Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021 – 2024)

Barn og unge skal ha gode boforhold

Belastningene som dårlige boforhold gir, er ekstra store for barn og unge. Hyppige flyttinger kan føre til rotløshet og gi mangel på tilhørighet. Det blir vanskeligere å bygge og holde på et nettverk på skolen og i fritiden. Dårlige boforhold kan føre til helseproblemer, svake skoleresultater og lav arbeidstilknytning senere i livet.

Av de som var vanskeligstilte på boligmarkedet i
2019, var 44 pst. barn og unge. Mange av disse
barna bor i familier med vedvarende lavinntekt.
Ifølge SSB vokste det opp om lag 111 000 barn i en
familie med vedvarende lav inntekt i 2018. Barn
med innvandrerbakgrunn utgjør over halvparten av
disse barna.


Det viktigste regjeringen gjør, er å sørge for at
startlån hjelper flere familier fra leie til eie.
Regjeringen har i statsbudsjettet foreslått en
låneramme til Husbanken på 20 mrd. kroner i 2021,
der startlån til vanskeligstilte barnefamilier har
høyest prioritet.


Samtidig skal det å leie bolig være et trygt alternativ
for dem som ikke vil eller kan eie bolig. Regjeringen
vil derfor stimulere til flere utleieboliger for
barnefamilier gjennom tilskudd fra Husbanken.
Regjeringen foreslår fortsatt å styrke bostøtten,
og vil også vurdere å utvide minstetiden på
husleiekontrakter med sikte på økt bostabilitet.
Innsatsen for barn og unge er forankret i
regjeringens samarbeidsstrategi for barn og
ungdom i lavinntektsfamilier.