Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tromsø kommune – innsigelse til reguleringsplan for Strand boligområde, Kvaløya

Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for Strand boligområde i Tromsø kommune. Departementet mener busstrasé etter alternativ B, som kommunen har vedtatt, vil tilrettelegge for buss i området på en god nok måte. Alternativ B anses etter en konkret vurdering ikke å komme i så stor konflikt med overordnede føringer for kollektivtrafikken at det tilsier at alternativ A må velges. Innsigelsen fra Statens vegvesen tas dermed ikke til følge.

Tromsø kommune – innsigelse til reguleringsplan for Strand boligområde, Kvaløya


Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkesmannens brev 11. februar 2008 for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2.

Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for Strand boligområde i Tromsø kommune. Departementet mener busstrasé etter alternativ B, som kommunen har vedtatt, vil tilrettelegge for buss i området på en god nok måte. Alternativ B anses etter en konkret vurdering ikke å komme i så stor konflikt med overordnede føringer for kollektivtrafikken at det tilsier at alternativ A må velges. Innsigelsen fra Statens vegvesen tas dermed ikke til følge.


Bakgrunn for saken

Forslag til reguleringsplan for Strand boligområde på Kvaløya ble lagt ut til offentlig ettersyn 23. januar 2006. Planen gjelder videre boligutbygging i området, men uenigheten i saken gjelder hvilket alternativ som skal velges for busstrasé. I forbindelse med planarbeidet har
6 alternativer blitt utredet, mens det ved offentlig ettersyn gjenstår 2 alternativer, alternativ A og B.

Statens vegvesen fremmet 27. februar 2006 innsigelse til planforslaget. De peker på at alternativ B ikke tilfredsstiller Statens vegvesens normal 017 om veg- og gateutforming, der det framgår at veger med busstrafikk ikke skal ha stigning eller fall større enn 6 %, unntaksvis 8 %. Kryss mellom Blåselvegen og bussvegen vil heller ikke tilfredsstille vegnormalens krav til standard. De mener alternativ B ikke vil gi en tilfredsstillende løsning for en sammenhengende kollektivveg på Kvaløysletta, og vurderer alternativ A som den beste løsningen.

Innsigelsen er opprettholdt og utdypet i brev seinest 17. september 2007. Statens vegvesen mener det kun er A-alternativet som gir en tilfredsstillende løsning for kollektivtrafikken. Etter justeringer tilfredsstiller alternativ B fortsatt ikke vegnormalens krav til kollektivveger.  Den vestre delen av kollektivvegen vil få en stigning på 8 %, og den østre delen i Blåselvegen vil få en stigning på 10 % på det bratteste. De mener det vil være faglig uansvarlig å videreføre den midlertidige løsningen med buss i Blåselvegen. De peker på at gode kollektivruter må planlegges slik at de blir mest mulig attraktive for brukerne, med kort veg til holdeplasser, rette linjer med god framkommelighet, og god regularitet, for å kunne konkurrere med privatbilen. Generelt viser Statens vegvesen også til rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, og til St.meld. nr. 26 (2001-2002) Bedre kollektivtransport om Statens vegvesens rolle innenfor kollektivtransport.
 
Troms fylkeskommune anbefalte 17. mars 2006 busstrasé etter alternativ A. I brev 15. desember 2007 uttaler fylkeskommunen at alternativ B anses som et brudd med planforutsetningene for kollektivtrasé i området i strid med rikspolitiske retningslinjer og vegnormalen.

Kommunestyret vedtok 19. juni 2007 reguleringsplanen med busstrasé etter alternativ B, under henvisning til en rekke uttalelser. Kommunen sendte saken til fylkesmannen ved brev 2. august 2007. Kommunen mener den traséen vegvesenet vil ha vil gjøre stor skade for et etablert boligfelt med 18 boliger.

Mekling i saken ble holdt 3. september 2007, jfr. referat revidert 18. september 2007. Det ble ikke enighet om bussvegen.

Fylkesmannen anbefalte i oversendelsesbrevet til departementet 11. februar 2008 at den vedtatte planen stadfestes. Fylkesmannen legger til grunn at alternativ A er den optimale løsning i forhold til vegnormalen og rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Ved å vedta alternativ B har et enstemmig kommunestyre tatt hensyn til den sterke lokale motstanden mot alternativ A. Fylkesmannen mener den vedtatte bussløsningen framstår som god nok, og er innenfor det lokalpolitiske handlingsrom kommunen som planmyndighet har. Fylkesmannen peker på at de anbefalte stigningsforhold i vegnormalen kun er veiledende, og mener tilpasning til lokale forhold må la seg gjøre. Fylkesmannen viser også til at Blåselvegen har fungert som busstrasé i ca 20 år, selv om den er bratt. Fylkesmannen mener det også med det vedtatte alternativ vil være mulig å få planlagt og bygd gode kollektivtilbud som kan konkurrere med privatbilen som transportmiddel på Kvaløya.

Bofellesskapet Kvaløysletta sør v/Harald Bohne har uttalt seg i brev til departementet 7. april
2008 til støtte for alternativ B.

Befaring og tilhørende møte ble holdt 22. mai 2008. Tilstede var representanter for kommunen, fylkesmannen, fylkeskommunen, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Tromsbuss AS, Barlindhaug Eiendom, Bofellsskapet Kvaløysletta Sør, Samferdselsdepartementet og Miljøverndepartementet.


Samferdselsdepartementet anbefalte i brev 3. juli 2008 at innsigelsen fra Statens vegvesen tas til følge, jfr. uttalelse fra Vegdirektoratet 5. juni 2008. Samferdselsdepartementet viser til at det er viktig å få til en best mulig løsning for kollektivtrafikken på Kvaløysletta med tanke på nærhet til Tromsø sentrum og fordi kapasitetsgrensen på Sandnessundbrua er nådd. Rushtidsproblemene vil øke med utbygging av Strand boligområde. Det har derfor blitt stilt som krav for utbyggingen at en tilfredsstillende kollektivveg må være på plass ved byggestart. Samferdselsdepartementet mener alternativ B ikke vil medføre tilstrekkelig gode forhold for bussen, både på grunn av den høye stigningsgraden på vegen, økt reisetid, samt dårligere tilgjengelighet for beboerne. Samferdselsdepartementet peker videre på at det er et overordnet samferdselspolitisk mål å redusere biltrafikken og øke bruken av kollektivtransport. For å oppnå målet må kollektivtilbudet gjøres så attraktivt som mulig, slik at det blir et reelt og fullgodt alternativ til privat bilbruk. Etter en grundig vurdering av de to alternativene, mener Samferdselsdepartementet at alternativ A vil gi best kollektivtilbud for beboerne.

Miljøverndepartementets vurdering

Miljøverndepartementet skal tas stilling til valg av busstrasé i forbindelse med utbygging av et nytt boligområde. Kommunen har vedtatt alternativ B. Statens vegvesen har fremmet innsigelse til dette, og mener alternativ A må vedtas. Spørsmålet er om den vedtatte bussveg er i slik konflikt med nasjonale føringer for gode kollektivløsninger at kommunens vedtak må settes til side.

Som Samferdselsdepartementet påpeker er det et overordnet mål å redusere biltrafikken og øke bruken av kollektivtransport, slik at kollektivtilbudet må gjøres så attraktivt som mulig.  I innsigelsen vises også til rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Etter retningslinjenes pkt. 3.5 skal det ved utformingen av utbyggingsmønsteret og transportsystemet legges vekt på å tilrettelegge for kollektive transportsystemer. Det er på denne bakgrunn viktig at det ved ny utbygging legges til rette for gode løsninger for kollektivtransport. Statens vegvesen har i denne forbindelse en viktig rolle som pådriver for å få til best mulig kollektivløsninger, og det er derfor positivt at de har påtatt seg denne rollen også i denne konkrete saken.

Det er ikke tvilsomt at bussveg etter alternativ A vil gi den beste løsningen sett i forhold til overordnede mål om kollektivtransport, og også ut fra retningslinjene i vegnormalen. Alternativ B vil gi en veg som på enkelte steder er brattere enn det som anbefales etter gjeldende vegnormal. Imidlertid har Blåselvegen, som blir en del av B-strekningen, vært i bruk som busstrasé i mer enn 20 år. Kommunen har lagt avgjørende vekt på hensynet til beboerne i området. Selv om A-alternativet i tidligere plan er avsatt til kommunalteknisk trasé, har det ikke vært fastsatt hva traséen skulle brukes til. Befaringen viste at anlegg av bussveg mellom bolighusene etter alternativ A vil være til stor ulempe for beboerne. Arealet er smalt, og det framstår i dag som et attraktivt grøntbelte mellom husene.

Miljøverndepartementet har derfor etter en konkret vurdering kommet til at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å tilsidesette kommunens vurdering i dette tilfellet. Bussveg etter alternativ B vil etter departementets vurdering gi en forsvarlig kollektivløsning, og vi finner ikke at det her foreligger nasjonale hensyn som tilsier overprøving av kommunens vedtak.

      
 
Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 stadfester Miljøverndepartementet Tromsø kommunestyres vedtak 19. juni 2007 om reguleringsplan for Strand boligområde.

Plankartet følger vedlagt med påtegning om stadfestingen.

Det vises til bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 3 om kunngjøring av stadfestet reguleringsplan.


Med hilsen


Erik Solheim
   

 

 

Kopi: Tromsø kommune
          Troms fylkeskommune
          Statens vegvesen, Region nord, Dreyfushammarn 31, 8002 Bodø
          Barlindhaug Consult AS, postboks 6600, 9296 Tromsø
          Bofellesskapet Kvaløysletta Sør, Nisevegen 18, 9100 Kvaløyslettta
          Samferdselsdepartementet
          Vegdirektoratet


Vedlegg: Plankart med påtegning om stadfestingen