Spørsmål fra Stortinget om Nasjonal transportplan 2022–2033

I forbindelse med Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2022–2033 stiller Transport- og kommunikasjonskomiteen en rekke spørsmål. Her finner du spørsmål med tilhørende svar fra samferdselsministeren. Oversikten oppdateres fortløpende.

Klikk på spørsmålet for å lese svaret

Merk at samme brev til Stortinget kan besvare flere spørsmål. Pekeren vil derfor ikke alltid fører deg direkte til det aktuelle spørsmålet, som da vil ligge lenger ned i svarbrevet.

Spørsmål 1.
Hvordan er den prosentvise fordelingen av investeringsmidlene fordelt på hvert enkelt fylke i henholdsvis første og andre planperiode?

Spørsmål 2.
Hvor mye innebærer økningen det er lagt opp til fra 50 % til 66 % i de såkalte 50/50-prosjektene i sum for hele planperioden?

Spørsmål 3.
Hva er siste kostnadsestimat på hvert enkelt veiprosjekt Nye Veier nå har i sin portefølje?

Spørsmål 4.
Hva er det siste kostnadsestimat for hvert enkelt veiprosjekt som er foreslått overført til Nye Veier?

Spørsmål 5.
Til byvekstavtaler er det satt av om lag 80 mrd. kroner til byvekstavtaler. Dette fordeles med 23,1 mrd. kroner til Oslo, 13,5 mrd. kroner til Bergen, 10 mrd. kroner til Trondheim, 13,4 mrd. kroner til Nord-Jæren og 10 mrd. kroner til fem mindre byområder. Hvordan fordeles de resterende 10 mrd. kronene?

Spørsmål 6.
I svar på skriftlig spørsmål nr. 2030 (2019-2020) fra stortingsrepresentant Sverre Myrliom Tinnosbanen svarte samferdselsministeren blant annet: «Samferdselsdepartementet vil ta stilling til fremtidige planer for Tinnosbanen i forbindelse med neste Nasjonal transportplan.» Hvor i dokumentet fremkommer dette?

Spørsmål 7.
Når vil det være mulig å kjøre to tog i timen til henholdsvis Lillehammer, Halden og Skien med foreliggende planer?

Spørsmål 8.
Hvor mange kilometer gang- og sykkelvei vil bygges langs fylkes- og riksveier i første periode av planen, fordelt på byvekstavtaler/bymiljøavtaler/bypakker og selvstendige veistrekninger utenfor bystrøk?

Spørsmål 9.
Når planlegger departementet å legge fram ny nærskipsstrategi og ny nasjonal havneplan?

Spørsmål 10.
Hva er framdriftsplanen for overføring av fiskerihavneanlegg til fylkene for gjenstående fylker?

Spørsmål 11.
På hvilken måte vil regjeringen sikre at dette blir en håndterlig ordning for fylkene der de blir tilstrekkelig kompensert?

Spørsmål 12.
Når vil alle stasjoner og kollektivknutepunkt være universelt utformet?

Spørsmål 13.
Hvor mange stasjoner, holdeplasser og kollektivknutepunkt bli universelt utformet i løpet av første periode av planen?

Spørsmål 14.
Hvilket arbeid pågår for å oppdatere de samfunnsøkonomiske nyttemodellene med hensyn til verdisetting av klimagassutslipp og arealnedbygging i byggeprosjekter for samferdsel?

Spørsmål 15.
Hva vil være kostnaden ved å gjennomføre fullverdig utbygging av rv. 15 Strynefjellsveien?

Spørsmål 16.
Hvor mange kilometer 4-firefelts vei vil vi ha når Nye veier sin portefølje er ferdig utbygget?

Spørsmål 17.
Hvor mange kilometer ny firefeltsvei ble åpnet i 2019 og 2020, og hvor mange kilometer irefeltsvei ble åpnet i perioden 2013-2020?

Spørsmål 18:
Hvor mye må Nye veier sin årlige bevilgning økes med, skal hele selskapets portefølje kunne ferdigstilles i løpet av planperioden?

Spørsmål 19.
Hva vil være kostnaden ved å bygge ferdig Intercity i løpet av planperioden? Vi ber om kostnadsberegning for hver av Intercity-strekningene.

Spørsmål 20.
Hva antas å være merkostnaden ved å vente med full utbygging av Intercitynettverket? Her ber vi om at det tas utgangspunkt i kostnadsutviklingen for bygging av jernbaneinfrastruktur de siste 20 årene.

Spørsmål 21.
I perioden 2000 til 2020, hvordan har utviklingen vært i gjennomsnittsfart og antall ulykker på E6 gjennom Østfold?

Spørsmål 22.
I perioden 2000 til 2020, hvordan har utviklingen vært i gjennomsnittsfart og antall ulykker på E18 gjennom Vestfold?

Spørsmål 23.
Hva er beregnet vedlikeholdsetterslep for kystinfrastrukturen ved utgangen av planperioden?

Spørsmål 24.
Ved inngangen til planperioden er beregnet vedlikeholdsetterslep for jernbanen 23 mrd. kroner. Hva er beregnet vedlikeholdsetterslep ved utgangen av planperioden?

Spørsmål 25.
Ved inngangen til planperioden er beregnet vedlikeholdsetterslep for riksveinettet 30 mrd. kroner. Hva er beregnet vedlikeholdsetterslep ved utgangen av planperioden?

Spørsmål 26.
Hva er beregnet vedlikeholdsetterslep for fylkesveinettet ved utgangen av planperioden?

Spørsmål 27.
Hva er beregnet vedlikeholdsetterslep på det kommunale veinettet ved utgangen av planperioden?

Spørsmål 28.
Hvordan var overholdelsen av fartsgrensene ved Statens vegvesen sine målepunkter i 2016, 2017 og 2018?

Spørsmål 29.
Er Statens vegvesen sine målepunkter for hastighet de samme i 2006 og 2019?

Spørsmål 30.
Hvor mange kilometer med 2/3-feltsvei er planlagt i prosjektene som er omtalt i planen, og hvilke prosjekter/strekninger er planlagt bygget med 2/3-feltsvei?

Spørsmål 31.
Hvor stor andel av kostnadene i prosjektene i planen er beregnet å gå til arkeologiske utgravinger?

Spørsmål 32.
Hva vil kostnadene for ny togtunnel gjennom Oslo være, dersom den skal startes opp i første seksårsperiode?

Spørsmål 33.
Hva vil kostnadene være ved å igangsette E6 Oslo Øst med statlig plan i første seksårsperiode?

Spørsmål 34.
Hvor stor andel av midlene satt av til bypakker er planlagt brukt på henholdsvis veiprosjekt, kollektivinvesteringer og -drift, gang- og sykkelveier, og øvrige formål?

Spørsmål 35.
Hvilke veiprosjekt under inngåtte byvekstavtaler/bypakker planlegges fullført i planperioden, og hvor stor vil kostnaden være for å fullføre dem uten bompenger?

Spørsmål 36.
Hva vil kostnaden være for å igangsette Ringvei Øst i Bergen i første seksårsperiode, fordelt ned på delprosjektene?

Spørsmål 37.
Av de statlig midlene som går til byvekstavtaler, hvordan er fordelingen mellom penger til drift og penger til investering?

Spørsmål 38.
I den framforhandlede byvekstavtalen for Oslo-området står det at «Avtalen gjelder for perioden 2019-2029. Avtalen skal reforhandles etter revisjon av Nasjonal transportplan og eventuelt ved større revideringer av Oslopakke 3.» Betyr det at det etter vårens behandling av NTP legges opp til reforhandling av avtalen, der de økonomiske rammene som Stortinget setter ved behandling av NTP legges til grunn?

Spørsmål 39.
I stortingsmeldingen står det at: «Det er i dag svært vanskelig å anslå omfanget av og hvor lenge konsekvensene av koronapandemien vil vedvare. Konsekvensene gir økt usikkerhet knyttet til samfunnsøkonomisk lønnsomhet av nye investeringer og hvilke prosjekter som gir mest for pengene. Foreløpig ser det ut til at denne usikkerheten er størst for kollektivprosjekter.» Hvordan samsvarer dette med den store statlige satsingen på byvekstavtaler og kollektivprosjekter i de største byene?

Spørsmål 42.
Hvilke av investeringsprosjektene i vedlegg 1, vedlegg 2 og vedlegg 3 (s. 320-329) i Nasjonal transportplan 2018-2029 er ikke realisert og/eller er utsatt/forsinket?

Spørsmål 43.
I tabell 12.1 (s. 254) i Meld. St. 20 (2020-2021) er det nevnt «Togparkering Dovrebanen». Gjelder dette Hove hensettingsanlegg på Lillehammer? Hva er status for Hove hensettingsanlegg, og vil utbyggingen bli koordinert med utbyggingen av E6?

Spørsmål 44.
Hva trengs av investeringer for å kunne kjøre halvtimesruter på Kongsvingerbanen – hhv. til Årnes og Kongsvinger?

Spørsmål 46.
Hva er regjeringens holdning til å inkludere biogass i nullutslipps-begrepet, og å likestille biogass med el og hydrogen?

Spørsmål 47.
Hva er begrunnelsen for at regjeringen foreslår en egen tilskuddsordning for fem byområder, i stedet for å inkludere disse byområdene i ordningen med byvekstavtaler?

Spørsmål nr. 48.
Hvilke planer finnes for utbedring av E6 over Sennalandet i Troms og Finnmark til vinteråpen veg?

Spørsmål 49.
Hva menes med «effektpakke» på jernbanen, og hvor kommer dette begrepet fra?

Spørsmål 50.
I den gjennomførte komitehøringen om Nasjonal transportplan var det et entydig signal fra fylkeskommunene om at den statlige tilskuddsordningen til fylkesveger ikke skal være søknadsbasert. Hvordan vurderer regjeringen dette?

Spørsmål 51.
Hva er kostnaden ved å bygge en planskilt påkopling fra Østre linje til Ski stasjon, og hvilke planer om dette foreligger i NTP?

Spørsmål 52.
Hvilke forutsetninger ligger til grunn for at en slik utbygging kan starte i første periode?

Spørsmål 53.
Hvor mye setter regjeringen av til skredsikring gjennom planperioden, fordelt på riks- og fylkesvei?

Spørsmål 54.
Hvor mye midler er bundet opp fra inneværende NTP, inn i første 6-års periode i regjeringens fremlagte NTP?

Spørsmål 55
Hvor mye midler er bundet opp fra regjeringens forslag til ny NTP i første seksårsperiode og inn i neste seksårsperiode?

Spørsmål 57.
Hva er kostnadsoverslaget for arkeologiske utgravinger i hele NTP-perioden?

Spørsmål 59.
Hva vil være kostnaden ved å fjerne bompengeandelen i prosjekter som er under bygging?

Spørsmål 60.
Hva vil være kostnaden ved å fjerne bompengeandelen i prosjekter som er vedtatt, men der utbygging ikke har startet enda?

Spørsmål 61.
Hvor stor er bompengeandelen i prosjektene, henholdsvis i første og andre seksårsperiode?

Spørsmål 62.
I anmodningsvedtak nr. 723, 30. mai 2016 uttaler Stortinget følgende. «Stortinget ber regjeringen i Nasjonal transportplan ha en helhetlig tilnærming til logistikknutepunkt, og se investeringer i farled, havn og veg- og banesystem i sammenheng.» I inneværende transportplan sier regjeringen at «Det er behov for å forsterke arbeidet med kartlegging av flaskehalser på vegsiden, slik at havnenes behov kan vektlegges ved utvelgelse av vegprosjekter …» Hva er gjort på dette området så langt, og hvorfor er denne målsettingen fjernet i forslaget til ny plan?

Spørsmål 63.
Hva vil kostnaden være for å utbedre rv. 22 mellom E6 på Hvam til rv. 4 Gjelleråsen til sammenhengende firefelts vei?

Spørsmål 64.
Hvor mye av midlene satt av til bypakker er planlagt til henholdsvis sykkel og gange, kollektivtiltak (fordelt på investering og drift) og veiformål (fordelt på investering og vedlikehold), fordelt på første og andre seksårsperiode?

Spørsmål 65.
Ber om en fylkesvis oversikt over alle prosjektene i NTP, med kostnadsramme og planlagt oppstartstidspunkt. Samt spesifisering av totalkostnadene på prosjektene, både først og andre periode, og om noe går ut over siste seksårsperiode.

Spørsmål 66.
I følge meldingen legges det til grunn en samlet økonomisk ramme for NTP 2022-2033 på om lag 1.200 mrd. kroner. Tabell 1.1 har fordelt dette beløpet på områder med årlig gjennomsnitt for hele perioden 2022-2033. Hvordan ser fordelingen ut fordelt på årlig gjennomsnitt for hver av de to planperiodene 2022-2027 og 2028-2033? Hva ligger i «Satsinger på tvers av transportsektorene» og hvordan fordeler de ulike satsingene her seg fordelt på årlig gjennomsnitt for hver av de to planperiodene 2022-2027 og 2028-2033?

Spørsmål 67.
Mener regjeringen at den følger opp statens forpliktelser i Byvekstavtalen for Nord-Jæren med det som er foreslått i NTP vedrørende vegprosjektene E39 Hove-Ålgård og E39 Smiene-Harestad?

Spørsmål 68.
Er regjeringen åpen for å ta i bruk ATK (automatisk trafikkontroll) som trafikkregulerende virkemiddel også på steder der fartsgrensen er under 50 km/t?

Spørsmål 69.
Er regjeringen åpen for at kjøretøy som bruker biogass som drivstoff kan defineres i samme takstgruppe for bompenger som øvrige nullutslippskjøretøy?

Spørsmål 70.
Er regjeringen åpen for å vurdere tiltak for å fremme bildeling, og hvilke tiltak er i så fall aktuelle?

Spørsmål 71.
Hva er begrunnelsen for at det svært viktige vegprosjektet E39 Vågsbotn-Klauvaneset i Vestland fylke, som tidligere har ligget inne i NTP, nå er tatt ut av NTP?

Spørsmål 72.
Hva er regjeringens vurdering av vegprosjektet rv. 13 Vikafjellstunnelen, hva er status for prosjektet, og vil prosjektet nå bli bygget av Nye Veier ettersom regjeringen legger opp til at de skal få ansvar for rv. 13 på strekningen Skare-Sogndal?

Spørsmål 73.
Hva er status for arbeidet med Brønnøyleden, og når legger regjeringen opp til å realisere prosjektet?

Spørsmål 77.
Det har tidligere vært lagt til grunn at staten skulle finansiere 50 prosent av «Baneløsning Nedre Romerike» (Ahusbanen/Romeriksbanen). Er det slik å forstå at regjeringen nå går bort fra dette, og hva er i så fall begrunnelsen for det?

Spørsmål 78.
Hva er kostnaden ved å gjennomføre fullelektrifisering av kortbanenettet, i første omgang ladeinfrastrukturen som er nødvendig?

Spørsmål 79.
Hva er kostnaden ved å gjøre den utvida TT-ordningen nasjonal?

Spørsmål 81.
Hva er kostnaden ved å innføre familierabatt på enkeltbilletter på alle togstrekninger i landet?

Spørsmål 82.
Hva er kostnaden ved å innføre et nasjonalt ungdomskort på all kollektivtrafikk for alle mellom 15 og 18 år, med halv pris på alle billettyper?

Spørsmål 83.
Hva ville inntektstapet for togselskapene utgjøre om prisen på enkeltbilletter ble halvert?

Spørsmål 84.
Utfra tidligere analyser og justert for prisvekst; hva er kostnaden ved å bygge høyhastighetsbane mellom Oslo og Bergen/Stavanger og for Oslo – Trondheim?

Spørsmål 85.
Hva er kostnaden ved å bygge ut etter siste status og 2021-priser:

A. Bergensbanen i begge ender (Arna-Voss K5-alternativeet, og Ringeriksbanen)
B. Indre og ytre intercity med dobbeltspor hele veien til Halden, Skien og Lillehammer
C. Jernbanetunnel under Oslo
D. Dobbeltspor på Ofotbanen
E. Full opprusting av Narvik stasjon

Spørsmål 86.
Hva er kostnadene for å sikre at alle nye ferger, busser og hurtigbåter brukernullutslippsteknologi eller går på biogass, fordelt på transportform de første seks år av NTP?

Spørsmål 87.
Hva er provenytapet for å gi fritak for flypassasjeravgift på fly under 20 tonn, og hva vil det bety for avgiftsøkningen/billettprisene om dette skal fordeles på de andre flytypene?

Spørsmål 88.
Hva er provenytapet om flypassasjeravgifta fjernes for flygninger på kortbanenettet pluss flygninger mellom Nord- og Sør-Norge (med store fly).

Spørsmål 89.
Som spørsmål 10 [her antar vi at det siktes til de samme destinasjonsforutsetningene som i spørsmål 88], men i tillegg fjerning av passasjeravgifta for flygninger mellom flyplasser i Nord-Norge med store fly?

Spørsmål 90.
Hva er kostnaden ved å øke antall sovevogner slik at det dekker etterspørselen på strekningene mellom Oslo og Stavanger, Bergen og Trondheim, og mellom Trondheim og Bodø?

Spørsmål 91.
Er det mulig å få til avganger hver annen time for langdistansetrafikken på strekningene Oslo - Stavanger, Oslo - Bergen og Oslo - Trondheim gitt at det er togmateriell nok, og hva er i så fall kostnaden ved å anskaffe tilstrekkelig med togsett til dette?

Spørsmål 92.
Hva er typisk kostnad ved bygging av krysningsspor som muliggjør krysning med lange godstog (over 700 meter) på jernbanestrekninger, og vil disse kostnadene også gjelde krysningsspor som er foreslått i KVU-en for Kongsvingerbanen?

Spørsmål 93.
Hva er kostnaden ved å utbedre og øke kapasiteten på Alnabruterminalen til optimal løsning for godshåndtering etter beregnet vekst de neste 12 år?

Spørsmål 94.
Hva er muligheten for å reversere anbudsutsettinger av persontransport med tog om Jernbanepakke 4 blir vedtatt, og hvor lang tid vil det ta å avslutte dagens avtaler?

 

 

 

 

.