Utfasing av oljefyr

Regjeringen har som mål at Norge skal være karbonnøytralt innen 2030. Oljefyring i private hjem, næringsbygg og offentlige bygg resulterer i store årlige utslipp av klimagasser. I ny plan- og bygningslov, fremmet i Ot. prp. nr. 45 Om lov om planlegging og byggesaksbehandling, er det foreslått hjemmel for et forbud mot installering av oljekjel i nye bygninger.

Regjeringen har som mål at Norge skal være karbonnøytralt innen 2030. Oljefyring i private hjem, næringsbygg og offentlige bygg resulterer i store årlige utslipp av klimagasser. I ny plan- og bygningslov, fremmet i Ot. prp. nr. 45 Om lov om planlegging og byggesaksbehandling, er det foreslått hjemmel for et forbud mot installering av oljekjel i nye bygninger.

Partene i Klimaforliket er enige om at det skal vurderes å innføre forbud mot å erstatte gammel oljekjel med ny i eksisterende bygg. Det skal også arbeides videre med å sikre at det ikke legges om fra olje til strøm ved utskifting av oljekjel i bestående bygg. Partene er enige om at bruken av fornybar energi skal fremmes, samt at vilkårene for utbygging av fjernvarme styrkes.

For øvrig støttet klimaforliket opp under tiltakene i Stortingsmelding nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk.