Endringer i matrikkellova 20. april 2018

Lov 20. april 2018 nr. 12 om endringer i matrikkellova og plan- og bygningsloven medfører flere endringer i matrikkelregelverket.

Endringene vil tre i kraft stegvis. I første omgang gjelder det flere redaksjonelle og andre språklige forenklinger, jf. kgl.res. 20. april 2018 nr. 593.  

Endringer av mer substansiell art vil bli satt i kraft etter hvert som utfyllende forskrifter og nødvendige systemendringer i matrikkelen kommer på plass. Kommunenes ansvar for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen blir ikke endret, men det vil bli krav om at landmåleren skal ha gyldig landmålerbrev.  

Oppdatert lovtekst med endringer som nå er satt i kraft, er tilgjengelig på Lovdata, lov om eigedomsregistrering (matrikkellova).  

Bakgrunnen for lovendringen er redegjort for i innstilling fra Stortingets kommunal- og forvaltningskomite, jf. Innst. 165 L (2017-2018).  

Departementet har samtidig lagt ut en ny versjon av Kommentarer til matrikkelforskriften (pdf).