Nannestad - Næringsområde (flyplasshensyn)

Avgjørelse i innsigelsessak, 29.11.2000

Nannestad – Næringsområde, hovedflyplass

Nannestad kommune – Innsigelse mot Kommunedelplan for området vest for ny hovedflyplass

Vi viser til brev fra Akershus fylkeskommune av 10.07.00 med oversendelse av nevnte plan for avgjørelse i Miljøverndepartementet etter krav fra Luftfartsverket i brev av 26.06.00.

Miljøverndepartementet godkjenner ikke byggeområde B3 i Kommunedelplan for området vest for ny hovedflyplass. Det er vesentlig usikkerhet knyttet til hvilke konsekvenser kommunens planforslag vil få for den langsiktige utviklingen av hovedflyplassen. Tatt i betraktning den meget sentrale beliggenheten B3 har i forhold til vestre rullebane, er det ikke grunnlag for å godkjenne dette byggeområdet før det foreligger en helhetlig plan for utnyttelsen av arealene omkring hovedflyplassen. Innsigelsen fra Luftfartsverket er etter dette tatt til følge.

Bakgrunn for saken:

Kommunedelplanen ble godkjent av Akershus fylkesting i møte 20./21.06.00. Fylkestingets vedtak er brakt inn for Miljøverndepartementet til endelig avgjørelse av Luftfartsverket i brev av 26.06.00 i henhold til vedtekter for planforsøket i Akershus om midlertidig overføring av departementets myndighet til å avgjøre innsigelser til kommunale arealplansaker etter plan- og bygningsloven. Forskriftene ble vedtatt av Kommunal- og regionaldepartementet 27.08.98.

Planforslaget omfatter omdisponering av jordbruksarealer til byggeområder. Vest for hovedflyplassen foreslås 4 delområder disponert til næringsutvikling. Kommunen ønsker å oppfylle noen av de forventninger om vekst i kommunen som ble skapt ved Stortingets vedtak om lokalisering av ny hovedflyplass. De langsiktige nasjonale interessene knyttet til videre utvikling av hovedflyplassen mener kommunen er ivaretatt gjennom den statlige reguleringsplanen for hovedflyplassen. Foreliggende kommunedelplan endrer ikke på eksisterende statlige reguleringsplaner.

Luftfartsverket fremmetinnsigelse til delområde B3. Innsigelsen er begrunnet i at flyplassen må sikres mot innebygging slik at den i overskuelig framtid (flere tiår framover) kan utvikles på en funksjonsdyktig måte. Den foreslåtte innebyggingen med forskjellig næringsvirksomhet svært nært inntil banesystemet kan komme i konflikt med framtidig utvikling av flyplassens primærfunksjoner.

Miljøverndepartementets saksbehandling:

Møte med representanter fra kommunen, fylkeskommunen, fylkesmannen, Oslo lufthavn AS, Luftfartsverket, Samferdselsdepartementet ble avhold i Miljøverndepartementets lokaler 30.08.00.

Samferdselsdepartementet (SD) har uttalt seg til saken i brev av 19.09.00.

De påpeker at i eldre kommuneplaner var tilstøtende arealer til hovedflyplassen i stor grad avsatt til landbruk-, natur- og friluftsområder (LNF). Hovedflyplassen var ikke utsatt for innebygging ettersom disse arealene ikke skulle bebygges. Basert på nåværende prognoser vil hovedflyplassen ha behov for en tredje rullebane i 2020, og ny passasjerterminal i 2030 - 2035. Oslo lufthavn AS har vurdert at det vil være behov for nytt fraktområde i tilknytning til vestre rullebane allerede i 2005 – 2010.

SD viser til at det i de nærmeste årene særlig er arealer for funksjoner som må ha tilknytning til rullebane som er en knapphetsfaktor. Konfliktområdet B3 er av en slik kategori.

SD mener at det er av stor nasjonal interesse å sikre nødvendige arealreserver for å muliggjøre en langsiktig utnyttelse og utvikling av hovedflyplassen, og anbefaler at innsigelsen fra Luftfartsverket tas til følge. Videre anbefaler de at det legges opp til en helhetlig planprosess for utnyttelse av arealene i og ved hovedflyplassen.

Miljøverndepartementets vurderinger:

Etablering av ny hovedflyplass på Gardermoen har vært en prioritert nasjonal oppgave og gjenstand for en omfattende prosess. Flyplassen må ha tilfredsstillende muligheter til å utvikle seg og fungere som hovedflyplass i overskuelig framtid. Det er en klar nasjonal interesse å sikre en langsiktig utnyttelse av de investeringer som er foretatt i den nye hovedflyplassen.

I denne saken legges det avgjørende vekt på uttalelsen fra SD, som sannsynliggjør på en tilfredsstillende måte at det på lang sikt kan være behov for ekspansjon av hovedflyplassen til de omstridte arealene. I løpet av de nærmeste 5 –10 årene vil det mest sannsynlig være behov for nytt fraktområde, og det er særlig arealer med banetilknytning som vil være en knapphetsfaktor.

Konfliktområdet B3 har en meget sentral beliggenhet i forhold til vestre rullebane og de bygningsmessige investeringer som er foretatt der. Det er vesentlig usikkerhet knyttet til konsekvensene en omdisponering av disse arealene fra LNF-område til byggeområde vil få for den langsiktige utviklingen av hovedflyplassen. Tatt i betraktning konfliktområdets meget sentrale beliggenhet, vil det være uheldig å bygge det ut før en har foretatt en grundig vurdering i forhold til hovedflyplassens langsiktige arealbehov.

Miljøverndepartementet har forståelse for at Nannestad og Ullensaker kommuner ønsker å tilrettelegge for næringsutvikling i området ved hovedflyplassen. Det bør være mulig ved en samlet planlegging både å kunne sikre utviklingen av hovedflyplassen på lang sikt samtidig med at nærheten til hovedflyplassen utnyttes som et potensiale for lokal næringsutvikling. Med utgangspunkt i en konkretisering av de samlede arealbehovene bør det derfor utarbeides en helhetlig plan for arealbruken omkring flyplassen på tvers av kommunegrensene. Dette er i samsvar med synspunktene i uttalelsen fra SD.

Med grunnlag i luftfartsmyndighetenes behov for å sikre den langsiktige utviklingen av hovedflyplassen og vurderingene ovenfor finner ikke Miljøverndepartementet grunnlag for å godkjenne Nannestad kommunestyres vedtak om utbygging av B3. Innsigelsen fra Luftfartsverket tas dermed til følge.

Vedtak:

I medhold av § 20-5 femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985, godkjenner ikke Miljøverndepartementet Nannestad kommunestyres vedtak i møte 13. mars 2000 i sak 28/00 om Kommundelplan for områdene vest for ny hovedflyplass, byggeområde B3.

Miljøverndepartementet vil ta initiativ overfor SD til at luftfartsmyndighetene utarbeider nødvendig bakgrunnsmateriale slik at det kan settes i gang en planprosess for å vurdere arealbruken i det flyplassnære området på tvers av kommunegrensene. Hovedflyplassens langsiktige utviklingsbehov må være en sentral premiss for en slik planprosess. Planarbeidet bør skje i nært samarbeid mellom kommunene Nannestad og Ullensaker, Akershus fylkeskommune og Luftfartsverket/Oslo lufthavn AS. Andre berørte sektormyndigheter må også involveres ved behov.

Kommunen mener at innsigelsen fra Luftfartsverket ikke er forankret i et " vedtatt overordnet styrende dokument", og at den derfor må avvises på formelt grunnlag. Miljøverndepartementet vil presisere at det er opp til vedkommende fylkeskommune, nabo kommune eller statlige fagorgan å avgjøre hva som er så vesentlig at det bør føre til innsigelse og dermed avgjørelse i departementet. Det vil være departementets oppgave ved behandlingen av innsigelsen å avgjøre om grunnlaget for innsigelsen er tilstrekkelig til å overprøve kommunestyrets politiske skjønn i saken.

Etter en gjennomgang av sakens dokumenter finner departementet at kommunedelplanen er behandlet i samsvar med plan- og bygningsloven og at saksbehandlingen ikke gir grunn for ytterligere merknader.

Akershus fylkeskommune er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.