Melhus - Trasé for E6 (verna vassdrag)

Avgjørelse i innsigelsessak, 15.08.2000

Melhus – Trasé for E6

Melhus kommune - Innsigelse til kommunedelplan for ny E6

Det vises til fylkesmannens oversendelsesbrev av 15. mars 2000.

Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 20-5 femte ledd oversendt Miljøvern-departementet for avgjørelse fordi Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har innsigelse til delstrekning 1 (Skerdingstad – Melhus sør) i kommunedelplan for ny E6 Melhus. NVE mener verneinteressene tilknyttet det vernede vassdraget Gaula ikke er ivaretatt i tilstrekkelig grad ved den valgte vegtraséen.

Miljøverndepartementet godkjenner kommunedelplan for ny E6 Melhus.

Innsigelsen fra NVE blir etter dette ikke tatt til følge. Departementet forutsetter at traséen på delstrekning 1 ved Søberg (ytre trasé) i det seinere reguleringsplanarbeidet justeres så langt vekk fra elva som mulig.

Bakgrunnen for saken:

I forbindelse med at Stortingets samferdselskomité behandlet riksvegbudsjettet for 1997, ble følgende uttalt om ny E6 gjennom Melhus:

"Komiteen viser til at prosjektet slik det nå foreligger, kommer i konflikt med Gaula som er et vernet vassdrag. Komiteen ber om at det foretas en justering av prosjektet slik at man finner løsninger som sparer landskapet langs elva, og forutsetter at elva ikke blir berørt. Komiteen forutsetter at framdriften i prosjektet ikke forsinkes vesentlig, og slutter seg til at det bevilges 5 millioner kroner til planlegging."

Det etterfølgende forslag til kommunedelplan for ny E6 Melhus ble utarbeidet parallelt med konsekvensutredningen (KU) for vegen og baserer seg på den foreliggende KU-rapporten. Det er vurdert flere alternative vegtraséer. På delstrekning 1 (Skjerdingstad – Melhus sør) har vegsjefen anbefalt ytre trasé, dvs. traséen nærmest Gaula. Det er vist til at ytre trasé er gunstig for økonomi, landbruk og til dels bomiljø, og at Miljøverndepartementet gikk inn for ytre trasé i kommunedelplan fra 1994. Indre trasé er gunstig for naturmiljøet, men meget kostbar.

Norges vassdrags- og energidirektorat har 29. oktober 1999 fremmet innsigelse til

kommunedelplanen vedrørende ytre trasé på delstrekning 1 (Skjerdingstad – Melhus sør). NVE mener planforslaget for denne traséen ikke ivaretar verneinteressene til vassdraget i tilstrekkelig grad og vil være i strid med vedtatte nasjonale og regionale mål, jfr. rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. Traséen vil ha betydelig negativ virkning for allmenne interesser som friluftsliv, vilt, fisk, vegetasjon og rekreasjon.

NVE har vært i tvil om det er riktig å fremme innsigelse i en sak der de for 7 år siden har gitt tillatelse etter vassdragsloven. Saken har siden blitt utredet ytterligere, og fokuseringen på vassdragsvernet er blitt mye sterkere. Det er lagt stor vekt på Samferdselskomitéen i Stortingets uttalelse ved salderingen av riksvegbudsjettet for 1997 om at det må foretas en justering slik at man finner løsninger som sparer landskapet langs elva.

Melhus kommunestyre har i møte 15. februar 2000 vedtatt kommunedelplan for ny E6 Melhus. For delstrekning 1 er ytre linje vedtatt (alternativ 1), men det forutsettes at linjeføringen tilpasses ved regulering slik at eventuelle inngrep i elva og elvelandskapet blir minst mulig. Kommunen vil ikke akseptere en vegframføring som innebærer riving av minst 10 boliger på Søberg. Kommunen påpeker at på strekningen Melhus Sør-Jaktøyen, der den tidligere vegføringen ga de sterkeste konfliktene med vassdraget, er så mye forbedret at det samlet sett må kunne hevdes at det anbefalte vegsystemet i rimelig grad etterkommer de betingelser som er satt av Stortingets samferdselskomité. Det pekes videre på at samferdselskomitéen har bedt om en justering av prosjektet på en måte som ikke forsinker framdriften vesentlig. Utarbeiding av helt nye vegføringer som tunnel i Vassfjellet kan neppe karakteriseres som justering, og kan heller ikke gjennomføres uten vesentlige forsinkelser.

Kommunen viser også til at tidligere innsigelse på samme vegstrekning ikke ble tatt til følge av Miljøverndepartementet, og det ble seinere gitt konsesjon. Selv om elvevernet i ettertid er forsterket, mener kommunen det må ventes en viss grad av forutsigbarhet i så komplekse plansaker. Det er kommunens oppfatning at estetikk og framkommelighet for fiske og ferdsel langs elva vil bli betydelig forbedret, selv om det vil være en ulempe å få vegen nærmere elva.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i sitt oversendelsesbrev av 15. mars 2000 funnet å måtte oversende saken uten tilråding hva angår den konkrete innsigelsen. En framtidsrettet løsning vil etter fylkesmannens mening være å trekke E6 ut av kommunesenteret slik det tidligere har vært foreslått, jfr. det såkalte Vassfjellalternativet.

Representanter for Melhus-aksjonen har gitt sine synspunkter på saken i møte i Miljøverndepartementet 15. juni 2000. De ønsker at ny E6 legges utenom Melhus sentrum.

Befaring på stedet ble foretatt 19. juni 2000 med representanter fra Melhus kommune, fylkesmannen, fylkeskommunen, Statens vegvesen Sør-Trøndelag, Vegdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Direktoratet for naturforvaltning, Samferdselsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet.

Saken er herfra forelagt Samferdselsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Direktoratet for naturforvaltning.

Olje- og energidepartementet støtter i sitt brev av 30. juni 2000 NVEs innsigelse. Det vises til at det vedtatte alternativet vil ha betydelig negativ virkning på naturmiljøet i og langs Gaula. Departementet mener at det bør legges stor vekt på å unngå tiltak i et vernet vassdrag som Gaula. Vegalternativet langs elva vil virke inn på de naturlige prosesser i vassdraget og sterkt redusere tilgjengeligheten til vassdraget. Området ned til elva vil miste mye av sitt potensiale som frilufts- og rekreasjonsområde. Departementet påpeker at planlegging av ny trasé for E6 gjennom Melhus har pågått i flere tiår og hemmet sentrumsutviklingen i Melhus, men mener likevel man ikke bør tillate et alternativ som i strid med Stortingets forutsetning berører vassdraget i en slik grad. Det finnes flere realistiske alternativer som vil spare vassdraget. Å tillate et slikt inngrep vil gi uheldige signaler i forhold til forvaltningen av vernede vassdrag generelt og i forhold til den videre framføring av E6 langs Gaula. Departementet mener også det bør legges vekt på at Regjeringen i St.meld. nr 33 (1999-2000) Forvaltning av de ville laksebestandene foreslår å opprette en ordning med nasjonale laksevassdrag og –fjorder, der Gaula inngår som et av de nasjonale laksevassdragene.

Direktoratet for naturforvaltning har uttalt seg i brev av 30. juni 2000. Direktoratet mener innsigelsen fra NVE bør tas til følge. Delstrekning 1 kommer i konflikt med store nasjonale verneverdier, spesielt når det gjelder biologisk mangfold. Vegens beliggenhet vil være i strid med grunnprinsipper i vassdragsforvaltningen, gjøre inngrep i de mest verdifulle og sårbare deler av vassdragskorridoren og avskjære viktige sammenhenger mellom elvekorridor og landarealer. Det er verdier vernet av Gaula nettopp tar sikte på å ivareta. Direktoratet mener forholdene ligger til rette for en god samordnet løsning mellom veg- og jernbanetrasé og at alternativet med jernbane og E6 i felles korridor (indre trasé) bør legges til grunn. DN påpeker at naturmiljøet langs Gaula gjennom mange år er blitt belastet med omfattende tyngre tekniske inngrep, og det foreligger planer for omlegging av E6 sørover som ytterligere vil kunne belaste elvekorridoren og særlig verdifulle områder langs elva. DN mener at dersom en ytre trasé blir akseptert, bør denne linjen justeres vesentlig innover i tråd med den utredete ytre variant ved Søberg og i overgangen nordover mot neste parsell ved Loddbekken.

Samferdselsdepartementet bygger sin uttalelse i brev av 21. juli 2000 på innhentet uttalelse fra Vegdirektoratet. Samferdselsdepartementet vil ut fra en samlet vurdering tilrå at kommunedelplanen stadfestes. Samferdselsdepartementet mener som Vegdirektoratet at det er lagt inn store kostnader for å hindre at traséen ellers på vegstrekningen går ut i elva og er derfor skeptisk til å bruke nye 100 mill. kr. for å unngå at traséen går ut i elva ved Søberg. Det påpekes at inngrepet ved Søberg vil være lite, men vil berøre elva. Alternativ trasé vil bli svært dyr, komme i konflikt med kulturminner og dyrket mark. Alternativ trasé vil trolig kreve statlig plan. Den aktuelle delstrekning 1 kan likevel være problematisk i forhold til Samferdselskomiteens merknad, men Samferdselsdepartementet mener det var delstrekning 3 komitéen var mest opptatt av.

Miljøverndepartementet har følgende merknader:

Konflikten i saken knytter seg til delstrekning 1 (Skjerdingstad – Melhus sør) i tilknytning til ny vegtrasé for ny E6 gjennom Melhus. Traséen på denne strekningen kommer i berøring med Gaula, som er et vernet vassdrag.

Spørsmålet om trasé for ny E-6 gjennom Melhus har en lang forhistorie. Miljøverndepartementet har tidligere behandlet innsigelse angående samme vegstrekning. Departementet vedtok 11. mai 1994 ikke å ta til følge innsigelse fra fylkesmannen til kommunedelplan for E6 gjennom Melhus, som også inkluderte den omstridte vegtraséen. Departementets avgjørelse var basert på at det ved den videre detaljplanlegging av vegen gjennomføres tiltak og mindre justeringer av traséen i samråd med fylkesmannen slik at ulempene for verneverdiene skulle bli minst mulig.

Nærings- og energidepartementet ga 7. september 1994 konsesjon etter vassdragsloven for vegtraséen, og opprettholdt dermed vedtak fattet av NVE.

Seinere har imidlertid beskyttelsen av de varig vernede vassdragene blitt forsterket.

I rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag, gitt ved kongelig resolusjon av 10. november 1994, er nasjonale mål for forvaltningen av vernede vassdrag nedfelt. Retningslinjene skal legges til grunn for planleggingen etter plan- og bygningsloven. For å nå målsettinger fastsatt gjennom Stortingets behandling av verneplanene for vassdrag, skal det særlig legges vekt på blant annet å

  • unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt, fiske, kulturminner og kulturmiljøer.
  • sikre og utvikle friluftslivsverdien, særlig i områder nær befolkningskonsentrasjoner.

Da Stortingets samferdselskomité uttalte seg om trasévalget i 1997, ble det forutsatt at vegtraséen legges slik at landskapet langs elva spares og at elva ikke blir berørt. Dette er i samsvar med de målsettinger som er nedfelt i de rikspolitiske retningslinjene. Miljøverndepartementet må således vurdere trasévalget på nytt.

I utgangspunktet er det ikke i samsvar med nasjonale retningslinjer å anlegge en ny vegtrasé så tett inn på det vernede vassdraget Gaula som alternativet forbi Søberg innebærer. Imidlertid er denne saken spesiell. Planlegging av ny E6 i Melhus har pågått over svært lang tid, og det er nedlagt betydelige ressurser i planleggingen. Den omstridte traséen ble dessuten godtatt av Miljøverndepartementet ved avgjørelsen av innsigelsessaken i 1994.

Departementet kan ikke se at det foreligger andre, realistiske alternativer enn det kommunen nå har vedtatt. Indre alternativ med samlokalisering av veg og jernbane synes i utgangspunktet nærliggende, men er ikke akseptabelt pga. de økte kostnadene og konflikt med både kulturverninteresser og jordvern. Dessuten vil det bryte opp et etablert bomiljø.

Som det framgår av Samferdselsdepartementets uttalelse, er framføringen av E6 flyttet vekk fra Gaula på den strekningen Stortinget var mest opptatt av ved sin behandling av saken i 1997. Kommunedelplanen gir nå en betydelig forbedret planløsning i forhold til vassdraget. Ved Søberg vil vegen fortsatt komme i berøring med elva på en mindre strekning. Kommunen har dessuten sagt seg villig til å trekke vegen så langt vekk fra elva som mulig og innløse Søberg Cementstøperi og et mindre antall boliger. Stortingets forutsetning om justering av traséen må således kunne sies å være etterkommet.

På denne bakgrunn finner Miljøverndepartementet ut fra en samlet vurdering at ytre trasé for aktuelle vegstrekning, med justering, bør kunne aksepteres. Det er viktig å få en avklaring av denne saken, ettersom gjennomføring av ny E6 er en sak som er høyt prioritert av samferdselsmyndighetene.

Ut fra de spesielle forhold som knytter seg til saken, kan vi ikke se at løsningen i dette konkrete tilfelle vil få betydning for framtidige inngrep langs Gaula.

Vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-5 femte ledd godkjenner Miljøvern-departementet Melhus kommunestyres vedtak i møte 15. februar 2000 om kommunedelplan for ny E6 Melhus. Det forutsettes at traséen på delstrekning 1 ved Søberg gjennom det seinere reguleringsplanarbeidet justeres så langt vekk fra elva som mulig.

Det godkjente plankartet følger vedlagt med påtegning om godkjenningen.

Departementet finner etter det opplyste at kommunedelplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn til merknader. Om kunngjøring av den endelige arealdelen til kommunedelplanen viser vi til reglene i plan- og bygningslovens § 20-5 åttende ledd.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

Sakens dokumenter følger vedlagt i retur.