på gjeldende boliglånsforskrift, og mange av kravene er de samme. Nedenfor følger en redegjørelse av de viktigste endringene og hvordan enkelte av kravene som videreføres skal forstås.

Når omfattes et lån av forskriften?
Forskriften gjelder for innvilgede lån, jf. Finanstilsynets rundskriv 23/2016. Finanstilsynet presiserer i rundskrivet at det i rapporteringen etter forskriften § 8 kun skal tas med lån hvor det foreligger bindende avtale mellom foretaket og kunden, det vil si lånetilbud som er akseptert. Lånetilsagn/finansieringsbevis skal ikke tas med i rapporteringen.

Gjelder forskriften for lån til andre enn privatpersoner?
Forskriften gjelder alle nye utlån med pant i bolig. Bestemmelsene i forskriften gjelder også for utlån til andre enn privatpersoner, så langt de passer. Forskriften fastsetter at Finanstilsynet kan gi utfyllende bestemmelser.

§ 4       Gjeldsgrad 

Krav til betjeningsevne suppleres med en ny bestemmelse om kundens gjeldsgrad i § 4. Lån skal ikke innvilges dersom kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt. Det er kundens samlede gjeld, og ikke bare det aktuelle låneopptaket som skal medregnes.

§ 5       Belåningsgrad 

Nytt annet ledd fastsetter at nedbetalingslån med pant i sekundærbolig i Oslo kommune ikke skal overstige 60 prosent av et forsvarlig verdigrunnlag for boligen, som ikke kan være høyere enn markedsverdi fastsatt ut fra en forsiktig vurdering. Med sekundærbolig menes i forskriften annen bolig enn boligen kunden skal benytte som sin folkeregistrerte adresse. Bolig eid av aksjeselskap er å anse som sekundærbolig.

§ 6       Tilleggssikkerhet 

Ordlyden i § 6 om tilleggssikkerhet har blitt endret, og fastsetter nå på en tydeligere måte at tilleggssikkerhet kommer i tillegg i nevneren ved beregning av belåningsgrad. Presiseringen medfører ingen realitetsendring.

§ 8       Fleksibilitet 

Det er fastsatt to uavhengige fleksibilitetskvoter for Oslo kommune og for resten av landet på henholdsvis 8 og 10 prosent. Det er videre inntatt en alternativ fleksibilitetskvote for nye utlån i Oslo kommune på 10 millioner kroner.

Fleksibilitetskvoten i Oslo er mindre enn kvoten som gjelder for resten av landet. Finansforetaket kan hvert kvartal innvilge lån med pant i bolig i Oslo kommune som ikke oppfyller ett eller flere av vilkårene i §§ 3, 4, 5 og 7 for inntil 8 prosent av verdien av innvilgede lån med pant i bolig i Oslo kommune, jf. § 8 annet ledd. Alternativt kan finansforetaket innvilge lån som ikke oppfyller ett eller flere av de nevnte vilkårene for inntil 10 millioner kroner hvert kvartal, dersom dette er et høyere beløp enn 8 prosent av samlede utlån i Oslo kommune.

For resten av landet videreføres fleksibilitetskvoten på inntil 10 prosent av verdien av innvilgede lån hvert kvartal, jf. § 8 første ledd. Ved beregningen av denne kvoten skal nye utlån med pant i bolig i Oslo kommune ikke medregnes.

Oslo:

Formel

Resten av landet:

Formel

* indikerer innvilgede lån som ikke oppfyller ett eller flere av vilkårene i ny boliglånsforskrift §§ 3, 4, 5 og 7.