Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021 – 2024)

Ingen skal være bostedsløse

Selv om antall bostedsløse har gått ned i Norge de siste årene, er det fortsatt for mange som står i fare for å bli eller er bostedsløse. Mange av dem som er bostedsløse, har vedvarende og sammensatte problemer, og sliter særlig med rusavhengighet og psykiske lidelser. Uten en innsats der bolig og tjenester er samordnet, blir det krevende å hjelpe denne gruppen over i en stabil og god bosituasjon.

Nullvisjonen fordrer at alle som skal bidra til å
forebygge og bekjempe bostedsløshet, slutter seg
til ambisjonen. Det er avgjørende at det etablerte
samarbeidet på de ulike forvaltningsnivåene og
sektorene videreføres og forsterkes.
Regjeringen vil stimulere til et større mangfold av
botilbud til bostedsløse. Gjennom lån og tilskudd til
kommunene skal vi i større grad åpne opp for
forsøk av nye typer botilbud.

Det er også viktig at bolig er på plass når innsatte
skal løslates eller personer skal skrives ut fra
institusjon. Gjennom nye digitale systemer for
kommunalt disponerte boliger skal disse
brukerreisene ivaretas på en bedre måte enn i dag.
Systemet skal tilpasses og følge opp den enkeltes
situasjon og livshendelse, ikke omvendt.

Regjeringen vil følge utviklingen av bostedsløshet
tettere i årene som kommer. En årlig kommunal og
nasjonal oversikt vil gi bedre grunnlag for å se
resultater av innsatsen i kommunene, fange opp
endringer, og bidra til å øke bevisstheten rundt
bostedsløshet.