Den tredje norske handlingsplanen i OGP

Norge har nå lagt fram sin OGP-handlingsplan 3 som skal gjelde i perioden 2016-2018.

Handlingsplanen utgjør sentral del av Norges OGP-arbeid. Den nye handlingsplanen er utarbeidet i samarbeid mellom departementene og OGP-rådet, rekruttert fra det sivile samfunn. Det er særlig Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet foruten Kommunal- og moderniseringsdepartementet selv, som har bidratt til planen. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som leder regjeringens OGP-arbeid. 

Planen inneholder ni ulike forpliktelser. Disse er:

 1. Brukerorientering hvor alle statlige etater skal kartlegge brukernes opplevelser ved å
  1. kartlegge hvordan brukerne opplever virksomheten
  2. vurdere resultatet av kartleggingen
  3. eventuelt ta initiativ til tiltak for å følge opp a. og b.
  4. rapportere om resultatet av a. – c. i årsrapporten for 2016
    
 2. Offentlig elektronisk postjournal (OEP) ved å utvikle en ny systemløsning for OEP som skal bedre sikkerheten i OEP, effektivisere arbeidsprosesser i forvaltningen og effektivisere innsynsarbeidet.
   
 3. Åpenhet om miljøinformasjon for bedret kunnskap og bruk av miljøinformasjonsloven.
   
 4. Tilgjengeliggjøring av finansielle data. Overordnet mål for publiseringsløsningen er å gjøre mer statlig regnskapsinformasjon bedre tilgjengelig for eksterne og interne brukere på en brukervennlig måte.  
   
 5. Åpenhet om regnskogsmidler for mer oversiktlig kommunikasjon utad over hvor midlene går og hvordan samarbeidsland velges.
   
 6. Statsansattes eierskap i aksjer ved å legge til rette for at departementene kan forebygge problematiske interessekonflikter gjennom å klargjøre de etiske og juridiske rammene knyttet til eierskap og handel med verdipapirer.
   
 7. Tiltak i utenriks- og utviklingspolitikken for fremme av ytringsfrihet og uavhengige medier ved å
  1. ta initiativ til internasjonal normutvikling om retten til informasjon,
  2. bidra til utvikling og etterlevelse av lovgivning på nasjonalt nivå om retten til innsyn,
  3. være pådriver for mer åpenhet og bedre informasjonstilgang i FN-systemet og i andre internasjonale organisasjoner
    
 8. Utrede hvordan relevante opplysninger knyttet til LLR-rapportering fra datterselskap og støttefunksjoner i tredjeland skal kunne fremkomme i regnskapet, samt mulige tilsynsordninger. (Land for land rapportering)
   
 9. Register for endelig reelt eierskap (beneficial ownership) vedøke tilgjengeligheten av informasjon om hvem som er eier og hvem som har kontrollerende innflytelse i norske selskaper, samt å følge opp våre internasjonale forpliktelser gjennom Financial Action Task Forces og vårt EØS-medlemskap.

Planen skal nå implementeres i et samarbeid mellom departementene og OGP-rådet.

Les hele handlingsplanen: