Målselv - Øvingsfelt for forsvaret, Akkaseter (reindrift)

Avgjørelse i innsigelsessak, 14.12.2000

Målselv – Øvingsfelt for forsvaret, Akkaseter

Målselv kommune – Innsigelse til reguleringsplan for Akkaseter

Vi viser til brev av 11. juni 2000 fra fylkesmannen i Troms med oversendelse av ovennevnte sak.

Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 20-5 femte ledd oversendt Miljøvern-departementet for endelig avgjørelse fordi Troms fylkeskommune og reindriftsforvaltningen i Troms har innsigelse til reguleringsplanen for Akkaseter ut fra hensynet til de store konsekvensene for reindriftens bruk av området.

Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplanen for Akkaseter, slik den er vedtatt av Målselv kommune og med de endringer som er foretatt i planen ved inntegning av trekkveger for rein til kombinert reguleringsformål "Forsvaret/Reindrift". Samtidig er det gjort noen endringer i de tilhørende reguleringsbestemmelser.

Bakgrunn for saken:

Forslaget til reguleringsplan for Akkaseter tar sikte på å tilrettelegge for Forsvarets skyte- og øvingsaktiviteter, bl.a. ved anlegg av bygge- og tilretteleggingstiltak, herunder skytebaner, standplasser, målområder m.v.

Planområdet omfatter Forsvarets og statens eiendommer i Akkaseterområdet samt deler av gnr. 13 bnr. 16 og gnr. 13 bnr. 6. Planområdet ligger i hovedsak øst og nord for Mårelva med mindre deler vest og sør for Mårelva. I nord er planområdet avgrenset til å omfatte grensen mellom Forsvarets eiendom og privat, og i øst går grensen i Skarfjellet. Planområdet inngår i arealdelen til kommuneplanen for Målselv som øvingsområde for Forsvaret, vedtatt av Målselv kommunestyre 29. november 1998.

Reindriftsforvaltningen mener at reguleringsplanen vil påføre reindrifta store skader idet reguleringsplanen innebærer økt øvelses- og aktivitetsmønster i Akkaseterområdet. Anleggelse av fire nye kjøreløyper på hver side av Mårelva, tre målområder med ulike kanonmål og figurer samt flere skyteledertårn, fører til at området blir sterkt redusert som reinbeiteområde. Reguleringsplanen vil også berøre et gjerdeanlegg distriktet har øverst i Akkaseterområdet, noe som i følge reindrifta vil gjøre bruken av gjerdet vanskelig. Reindrifta viser til at flyttleier er gitt særskilt vern gjennom reindriftsloven. Planen vil medføre at området mister sin verdi for reindrifta

Troms fylkeskommune viser i sin innsigelse til at det hefter mangler ved planen og påpeker i den forbindelse at planen er fremstilt i målestokk 1 : 15 000, en målestokk som ikke er egnet til detaljplanlegging. Fylkeskommunen mener dette kan løses gjennom krav om bebyggelsesplan for de forskjellige byggeområdene. Videre mener fylkeskommunen at dersom reguleringsplanen skal ha noen mening som rettsgrunnlag for byggesaksbehandlingen, må det være et minimum at byggetiltaket er plassert eksakt i terrenget med de nødvendige utbyggingsmessige rammer, som bl.a. grunnflate, volum, byggehøyde samt andre konsekvenser som f.eks. støy og forurensning. Når det gjelder framstilling og utnytting av andre interesser i reguleringsplanen har planen vist to kulturminner, samiske boplasser, som eget formål. Normalt burde disse av hensyn til kartmålestokken vært detaljert i egen regulering med kartmålestokk 1 : 1000. Dette kan etter fylkeskommunens mening ivaretas gjennom reguleringsbestemmelsene.

Når det gjelder flyttleiene, uttaler fylkeskommunen at de tolker planen slik at flyttleiene er regulert bort, da de er regulert til spesialområde, Forsvaret. Man bemerker også at flyttleiene ikke er illustrert på plankartet. Fylkeskommunen hevder at Forsvaret ikke har sett på de mulighetene for sambruk i området som man mener at Forsvaret er pålagt gjennom St. meld. nr. 21. Videre vises til St. meld. nr. 85 for 1995-96 ( Om sammenbinding og utvidelse av Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelter i Indre Troms ), der det er vektlagt at årtidsflyttingen for rein skal sikres.

Målselv kommunestyre vedtok planen i møte den 24. februar 2000. Kommunestyrets begrunnelse for ikke å ta hensyn til reindriftas og fylkeskommunens innsigelser var at disse ville virke hemmende på Forsvarets aktivitet i skytefeltet. Dersom innsigelsene skulle imøtekommes, ville det medføre at FBT fremmet innsigelse til planen.

Fylkesmannen i Troms har gjennom en rekke meglingsmøter forsøkt å få partene til å komme frem til en løsning. Konklusjonen på meklingsmøte den 14 mars 2000 var at reindrifta og forsvaret skulle møtes for å forsøke å komme frem til enighet om hvordan reindriftas rettigheter med hensyn til trekkleia skulle sikres gjennom planen. Dersom man kom fram til enighet, ville Reindriftsforvaltningen legge fram resultatet for familiene Oskal og Sokki. Om reindrifta og Forsvaret skulle komme fram til enighet, ville fylkeskommunen vurdere sin innsigelse på nytt.

Etter meklingsmøte ble det sendt ut referat fra Fylkesmannen til deltakerne. Det kom innvendinger mot konklusjonen i brev av 20. mars 2000. Forsvarets bygningstjeneste (FBT) mente at man på meklingsmøte ble enige om å utarbeide en avtale mellom reindrifta og FBT som ivaretok reindriftas interesser. Reindrifta derimot mente at reindriftsinteressene måtte gjøres juridisk bindende i selve reguleringsplanen. Da verken Fylkesmannen eller øvrige meklingsdeltakere delte FBT’s syn, ble referatet å betrakte som endelig. Det ble avholdt et møte mellom FBT og reindrifta, der FBT la fram et avtaleutkast. Partene kom ikke fram til enighet.

På møte 5. april 2000 i Tromsø vedrørende anvendelse av plan- og bygningsloven i militære områder, hvor representanter for Miljøverndepartementet, fylkesmannen og de berørte parter var tilstede, oppsummerte fylkesmannen at man ønsket Forsvarets tilstedeværelse i Mauken/Blåtindområdet, samtidig som det må tas hensyn til at reindrifta også har rettigheter i området, og kulturelt sett er en arv vi må ivareta for fremtiden. Fra Miljøverndepartementets

side ble det vist til at en løsning var å regulere det aktuelle området til forsvarsformål, men at Forsvarets bruk i området måtte innskrenkes gjennom reguleringsbestemmelser som inneholdt datoer for vinterbeite, trekkleier osv.

Den 8. juni 2000 avholdt fylkesmannen nytt meklingsmøte. På dette møtet framholdt både Reindriftsforvaltninga og fylkeskommunen at flyttleia måtte inn på plankartet som kombinert formål "Reindrift/Forsvaret". En slik løsning var ikke aktuell fra Forsvarets side. De kunne imidlertid gå med på at trekkleia ble tegnet inn på plankartet, og at bruken ble fastslått gjennom reguleringsbestemmelser. Da reindrifta og fylkeskommunen ikke synes dette var en betryggende måte for å få fastslått reindriftas rettigheter i området, fastholdt de innsigelsene. Det ble også understreket at reindrifta har rettigheter i Akkaseter, noe som bl.a. framgår av Blåtindskjønnet. Reindriftas stilling burde derfor vises gjennom et kombinert formål.

I sitt oversendelsesbrev hit konkluderte fylkesmannen med at det spørsmål som til slutt gjensto, var hvordan flyttleia skulle fremstilles i planen. Reindrifta ønsket at flyttleia skulle fremstilles som kombinert formål "Reindrift/Forsvaret". De mener spørsmålet er av prinsipiell karakter, som vil kunne gi føringer for lignende saker. Forsvarets bygningstjeneste (FBT) som har utarbeidet planen, kunne godta at flyttleia ble tegnet inn på plankaret og at man utarbeidet reguleringsbestemmelser som ivaretok årtidsflyttingen for rein. De ville imidlertid ikke godta en endring av formålet.

Fylkesmannen peker videre på at selv om partene gjennom meklingsmøtene nærmet seg hverandre er det fra reindriftas side understreket at dette var et forsøk på å bringe saken til enighet. Når så ikke skjedde understrekes at reindriftas opprinnelige innsigelse står ved lag,

dvs. at man ikke ønsker reguleringsplanen for Akkaseter vedtatt.

I sin tilråding til departementet peker fylkesmannen på at etter hans oppfatning burde det vært mulig å komme fram til løsninger i denne saken som partene kunne godta. Gjennom meklingsmøtene oppfattet fylkesmannen at partene nærmet seg hverandre, uten å komme fram til en omforent løsning. Fylkesmannen er av den oppfatning at så vel reindrifta som Forsvaret har rettigheter i Mauken/Blåtindområdet. Det er derfor etter fylkesmannens mening en selvfølge at reindriftas interesser blir tilfredsstillende ivaretatt. Disse rettighetene kan gjennom planen fremstilles som kombinerte formål "Reindrift/Forsvaret", eller området kan reguleres til spesialområde, Forsvaret, med reguleringsbestemmelser som i nødvendig utstrekning innskrenker Forsvarets bruk. Ut fra faglige vurderinger legger Fylkesmannen til grunn at de to metodene kan fungere likeverdig. Samtidig er fylkesmannen klar over at saken har andre aspekt, og har derfor forståelse for reindriftas syn på dette spørsmålet.

Den 30. august 2000 ble det avholdt møte om saken i Miljøverndepartementet med representanter for politisk ledelse i Miljøverndepartementet, Forsvarsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Landbruksdepartementet. Saken ble drøftet med sikte på å komme fram til en omforent løsning. Det ble i den sammenheng bl.a. pekt på reindriftas spesielle stilling.

På bakgrunn av konklusjonen på møtet og etter en konkret vurdering kom Miljøvern-departementet til at flyttleia i reguleringsplanen for Akkasæter burde tegnes inn som kombinert formål "Forvaret/Reindrift".

Målselv kommune ble deretter tilskrevet i brev av 15. september 2000 med anmodning om i samarbeid med reindriftsmyndighetene å fremstille flyttleia på reguleringsplankartet. I brevet ba Miljøverndepartementet samtidig om at det ble bekreftet at inntegningen av flyttleia for rein i Akkaseterområdet ikke ville være til hinder for gjennomføringen av sammenbindingsvegen Mauken/Blåtind, eller planlagte utbyggingstiltak som vist på illustrasjonsplanen. Brevet ble før utsendelse forelagt de berørte departementer.

I brev av 26. september 2000 kom advokat Geir Haugen på vegne av Mauken reinbeitedistrikt med kommentarer til Miljøverndepartementets brev. Bl.a. viser han til at den nye vegen som nå er planlagt bygd vil krysse trekk- og flyttleier i hvert fall tre steder. Det er klart at en slik veg vil føre til store problemer for reinens trekk og flytting. På grunn av ulempene for reindriften mener advokat Haugen at det bør gjennomføres en ny reindriftssakkyndig utredning som kan se byggingen av vegen i sammenheng med de andre tiltak som er gjennomført i Blåtind skyte- og øvingsfelt. Haugen viser til det sterke vern reindriften har for sine trekk- og flyttveger gjennom reindriftslovens § 10 nr. 4

FBT kommer i brev av 27. september 2000 med kommentarer til advokat Haugens brev. Bl.a. pekes det på at den inntegnede vegen dels er tilførselsveg til Akkaseterområdet, dels kan inngå som en del av sammenbindingsvegen mellom Mauken og Blåtind. Sistnevnte strekning vil kun berøre flyttleier ett sted. FBT viser også til Blåtindskjønnet hvor det framgår at Forsvaret ervervet full manøverfrihet i området. Når det gjelder spørsmålet om egen konsekvens-utredning for vegen vises det til at Forsvarsministeren har besluttet igangsatt en ny reindriftsfaglig gjennomgang av Mauken/Blåtind prosjektet. Sammenbindingsvegen er en sentral del av denne vurderingen.

I brev av 5. oktober 2000 oversendte Målselv kommune justerte plankart med inntegning av flytte- og trekkleier. Det ble vist til at Reindriftsforvaltningen i brev av 28. september 2000 hadde bekreftet at planforslaget fyller vilkårene som Miljøverndepartementet stilte for stadfesting.

Advokat Haugen kom i brev av 13. oktober 2000 med anmodning om et møte med Miljøverndepartementet. Han viste til sakens store viktighet for reindriften i området. Han pekte på at de synspunkter som Reindriftsforvaltningen i Troms har gitt uttrykk for overfor departementet må være sammenfallende med reinbeitedistriktets syn, da reindriftsagronomen ikke har myndighet til å fremme et annet syn en reinbeitedistriktets.

Reindriftsforvaltningen i Troms kom i brev av 6. november 2000 med utfyllende kommentarer til sin tidligere uttalelse av 20. august 2000 hvor det bl.a. ble vist til at gjennomføringen av planen vil påføre reindrifta store skader og ulemper i form av inngrep og økt aktivitet. Det ble også vist til at planen berører flytte- og trekklei for rein. På det grunnlag ble det reist innsigelse.

Videre vises til at dersom innsigelse skulle bli tatt til følge, ville det ha medført at planen som sådan måtte trekkes. Dette spørsmål var etter Reindriftsforvaltningens syn av naturlige grunner i liten grad gjenstand for diskusjon i de påfølgende meglinger og møter, da dette av FBT ble ansett som uaktuelt, og med det uansett måtte til overordnet myndighet for avgjørelse. Dersom en i disse meglingsrundene hadde kommet til enighet om å ta med trekk- og flyttlei som reguleringsformål, ville således kun en del av grunnlaget for innsigelsen falle bort. Spørsmålet om hvorvidt hele innsigelsen i en slik situasjon skulle trekkes, ville i tilfelle måtte bli gjenstand for ny behandling med uttalelse fra reinbeitedistriktet og fremmes for områdestyret for avgjørelse.

Reindriftsforvaltningen konkluderer med at Områdestyrets krav er at tiltak og utbygging i Mauken/Blåtind utsettes inntil det er gjennomført en ny utredning av de reindriftsfaglige sider ved prosjektet, samt at det er utarbeidet en flerbruksplan basert på et tilfredsstillende planfaglig redskap og prosedyrer.

Møte med advokat Geir Haugen og representanter for reineierne ble avholdt i Miljøvern-departementet den 9. november 2000. Det ble her redegjort for reindriftens interesser i saken.

Miljøverndepartementet har følgende merknader:

Konflikten i saken gjelder reindriftsinteressene i forhold til Forsvarets skyte- og øvingsvirksomhet i Mauken/Blåtind området, herunder Forsvarets bruk og utbygging i Akkaseter. Som en del av problemstillingen er spørsmålet om ivaretakelse av reindriftas trekk- og flyttveier og den reguleringsmessige status disse skal ha i den aktuelle planen.

Fylkeskommunen har også reist noen faglige innvendinger til planfremstillingen.

Miljøverndepartementet legger til grunn at Forsvaret har opparbeidet rettigheter i Akkaseterområdet ervervet gjennom rettslig skjønn av 19. januar 1981, samt at Stortinget har vedtatt at Forsvaret skal ha mulighet til skyte- og øvingsvirksomhet i Mauken/Blåtind området. Utbyggingen i dette området er i samsvar med nasjonal forsvarspolitikk, og er en tilpasning til dagens utdanningsbehov, teknologi og øvelsesbehov.

Samtidig legger departementet til grunn at også reindrifta har rettigheter i det samme området og at Forsvarets virksomhet vil ha konsekvenser for reindriftas bruk av området.

Såvel Forsvaret som reindrifta utøver virksomhet innenfor det aktuelle området i dag.

I kommuneplanens arealdel for Målselv er Akkaseterområdet lagt ut til øvingsområde for Forsvaret.

På denne bakgrunn er det i denne saken et spørsmål om å gi den faktiske bruk et hensiktsmessig og rettslig korrekt reguleringsformål i planen.

Konklusjon

Etter en samlet vurdering har Miljøverndepartementet kommet til at det mest hensiktsmessige i dette tilfelle vil være å betegne Akkaseterområdet som "Øvingsområde for Forsvaret med tilhørende anlegg" samt at de aktuelle trekk- og flyttveger betegnes som kombinerte formål

"Forsvaret/Reindrift". Innenfor det kombinerte formål vil de to interesser gjelde side om side, noe som setter krav til at de berørte interesser inngår nærmere avtaler om gjennomføringen av planen. Det vises her til reguleringsbestemmelsens § 4.

Når det gjelder de planfaglige merknader bemerkes at kartmålestokken 1 : 5000 kan benyttes for områder med ensartet utnytting og oversiktlige forhold. Innsigelsen vedrørende der samiske boplasser er frafalt underveis i prosessen. En flerbruksplan for området kan utarbeides etter at reguleringsplanen er stadfestet, jfr. Miljøverndepartementets brev av 22. desember 1999 til fylkesmannen i Troms.

Departementet finner på dette grunnlag ikke å kunne ta innsigelsen fra Reindriftsforvaltningen

mot bruk av Akkaseterområdet til skyte- og øvingsområde for Forsvaret til følge. Derimot finner departementet å etterkomme reindriftsinteressenes krav om at trekk- og flyttvegene i området skal være kombinerte formål "Forsvaret/Reindrift". Samtidig stadfestes reguleringsbestemmelse i tilknytning til dette formål.

Innsigelsen fra Troms fylkeskommune tas heller ikke til følge.

Vedtak:

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 stadfester Miljøverndepartementet reguleringsplan for Akkaseter, slik den er vedtatt av Målselv kommunestyre i møte den 24. februar 2000 og med de endringer som er foretatt av departementet ved inntegning av flytte- og trekkveier som kombinert reguleringsformål

"Forsvaret/Reindrift". Samtidig stadfester departementet tilhørende regulerings-bestemmelser med noen endringer foretatt av departementet.

Det stadfestede reguleringskart med påtegning og tilhørende reguleringsbestemmelser følger vedlagt.

Departementet finner etter det opplyste at reguleringsplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn til merknader.

Om kunngjøring av stadfestet reguleringsplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 3.

Sakens dokumenter følger vedlagt.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.