Arendal - Bolig, Flødevigen, Hisøy (strandsone)

Avgjørelse i innsigelsessak, 26.6. 2000

Arendal – Bolig, Flødevigen, Hisøy

ARENDAL KOMMUNE - INNSIGELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR FLØDEVIGEN, HISØY

Det vises til fylkesmannens oversendelsesbrev 20. oktober 1999.

Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 2 oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse fordi fylkesmannen har innsigelse til at en ferdselsveg langs sjøen ved Flødevigen stenges for allmenn gangtrafikk.

Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplanen for Flødevigen, slik den er vedtatt av Arendal kommune. Innsigelsen fra fylkesmannen er etter dette ikke tatt til følge, og Flødevigvegen kan stenges utenfor nr. 47. Departementet legger avgjørende vekt på at det er viktig å gi Flødevigen forskningsstasjon framtidsrettede utviklingsmuligheter.

Bakgrunnen for saken:

Forslaget til reguleringsplan for Flødevigen tar sikte på å sikre Flødevigen forskningsstasjon (Statens biologiske stasjon, Flødevigen) muligheter for framtidig ekspansjon og utvikling, herunder bedre atkomstforhold. Det skal legges til rette for et kombinert senter for forskning, undervisning og turisttilknyttede aktiviteter. Planen har vært omarbeidet flere ganger, men innebærer nå stengning av Flødevigvegen for trafikk, også ferdsel til fots. Denne vegen er i dag atkomstveg til området, og den blir også benyttet av turgåere. Stengning av vegen inngår som et element i en avtale mellom forskningsstasjonen og berørte grunneiere, som er inngått i forbindelse med utbyggingsplanene. Ny turveiforbindelse er tenkt ledet opp i heia innerst i Flødevigbukta.

Fylkesmannen i Aust-Agder ved miljøvernavdelingen har 3. august 1998 fremmet innsigelse til planen og bl.a. stilt krav om at gangtrafikk fortsatt skal være tillatt på Flødevigvegen. Det vises til at en bit av Flødevigvegen er foreslått stengt for gjennomgang og forutsatt benyttet som privat uteoppholdsareal/brygge. Fylkesmannen mener privatisering av gammel veggrunn ikke synes å være nødvendig for å oppnå formålet med planen. Det er opplyst at området tradisjonelt har vært mye benyttet til turgåing, særlig fordi det er et område hvor man kommer i nærkontakt med sjøen, og hvor det også er særdeles vakker utsikt.

Arendal kommunestyre har 21. juni 1999 vedtatt reguleringsplanen med bestemmelser. Av reguleringsbestemmelsenes § 5 framgår at Flødevigvegen langs sjøen er inntegnet som bevaringsverdig veg, men at den skal stenges ved nr. 47. I reguleringsbestemmelsenes § 3 er inntatt at tursti skal innpasses i byggeområdet, men at plasseringen gjøres fleksibel. Det innebærer at nåværende stiforbindelse erstattes av turveiforbindelse oppe i heia lenger inne i bukta. I kommunens brev av 19. juli 1999 er det pekt på at kommunens begrunnelse for ikke å ta hensyn til innsigelsen er at Havforskningsinstituttet trenger arealer for framtidig ekspansjon. Det knytter seg sterke samfunnsinteresser til å beholde og videreutvikle denne virksomheten. For å få tak i arealer har forskningsstasjonen inngått avtale med berørt grunneier, slik at veggrunn vil inngå i hans hage, som en del av kompensasjonen for avståelse til ny atkomstveg.

Fylkesmannen har i notat av 2. september 1999 fastholdt innsigelsen og gitt kommentarer til kommunens brev av 19. juli 1999. De har lagt til grunn at Havforskningsinstituttet representerer sterke samfunnsinteresser og på den bakgrunn bør tilgodeses med nytt byggeareal, også i 100-metersbeltet. De har unnlatt å reise innsigelse til 3 boligtomter i 100-metersbeltet. De kan imidlertid ikke akseptere at eksisterende vegforbindelse, Flødevigvegen, som er en gammel og mye brukt ferdselsveg langs sjøen, privatiseres og stenges for gangtrafikk.

Aust-Agder fylkeskommune har i uttalelse 30. september 1999 vist til at tidligere innsigelse fra fylkesfriluftsnemnda ble frafalt ved fylkesutvalgets vedtak 1. desember 1998. Innsigelsen ble frafalt under forutsetning av at det innreguleres en gangatkomst over området som binder sammen friluftsområdene øst og vest for Flødevigen.

Fylkesmannen i Aust-Agder har i sitt oversendelsesbrev 20. oktober 1999 til departementet anbefalt at innsigelsen ikke tas til følge, ut fra en samlet helhetsvurdering. Slik fylkesmannen ser saken er det i utgangspunktet klart uheldig og i strid med nasjonale føringer for 100-meterssonen å stenge eksisterende gangatkomster langs sjøen. Fylkesmannen mener friluftsinteressene knyttet til den aktuelle vegen synes å være lokale, da det mest sannsynlig er lokalbefolkningen på Hisøy som i første rekke benytter vegen til turveg. Fylkesmannen antar derfor at det ikke vil få konsekvenser for andre plansaker dersom den aktuelle gangvegen legges om. Fylkesmannen deler kommunens syn på viktigheten av å få beholde og legge til rette for en videreutvikling av Flødevigen havforskningsstasjon. Fylkesmannen peker på at plansaken er komplisert og mener mulighetene for gjennomføring er usikre dersom det ikke foreligger en privatrettslig løsning for utviklingen av området.

Befaring på stedet ble foretatt 20. desember 1999 med representanter fra Arendal kommune, fylkesmannen, fylkeskommunen, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet

Saken er herfra forelagt Direktoratet for naturforvaltning, som i brev av 6. januar 2000 anbefaler at innsigelsen tas til følge. Kopi av brevet følger vedlagt til orientering. Direktoratet viser til at både i fylkesplanen for Aust-Agder for 1996-99 og i Miljøverndepartementets brev av 11. november 1999 understrekes betydningen av å hindre reduksjon av allmennhetens tilgang til sjøen. Selv om reduksjonen av allmennhetens tilgang til sjøen blir svært liten i dette tilfellet, gjelder det et område som allerede i dag har liten tilgang til sjøen. Dersom vegen stenges, kan konsekvensen bli at allmennheten blir utestengt fra sjøen langs det meste av østsiden av Flødevigbukta. Etter direktoratets oppfatning ville den beste løsningen være å sikre en fortsatt passasje langs Flødevigvegen og gjennom området som blir reservert for forskningsstasjonen. I tillegg burde man også fjernet de 3 nye tomtene i 100-metersbeltet.

Fiskeridepartementet har som eier av Havforskningsinstituttet uttalt seg i brev av 2. mars 2000 til Miljøverndepartementet, og støtter utbyggingen slik den er vedtatt av kommunen. Det pekes blant annet på at det er planer om at NIVAs sørlandsavdeling skal samlokaliseres med Flødevigen forskningsstasjon.

Saken ble drøftet i møte med Arendal kommune i Miljøverndepartementet 26. mai 2000.

Miljøverndepartementet har følgende merknader:

Konflikten gjelder spørsmålet om stengning av Flødevigvegen, som er en gammel ferdselsveg langs sjøen.

Miljøverndepartementet er enig i at det er en viktig samfunnsinteresse å gi Flødevigen forskningsstasjon framtidsrettede utviklingsmuligheter, slik reguleringsplanen legger opp til. Dette vil sikre eksisterende arbeidsplasser og gi grunnlag for nye. Arendal kommune og Flødevigen forskningsstasjon mener utbygging av forskningstasjonen bare lar seg gjennomføre dersom Flødevigvegen stenges, og det er forhandlet fram en avtale med berørt grunneier om dette.

Det er et mål å sikre allmennheten tilgang til sjøen og ferdselsrett i 100-metersbeltet. Miljøverndepartementet har gjennom en særlig satsing lansert en rekke tiltak i denne forbindelse, blant annet innskjerping av dispensasjonspraksis, utvidelse av Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden til Agder og Rogaland og styrking av ferdselsmulighetene etter friluftsloven. Miljøverndepartementets brev av 11. november 1999 om skjerpet plan- og dispensasjonspraksis i strandsonen er et ledd i denne satsingen, og i brevet framheves at det er svært viktig at strandområdene holdes mest mulig åpne og tilgjengelige for allmennheten.

Denne saken gjelder ferdsel på en kort vegstrekning. Videre ferdsel fra Flødevigvegen langs sjøen forbi forskningsstasjonen er ikke mulig. Det vil i framtiden bli mulig å komme ned til sjøen ved forskningsstasjonen via den nye bilvegen. Det skal dessuten innpasses ny tursti i området, som vil binde sammen friluftsområdene øst og vest for Flødevigen.

Miljøverndepartementet mener på denne bakgrunn ut fra en konkret avveining at stengning av Flødevigvegen for gjennomgang bør aksepteres. Vi forutsetter at den nye turveien etableres så raskt som mulig.

Vedtak:

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 stadfester departementet reguleringsplan for Flødevigen, i samsvar med kommunestyrets vedtak.

Det stadfestende reguleringskartet med påtegning og tilhørende reguleringsbestemmelser følger vedlagt.

Departementet finner etter det opplyste at reguleringsplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn til merknader.

Om kunngjøring av stadfestet reguleringsplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 3

Sakens dokumenter følger vedlagt i retur.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.