Spørsmål fra Stortinget om Nasjonal transportplan 2022–2033

I forbindelse med Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2022–2033 stiller Transport- og kommunikasjonskomiteen en rekke spørsmål. Her finner du spørsmål med tilhørende svar fra samferdselsministeren. Oversikten oppdateres fortløpende.

Klikk på spørsmålet for å lese svaret

Merk at samme brev til Stortinget kan besvare flere spørsmål. Pekeren vil derfor ikke alltid fører deg direkte til det aktuelle spørsmålet, som da vil ligge lenger ned i svarbrevet.

Spørsmål 1.
Hvordan er den prosentvise fordelingen av investeringsmidlene fordelt på hvert enkelt fylke i henholdsvis første og andre planperiode?

Spørsmål 2.
Hvor mye innebærer økningen det er lagt opp til fra 50 % til 66 % i de såkalte 50/50-prosjektene i sum for hele planperioden?

Spørsmål 3.
Hva er siste kostnadsestimat på hvert enkelt veiprosjekt Nye Veier nå har i sin portefølje?

Spørsmål 4.
Hva er det siste kostnadsestimat for hvert enkelt veiprosjekt som er foreslått overført til Nye Veier?

Spørsmål 5.
Til byvekstavtaler er det satt av om lag 80 mrd. kroner til byvekstavtaler. Dette fordeles med 23,1 mrd. kroner til Oslo, 13,5 mrd. kroner til Bergen, 10 mrd. kroner til Trondheim, 13,4 mrd. kroner til Nord-Jæren og 10 mrd. kroner til fem mindre byområder. Hvordan fordeles de resterende 10 mrd. kronene?

Spørsmål 6.
I svar på skriftlig spørsmål nr. 2030 (2019-2020) fra stortingsrepresentant Sverre Myrliom Tinnosbanen svarte samferdselsministeren blant annet: «Samferdselsdepartementet vil ta stilling til fremtidige planer for Tinnosbanen i forbindelse med neste Nasjonal transportplan.» Hvor i dokumentet fremkommer dette?

Spørsmål 7.
Når vil det være mulig å kjøre to tog i timen til henholdsvis Lillehammer, Halden og Skien med foreliggende planer?

Spørsmål 8.
Hvor mange kilometer gang- og sykkelvei vil bygges langs fylkes- og riksveier i første periode av planen, fordelt på byvekstavtaler/bymiljøavtaler/bypakker og selvstendige veistrekninger utenfor bystrøk?

Spørsmål 9.
Når planlegger departementet å legge fram ny nærskipsstrategi og ny nasjonal havneplan?

Spørsmål 10.
Hva er framdriftsplanen for overføring av fiskerihavneanlegg til fylkene for gjenstående fylker?

Spørsmål 11.
På hvilken måte vil regjeringen sikre at dette blir en håndterlig ordning for fylkene der de blir tilstrekkelig kompensert?

Spørsmål 12.
Når vil alle stasjoner og kollektivknutepunkt være universelt utformet?

Spørsmål 13.
Hvor mange stasjoner, holdeplasser og kollektivknutepunkt bli universelt utformet i løpet av første periode av planen?

Spørsmål 14.
Hvilket arbeid pågår for å oppdatere de samfunnsøkonomiske nyttemodellene med hensyn til verdisetting av klimagassutslipp og arealnedbygging i byggeprosjekter for samferdsel?

Spørsmål 15.
Hva vil være kostnaden ved å gjennomføre fullverdig utbygging av rv. 15 Strynefjellsveien?

Spørsmål 16.
Hvor mange kilometer 4-firefelts vei vil vi ha når Nye veier sin portefølje er ferdig utbygget?

Spørsmål 17.
Hvor mange kilometer ny firefeltsvei ble åpnet i 2019 og 2020, og hvor mange kilometer irefeltsvei ble åpnet i perioden 2013-2020?

Spørsmål 18:
Hvor mye må Nye veier sin årlige bevilgning økes med, skal hele selskapets portefølje kunne ferdigstilles i løpet av planperioden?

Spørsmål 19.
Hva vil være kostnaden ved å bygge ferdig Intercity i løpet av planperioden? Vi ber om kostnadsberegning for hver av Intercity-strekningene.

Spørsmål 20.
Hva antas å være merkostnaden ved å vente med full utbygging av Intercitynettverket? Her ber vi om at det tas utgangspunkt i kostnadsutviklingen for bygging av jernbaneinfrastruktur de siste 20 årene.

Spørsmål 21.
I perioden 2000 til 2020, hvordan har utviklingen vært i gjennomsnittsfart og antall ulykker på E6 gjennom Østfold?

Spørsmål 22.
I perioden 2000 til 2020, hvordan har utviklingen vært i gjennomsnittsfart og antall ulykker på E18 gjennom Vestfold?

Spørsmål 23.
Hva er beregnet vedlikeholdsetterslep for kystinfrastrukturen ved utgangen av planperioden?

Spørsmål 24.
Ved inngangen til planperioden er beregnet vedlikeholdsetterslep for jernbanen 23 mrd. kroner. Hva er beregnet vedlikeholdsetterslep ved utgangen av planperioden?

Spørsmål 25.
Ved inngangen til planperioden er beregnet vedlikeholdsetterslep for riksveinettet 30 mrd. kroner. Hva er beregnet vedlikeholdsetterslep ved utgangen av planperioden?

Spørsmål 26.
Hva er beregnet vedlikeholdsetterslep for fylkesveinettet ved utgangen av planperioden?

Spørsmål 27.
Hva er beregnet vedlikeholdsetterslep på det kommunale veinettet ved utgangen av planperioden?

Spørsmål 28.
Hvordan var overholdelsen av fartsgrensene ved Statens vegvesen sine målepunkter i 2016, 2017 og 2018?

Spørsmål 29.
Er Statens vegvesen sine målepunkter for hastighet de samme i 2006 og 2019?

Spørsmål 30.
Hvor mange kilometer med 2/3-feltsvei er planlagt i prosjektene som er omtalt i planen, og hvilke prosjekter/strekninger er planlagt bygget med 2/3-feltsvei?

Spørsmål 31.
Hvor stor andel av kostnadene i prosjektene i planen er beregnet å gå til arkeologiske utgravinger?

Spørsmål 32.
Hva vil kostnadene for ny togtunnel gjennom Oslo være, dersom den skal startes opp i første seksårsperiode?

Spørsmål 33.
Hva vil kostnadene være ved å igangsette E6 Oslo Øst med statlig plan i første seksårsperiode?

Spørsmål 34.
Hvor stor andel av midlene satt av til bypakker er planlagt brukt på henholdsvis veiprosjekt, kollektivinvesteringer og -drift, gang- og sykkelveier, og øvrige formål?

Spørsmål 35.
Hvilke veiprosjekt under inngåtte byvekstavtaler/bypakker planlegges fullført i planperioden, og hvor stor vil kostnaden være for å fullføre dem uten bompenger?

Spørsmål 36.
Hva vil kostnaden være for å igangsette Ringvei Øst i Bergen i første seksårsperiode, fordelt ned på delprosjektene?

Spørsmål 37.
Av de statlig midlene som går til byvekstavtaler, hvordan er fordelingen mellom penger til drift og penger til investering?

Spørsmål 38.
I den framforhandlede byvekstavtalen for Oslo-området står det at «Avtalen gjelder for perioden 2019-2029. Avtalen skal reforhandles etter revisjon av Nasjonal transportplan og eventuelt ved større revideringer av Oslopakke 3.» Betyr det at det etter vårens behandling av NTP legges opp til reforhandling av avtalen, der de økonomiske rammene som Stortinget setter ved behandling av NTP legges til grunn?

Spørsmål 39.
I stortingsmeldingen står det at: «Det er i dag svært vanskelig å anslå omfanget av og hvor lenge konsekvensene av koronapandemien vil vedvare. Konsekvensene gir økt usikkerhet knyttet til samfunnsøkonomisk lønnsomhet av nye investeringer og hvilke prosjekter som gir mest for pengene. Foreløpig ser det ut til at denne usikkerheten er størst for kollektivprosjekter.» Hvordan samsvarer dette med den store statlige satsingen på byvekstavtaler og kollektivprosjekter i de største byene?

Spørsmål 40.
Regjeringen sier i meldingen at den vil følge opp godsoverføringsmålet. Samtidig heter det: «For å kunne oppnå godsoverføring i et så stort omfang som ambisjonen sikter mot, vil det være behov for omfattende økonomiske virkemidler og investeringer ut over det som foreslås i denne meldingen». Hvordan skal regjeringen nå ambisjonene i godsoverføringsmålet, som er vedtatt av Stortinget, når den selv sier at det ikke er lagt inn tilstrekkelig økonomiske virkemidler? Og hvilke økonomiske virkemidler mener regjeringen må på plass for å kunne følge opp godsoverføringsmålet?

Spørsmål 41.
Hvilke av investeringsprosjektene i tabell 15.2, figur 15.3, figur 15.4, figur 15.5, figur 15.6, figur 15.7 og figur 15.8 i Nasjonal transportplan 2014-2023 er ikke realisert og/eller er utsatt/forsinket?

Spørsmål 42.
Hvilke av investeringsprosjektene i vedlegg 1, vedlegg 2 og vedlegg 3 (s. 320-329) i Nasjonal transportplan 2018-2029 er ikke realisert og/eller er utsatt/forsinket?

Spørsmål 43.
I tabell 12.1 (s. 254) i Meld. St. 20 (2020-2021) er det nevnt «Togparkering Dovrebanen». Gjelder dette Hove hensettingsanlegg på Lillehammer? Hva er status for Hove hensettingsanlegg, og vil utbyggingen bli koordinert med utbyggingen av E6?

Spørsmål 44.
Hva trengs av investeringer for å kunne kjøre halvtimesruter på Kongsvingerbanen – hhv. til Årnes og Kongsvinger?

Spørsmål 45.
Hvordan vurderer regjeringen behovet for nytt tunnelløp i Hagantunnelen på rv. 4, og hva er status i arbeidet med å finne løsninger for trafikken mellom rv. 4 og Østre Aker vei og E6?

Spørsmål 46.
Hva er regjeringens holdning til å inkludere biogass i nullutslipps-begrepet, og å likestille biogass med el og hydrogen?

Spørsmål 47.
Hva er begrunnelsen for at regjeringen foreslår en egen tilskuddsordning for fem byområder, i stedet for å inkludere disse byområdene i ordningen med byvekstavtaler?

Spørsmål nr. 48.
Hvilke planer finnes for utbedring av E6 over Sennalandet i Troms og Finnmark til vinteråpen veg?

Spørsmål 49.
Hva menes med «effektpakke» på jernbanen, og hvor kommer dette begrepet fra?

Spørsmål 50.
I den gjennomførte komitehøringen om Nasjonal transportplan var det et entydig signal fra fylkeskommunene om at den statlige tilskuddsordningen til fylkesveger ikke skal være søknadsbasert. Hvordan vurderer regjeringen dette?

Spørsmål 51.
Hva er kostnaden ved å bygge en planskilt påkopling fra Østre linje til Ski stasjon, og hvilke planer om dette foreligger i NTP?

Spørsmål 52.
Hvilke forutsetninger ligger til grunn for at en slik utbygging kan starte i første periode?

Spørsmål 53.
Hvor mye setter regjeringen av til skredsikring gjennom planperioden, fordelt på riks- og fylkesvei?

Spørsmål 54.
Hvor mye midler er bundet opp fra inneværende NTP, inn i første 6-års periode i regjeringens fremlagte NTP?

Spørsmål 55
Hvor mye midler er bundet opp fra regjeringens forslag til ny NTP i første seksårsperiode og inn i neste seksårsperiode?

Spørsmål nr. 56.
Hva er kostnadsrammen for de 11 nye prosjektene regjeringen ønsker å overføre til Nye Veier i NTP?

Spørsmål 57.
Hva er kostnadsoverslaget for arkeologiske utgravinger i hele NTP-perioden?

Spørsmål 58.
Hva vil være kostnaden ved å fjerne opparbeidet bompengegjeld i prosjekter som er ferdigstilt?

Spørsmål 59.
Hva vil være kostnaden ved å fjerne bompengeandelen i prosjekter som er under bygging?

Spørsmål 60.
Hva vil være kostnaden ved å fjerne bompengeandelen i prosjekter som er vedtatt, men der utbygging ikke har startet enda?

Spørsmål 61.
Hvor stor er bompengeandelen i prosjektene, henholdsvis i første og andre seksårsperiode?

Spørsmål 62.
I anmodningsvedtak nr. 723, 30. mai 2016 uttaler Stortinget følgende. «Stortinget ber regjeringen i Nasjonal transportplan ha en helhetlig tilnærming til logistikknutepunkt, og se investeringer i farled, havn og veg- og banesystem i sammenheng.» I inneværende transportplan sier regjeringen at «Det er behov for å forsterke arbeidet med kartlegging av flaskehalser på vegsiden, slik at havnenes behov kan vektlegges ved utvelgelse av vegprosjekter …» Hva er gjort på dette området så langt, og hvorfor er denne målsettingen fjernet i forslaget til ny plan?

Spørsmål 63.
Hva vil kostnaden være for å utbedre rv. 22 mellom E6 på Hvam til rv. 4 Gjelleråsen til sammenhengende firefelts vei?

Spørsmål 64.
Hvor mye av midlene satt av til bypakker er planlagt til henholdsvis sykkel og gange, kollektivtiltak (fordelt på investering og drift) og veiformål (fordelt på investering og vedlikehold), fordelt på første og andre seksårsperiode?

Spørsmål 65.
Ber om en fylkesvis oversikt over alle prosjektene i NTP, med kostnadsramme og planlagt oppstartstidspunkt. Samt spesifisering av totalkostnadene på prosjektene, både først og andre periode, og om noe går ut over siste seksårsperiode.

Spørsmål 66.
I følge meldingen legges det til grunn en samlet økonomisk ramme for NTP 2022-2033 på om lag 1.200 mrd. kroner. Tabell 1.1 har fordelt dette beløpet på områder med årlig gjennomsnitt for hele perioden 2022-2033. Hvordan ser fordelingen ut fordelt på årlig gjennomsnitt for hver av de to planperiodene 2022-2027 og 2028-2033? Hva ligger i «Satsinger på tvers av transportsektorene» og hvordan fordeler de ulike satsingene her seg fordelt på årlig gjennomsnitt for hver av de to planperiodene 2022-2027 og 2028-2033?

Spørsmål 67.
Mener regjeringen at den følger opp statens forpliktelser i Byvekstavtalen for Nord-Jæren med det som er foreslått i NTP vedrørende vegprosjektene E39 Hove-Ålgård og E39 Smiene-Harestad?

Spørsmål 68.
Er regjeringen åpen for å ta i bruk ATK (automatisk trafikkontroll) som trafikkregulerende virkemiddel også på steder der fartsgrensen er under 50 km/t?

Spørsmål 69.
Er regjeringen åpen for at kjøretøy som bruker biogass som drivstoff kan defineres i samme takstgruppe for bompenger som øvrige nullutslippskjøretøy?

Spørsmål 70.
Er regjeringen åpen for å vurdere tiltak for å fremme bildeling, og hvilke tiltak er i så fall aktuelle?

Spørsmål 71.
Hva er begrunnelsen for at det svært viktige vegprosjektet E39 Vågsbotn-Klauvaneset i Vestland fylke, som tidligere har ligget inne i NTP, nå er tatt ut av NTP?

Spørsmål 72.
Hva er regjeringens vurdering av vegprosjektet rv. 13 Vikafjellstunnelen, hva er status for prosjektet, og vil prosjektet nå bli bygget av Nye Veier ettersom regjeringen legger opp til at de skal få ansvar for rv. 13 på strekningen Skare-Sogndal?

Spørsmål 73.
Hva er status for arbeidet med Brønnøyleden, og når legger regjeringen opp til å realisere prosjektet?

Spørsmål 74.
Regjeringen legger opp til at to nye strekninger på E6 i Troms skal overføres til Nye Veier. Vil det være mulig å sette tidsfrister for når disse prosjektene skal være ferdig utbygd, eller vil det være opp til Nye Veier å foreta prioriteringene?

Spørsmål 75.
Hva er status i arbeidet med å bygge midtdeler på gjenværende strekning av den svært ulykkesbelastede E8 gjennom Lavangsdalen i Troms?

Spørsmål 76.
Nye Veier har nedskalert prosjektet E6 Kvænangsfjellet i Troms betydelig. Dersom regjeringen ønsket en nedskalert og rimeligere løsning, hvorfor kunne ikke Statens vegvesen da fått oppdrag om det?

Spørsmål 77.
Det har tidligere vært lagt til grunn at staten skulle finansiere 50 prosent av «Baneløsning Nedre Romerike» (Ahusbanen/Romeriksbanen). Er det slik å forstå at regjeringen nå går bort fra dette, og hva er i så fall begrunnelsen for det?

Spørsmål 78.
Hva er kostnaden ved å gjennomføre fullelektrifisering av kortbanenettet, i første omgang ladeinfrastrukturen som er nødvendig?

Spørsmål 79.
Hva er kostnaden ved å gjøre den utvida TT-ordningen nasjonal?

Spørsmål 80.
Hva er kostnaden for å utvide bymiljøavtalene slik at staten støtter de store kollektivprosjektene med 80 % og inkludere Kristiansand, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø i ordningen?

Spørsmål 81.
Hva er kostnaden ved å innføre familierabatt på enkeltbilletter på alle togstrekninger i landet?

Spørsmål 82.
Hva er kostnaden ved å innføre et nasjonalt ungdomskort på all kollektivtrafikk for alle mellom 15 og 18 år, med halv pris på alle billettyper?

Spørsmål 83.
Hva ville inntektstapet for togselskapene utgjøre om prisen på enkeltbilletter ble halvert?

Spørsmål 84.
Utfra tidligere analyser og justert for prisvekst; hva er kostnaden ved å bygge høyhastighetsbane mellom Oslo og Bergen/Stavanger og for Oslo – Trondheim?

Spørsmål 85.
Hva er kostnaden ved å bygge ut etter siste status og 2021-priser:
A. Bergensbanen i begge ender (Arna-Voss K5-alternativeet, og Ringeriksbanen)
B. Indre og ytre intercity med dobbeltspor hele veien til Halden, Skien og Lillehammer
C. Jernbanetunnel under Oslo
D. Dobbeltspor på Ofotbanen
E. Full opprusting av Narvik stasjon

Spørsmål 86.
Hva er kostnadene for å sikre at alle nye ferger, busser og hurtigbåter brukernullutslippsteknologi eller går på biogass, fordelt på transportform de første seks år av NTP?

Spørsmål 87.
Hva er provenytapet for å gi fritak for flypassasjeravgift på fly under 20 tonn, og hva vil det bety for avgiftsøkningen/billettprisene om dette skal fordeles på de andre flytypene?

Spørsmål 88.
Hva er provenytapet om flypassasjeravgifta fjernes for flygninger på kortbanenettet pluss flygninger mellom Nord- og Sør-Norge (med store fly).

Spørsmål 89.
Som spørsmål 10 [her antar vi at det siktes til de samme destinasjonsforutsetningene som i spørsmål 88], men i tillegg fjerning av passasjeravgifta for flygninger mellom flyplasser i Nord-Norge med store fly?

Spørsmål 90.
Hva er kostnaden ved å øke antall sovevogner slik at det dekker etterspørselen på strekningene mellom Oslo og Stavanger, Bergen og Trondheim, og mellom Trondheim og Bodø?

Spørsmål 91.
Er det mulig å få til avganger hver annen time for langdistansetrafikken på strekningene Oslo - Stavanger, Oslo - Bergen og Oslo - Trondheim gitt at det er togmateriell nok, og hva er i så fall kostnaden ved å anskaffe tilstrekkelig med togsett til dette?

Spørsmål 92.
Hva er typisk kostnad ved bygging av krysningsspor som muliggjør krysning med lange godstog (over 700 meter) på jernbanestrekninger, og vil disse kostnadene også gjelde krysningsspor som er foreslått i KVU-en for Kongsvingerbanen?

Spørsmål 93.
Hva er kostnaden ved å utbedre og øke kapasiteten på Alnabruterminalen til optimal løsning for godshåndtering etter beregnet vekst de neste 12 år?

Spørsmål 94.
Hva er muligheten for å reversere anbudsutsettinger av persontransport med tog om Jernbanepakke 4 blir vedtatt, og hvor lang tid vil det ta å avslutte dagens avtaler?

Spørsmål 95.
Hva er kostnadene med å gjennomføre prosjektene med bedre vinterregularitet på strekningene E6 Saltfjellet, E10 Bjørnefjell og E6 Sennalandet?

Spørsmål 96.
I hvilke av prosjektene i NTP er det brukt faktorer som tar hensyn til godstransport i kost-nytteanalyser, og er det tatt inn faktorer som verdsetter verditap på gods på grunn av uforutsette forsinkelser og ventetid, eksempelvis på grunn av stengte veier?

Spørsmål 97.
Hva er grunnen til at parsell Sveningelv-Lien betegnes som siste parsell i prosjektet E6 Helgeland sør, når parsellene Fylkesgrense Trøndelag og Majavatn–Kappfjelli står igjen som store standardbrudd i sør?

Spørsmål 98.
Hvilke vurderinger er gjort siden farledsutbedringer i Brønnøyleden som er høyt prioritert regionalt, ikke er nevnt i Nasjonal transportplan?

Spørsmål 99.
Ønsker en oversikt over gjennomførte utredninger, med tilhørende kostnadsestimat og trasealternativer på de tre strekningene rv. 4 Gjøvik-Oslo, rv. 15 Strynefjellet-Otta, Hordfast (midtre trase og indre trase).

Spørsmål 100.
Det er utarbeidet fire effektpakker med tiltak som vil styrke kombitransporten på de mest trafikkerte strekningene, hva er de konkrete tiltakene i disse fire effektpakkene?

Spørsmål 101.
Hva er siste kostnadsestimat for å oppnå kapasitetsøkning i Brynsbakken?

Spørsmål 102.
Hva er kostnaden ved å bygge dobbeltspor videre fra Moss til Seut på Østfoldbanen?

Spørsmål 103.
I stortingsmeldingen står det at det skal etableres et nødvendig antall togparkeringsplasser sør for Moss. Hvilke alternative steder er vurdert for dette prosjektet, og hva er kostnadene for de ulike alternativene?

Spørsmål 104.
Framdriften i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 har blitt utsatt gjentatte ganger. Dette ser vi også veldig tydelig i regjeringens forslag til NTP, der det står at prosjektet «potensielt skal overføres til Nye Veier AS». En slik formulering må tolkes dithen at det i realiteten er uklart hvem som skal ha ansvaret for prosjektet. Med den usikkerheten som legges til grunn for framdriften i prosjektet, vurderes det som realistisk at det skal brukes til sammen 8 952 mill. statlige kroner allerede i første periode?

Spørsmål 105.
I tabell 10.5 står det beskrevet en post med «Mindre investeringstiltak». Hvilke konkret prosjekter er dette?

Spørsmål 106.
I tabell 11.2 står det at det skal brukes 5,7 mrd. kroner «På tvers av korridorer» i første periode. Hvilke konkrete prosjekter er dette?

Spørsmål 107.
På side 241 vises det til byvekstavtalene for de fire største byområdene, også står det: «Gjennom avtalene bidrar staten med om lag 70 mrd. kroner til kollektivprosjekter, gang- og sykkeltiltak, drift av kollektivtransport, stasjons- og knutepunktsutvikling og reduserte bompenger i de fire byområdene. Det er lagt til grunn at om lag 54 mrd. kroner av det statlige bidraget kommer i planperioden.» Er det lagt til grunn at de 16 mrd. kronene som er differansen mellom 54 mrd. kroner og 70 mrd. kroner skal komme etter denne NTP-planperioden (etter 2033)?

Spørsmål 108-122.
Spørsmål om hva som er kostnadsanslaget for ulike prosjekter.

Spørsmål 123.
Hva er kostnadsanslaget for prosjektet med forbedret innseiling til Arendal ved å sprenge vekk Galtesund?

Spørsmål 124.
Hva er kostnadsanslaget for prosjektet videreutvikle Strømsvika, Mandal havn?

Spørsmål 125.
Hva er kostnadsanslaget for prosjektet videreutvikle Gullknapp som nasjonalt dronesenter/utdanning av dronepiloter (Utvikle tårntjenesten)?

Spørsmål 126.
Hva er kostnadsanslaget for ny tunell i Haukomfjellet i Sirdal?

Spørsmål 127.
Hva er kostnadsanslaget for IC-utbygging Tønsberg-Skien, og viderekobling mot Sørlandsbanen?

Spørsmål 128.
Hva er kostnadsanslaget for utbedret stamvei fra E18 til Larvik Havn?

Spørsmål 129.
Hva er kostnadsanslaget for å knytte fremtidig godsterminal på Kopstad til E18 og jernbanen?

Spørsmål 130.
Hva er kostnadsanslaget for å etablere ny tømmerterminal på Sunde nord for Nordagutu i Midt-Telemark kommune?

Spørsmål 131-139.
Spørsmål om hva som er kostnadsanslaget for ulike prosjekter.

Spørsmål 140.
Hva er kostnadsanslaget for å fullføre prosjektet Godspakke Innlandet (fordelt ned på enkeltprosjekt)?

Spørsmål 141.
Hva er kostnadsanslaget for utbedringer på Gjøvik-, Kongsvinger- og Rørosbanen for å få økt punktlighet, økt frekvens, økt kapasitet og redusert reisetid?

Spørsmål 142.
Hva er kostnadsanslaget for IC-prosjektet dobbeltspor til Lillehammer?

Spørsmål 143-149.
Spørsmål om hva som er kostnadsanslaget for ulike prosjekter.

Spørsmål 150.
Hva er kostnadsanslaget for prosjektet med dobbeltspor til Hamar?

Spørsmål 151-165.
Spørsmål om hva som er kostnadsanslaget for ulike prosjekter.

Spørsmål 166.
Hva er kostnadsanslaget for prosjektet tverrforbindelse for tog pendlere til Oslo og Gardermoen, Hønefoss-Hokksund?

Spørsmål 167.
Hva er kostnadsanslaget for prosjektet gang- og sykkelvei langs fv. 128 Slitu - Sekkelsten/Askim?

Spørsmål 168.
Hva er kostnadsanslaget for prosjektet utbedring av farled Borg Havn?

Spørsmål 169.
Hva er kostnadsanslaget for prosjektet dobbeltspor til Fredrikstad?

Spørsmål 170.
Hva er kostnadsanslaget for prosjektet jernbane Haug-Seut?

Spørsmål 171.
Hva er kostnadsanslaget for prosjektet Østre linje og tilkobling Ski?

Spørsmål 172-190.
Spørsmål om hva som er kostnadsanslaget for ulike prosjekter.

Spørsmål 191.
Hva er kostnadsanslag for utbygging av Ofotbanen med dobbeltspor?

Spørsmål 192-197.
Spørsmål om hva som er kostnadsanslaget for ulike prosjekter.

Spørsmål 198.
I tabell 11.1 listes det opp ufordelte summer til nye tiltak, eksempelvis 24,7 mrd. kroner i fordelt ramme til Statens vegvesen i siste periode. Hvilke kriterier ligger til grunn for fordelingen av de ufordelte summene?

Spørsmål 199-210.
Spørsmål om hva som er kostnadsanslaget for ulike prosjekter.

Spørsmål 211.
Hva er kostnadsanslag for farledsutdyping Mehamn havn?

Spørsmål 212.
Hva er kostnadsanslag for utdyping i Sørvær fiskerihavn?

Spørsmål 213.
Hva er kostnadsanslag for å etablere snuplasser i begge ender av rullebanen på Banak lufthavn, på 9 100 m² på hver ende?

Spørsmål 214.
Hva er vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene i Finnmark?

Spørsmål 215.
I svar på spørsmål 51 nevner departementet to prosjekt innenfor effektpakken Ny rutemodell Østlandet: Brynsbakken og utvidelse av Sandvika stasjon. Hva består disse to prosjektene av, og hva er kostnadsestimat for prosjektene?

Spørsmål 216.
Hvor mange er ansatt totalt i selskaper, etater og direktorater som er offentlig eide innen jernbanesektoren i henholdsvis 2014 og 2020?

Spørsmål 217.
Hva er de samlede lønnskostnadene i selskaper, etater og direktorater som er offentlig eide innen jernbanesektoren i henholdsvis 2014 og 2020?

Spørsmål 218.
I tabell 10.4 på side 169 står det i første linje «Særskilt satsing innenfor rammetilskuddet» på 2.943 (i mill. kroner) årlig i hele perioden.»
a. Er dette beløpet inkludert i den samlede økonomiske rammen?
b. Er dette beløpet også inkludert rassikring fylkesveger, og tilskudd til gang- og sykkelveger?

Spørsmål 219.
I forrige NTP var det lagt til grunn 12 mrd. kroner til rassikring fylkesveger, 2,7 mrd. kroner i tilskudd gang- og sykkelveger, og 2,8 mrd. kroner til rentekompensasjon fylkene i planperioden.Skal den særskilte satsingen innenfor rammetilskuddet også dekke disse tre tidligere tilskuddsordningene?

Spørsmål 220.
Innen 2025 skal fylkene ha oppfylt kravene i tunnelsikkerhetsforskriften.
a. Hvor store kostnader gjenstår for å dekke disse kravene?
b. Skal den særskilte satsingen innenfor rammetilskuddet også dekke kravene i tunnelsikkerhetsforskriften?
c. Er det riktig forstått at den særskilte satsingen innenfor rammetilskuddet øker fra 2021 med 2.718 mill. kroner til 2.943 mill. kroner årlig i NTP-perioden - altså en økning på 225 mill. kroner?

Spørsmål 221.
Infrastrukturfondet er ifølge årsmelding for 2019 på 102 mrd. kroner, og gav en avkastning i 2020 på 2.058.624.657 kroner. Hva ville infrastrukturfondet gitt oss i avkastning fra 2016 og frem til 2021 om midlene stod plassert i det såkalte Oljefondet?

Spørsmål 222.
Hvor mye har infrastrukturfondet gitt i beregnet avkastning fra 2016 og frem til 2021?

Spørsmål 223.
Hvilken rente legger regjeringen til grunn for beregning av avkastning for infrastrukturfondet, og hva er forventet avkastning fra infrastrukturfondet de neste 12 årene?

Spørsmål 224.
Hva kan en beregne av overføring dersom innskuddene ble flyttet til det såkalte Oljefondet de neste 12 årene? Her ber vi om en matrise med uttak per år for bruk av a) 2,5 pst, b) 2,7 pst og c) 3 pst av overskuddet til SPU.

Spørsmål 225.
Hva er anslått statlig bidrag til utbyggingen av Bybanen til Åsane i Bergen?

Spørsmål 226.
Når er det anslått at det statlige bidraget til utbyggingen av Bybanen til Åsane i Bergen skal komme (årstall)?

Spørsmål 227.
Er det tenkt at det statlige bidraget til utbyggingen av Bybanen til Åsane i Bergen skal dekkes innenfor de 13,5 mrd. kronene som er prioritert til byvekstavtalen for Bergens-området?

Spørsmål 228.
Hvor stort beløp har Nye Veier AS bundet opp i kontrakter pr. nå, og hvor store deler av det foreslåtte beløpet i NTP er til nye, ubundne kontrakter? Hvor stor del av Nye Veiers foreslåtte beløp til deres portefølje kan teoretisk overføres til Statens Vegvesen uten å komme i kontraktsmessige vanskeligheter?

Spørsmål 229.
Hvor mange av riksveiprosjektene i foreslått NTP som firefelts standard har ÅDT under 15.000 og hva ville innsparingene vært ved å senke ambisjonen fra firefelts til to- og trefelts motorveier for disse prosjektene? Det ønskes spesifisert på Nye Veier AS og Statens vegvesens prosjekter og på hvert enkelt prosjekt.

Spørsmål 230.
Hvor fritt mandat har statsråden Nye Veier AS til å gjennomføre fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16? Det er viktig å få svar på følgende:
a) Er det statsråden som gir frist for byggestart eller er det Nye veier selv som bestemmer dette ut fra sin prioriteringsliste?
b) Hva innebærer ny planlegging av prosjektet i Nye Veiers regi, og kan det innebære at Sundvollen stasjon kuttes ut, eller andre reduseringer av jernbaneprosjektet slik det er planlagt til nå?
c) Hvor lang planleggingstid vil en regne med dersom motorveidelen av fellesprosjektet tas ut og erstattes med to- og trefelts vei i gammel trase?
d) Kan miljømessige forhold og kostnader innebære at motorveien skaleres ned eller fjernes i den nye planleggingsperioden?

Spørsmål 231.
Som del av regionreformen har regjeringen overført de statlige fiskerihavnene til fylkene. I fire av fylkene gjenstår overføringen. Hvor mye anslår statsråden at det koster i gjennomsnitt å drifte og vedlikeholde en havn per år?

Spørsmål 232.
Den statlige innsatsen i byområdene er styrket som følge av bompengeavtalen fra 2019. Tilskuddet til store kollektivprosjekter er økt fra 50 til 66 prosent. Hva ville kostanden vært for å øke denne andelen til 70 prosent statlig finansiering i de store kollektivprosjektene? Ber om anslag per prosjekt, og årlig samt total effekt.

Spørsmål 233.
Om byvekstavtaler: Har regjeringen gått bort fra 66 prosent statlig finansiering i disse prosjektene, sett i lys av sak i Bergens Tidene 16. mars om finansiering av bybane til Åsane?

Spørsmål 234.
Dersom bybaneutbyggingen til Åsane også skal omfattes av økt statlig finansiering ut over 50 prosent, hva vil kostanden være ved å øke den statlige andelen til hhv. 66 og 70 prosent? Ber om oppgitt beløp i årlig og total effekt.

Spørsmål 235.
Er det andre prosjekter som vil få 50 prosent statlig finansiering, men som ikke er lagt inn med 66 prosent finansiering i NTP? Dersom ja, hva ville kostanden ved å finansiere disse til 66 prosent vært?

Spørsmål 236.
I perspektivmeldingen skriver regjeringen at «Allerede vedtatte eller varslede planer og ambisjoner gjennom Langtidsplanen for forsvaret, Nasjonal transportplan og lignende vil kunne kreve betydelige budsjettøkninger i årene fremover. Slike økninger må i stadig større grad finansieres igjennom omprioriteringer og effektiviseringstiltak.» Hva slags omprioriteringer og effektiviseringstiltak planlegger regjeringen for å finansiere NTP i årene framover? Hvor store beløp vil slike tiltak utløse, ber om anslag per tiltak og årlig effekt?

Spørsmål 237.
ABE frigjør årlig om lag 1,8 mrd. kroner til prioriterte formål i regjeringens forslag til statsbudsjett. Dersom NTP og tilsvarende vedtatte eller varslede planer og ambisjoner fra regjeringen skal finansieres gjennom ABE-reformen alene, hvor store måtte de årlige beløpene som ble frigjort gjennom reformen vært? Ber om anslag i prosent per år som må effektiviseres gjennom ABE i statlig forvaltning og beløp.

Spørsmål 238.
Regjeringen foreslår en oppstartsbevilgning til Narviktunnelen med 200 mill. kroner i første planperiode. Tunnelen er kostnadsberegnet til 950 mill. kroner, og det resterende skal finansieres med bompenger og en restbevilgning i andre planperiode. Narvik er Norges kandidat til VM i alpint i 2027. Beslutningen om arrangementet blir lagt til Norge og Narvik blir tatt av Det internasjonale skiforbundet (FIS) i mai 2022. Narvik kommune har planlagt å benytte Narvik sentrum til en rekke arrangementer, deriblant premieutdelinger. Dette er arrangementer som vil bli dekket av media over hele verden. Dersom Narvik sentrum og E6 må stenges i lengre perioder vil det skape store problemer ettersom det ikke er omkjøringsmuligheter for eksempelvis godstransporten til og fra Narvikterminalen. Vil det være mulig å ferdigstille Narviktunnelen til februar 2027, og hvordan kan eventuelt tunnelen fullfinansieres i første planperiode?

Spørsmål 239.
Lokaltogene på Hovedbanen går i dag til Dal stasjon (L13). Fra lokalt hold har det i lang tid vært jobbet for at lokaltogene skal gå til Eidsvoll stasjon, som er mer naturlig. Tidligere har det vært hevdet at det ikke er kapasitet på Eidsvoll stasjon til tog fra både Hovedbanen og Gardermobanen. Er det nå tilstrekkelig kapasitet på Eidsvoll stasjon til at lokaltogene på Hovedbanen kan gå dit? Hvis det ikke er kapasitet, hvilke planer finnes for å sørge for det og når kan de realiseres?

Spørsmål 240.
Hvor mye skal totalt brukes på innføring av det nye signalsystemet ERTMS på jernbanen i 12-årsperioden, og hvordan fordeler dette seg årlig på de to planperiodene?

Spørsmål 241.
Hvilket handlingsrom er det innenfor EØS-avtalen til å innføre miljøbetingete avgifter på langtransport av gods på vei, og har land i EU gjennomført dette? Eventuelt hvilke land og på hvilken måte? Har statsråden vurdert slike avgifter, eventuelt øremerket til jernbaneinvesteringer i samme korridor for å oppnå målet om mer gods over fra vei til bane? Kunne i så fall Svinesund kunne egne seg for en slik ordning der avgiftsmidlene kunne øremerkes bygging av ny jernbane/opprusting av eksisterende dårlige jernbaneforbindelse på norsk side og over grensen?

Spørsmål 242.
For å avhjelpe et sterkt belastet jernbanebudsjett, har statsråden og regjeringen vurdert statlig låneopptak for finansiering av store jernbaneprosjekter, siden Norge er lite belånt?

Spørsmål 243.
Det er i transportplanlegging viktig å vite hva nedsatt fartsgrense i byer og tettsteder betyr for ekstra tidsforbruk for bilisten. For eksempel er det svært relevant å få vite hva som blir økt reisetid på en strekning som Sinsen-Grorud med trinnvis redusert fartsgrense. Hva finnes av modeller for slik beregning, og kan statsråden gi et svar på dette konkrete eksempelet?

Spørsmål 244.
Hva er de samlede klimagassutslippene knyttet til nye vei- og jernbaneprosjekter i NTP, fordelt henholdsvis på Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen og Nye Veier AS? Ber om at dette spesifisere på utslipp knyttet til henholdsvis byggefase, materialbruk, arealbeslag (dyrka mark, skog og myr) og driftsfase.

Spørsmål 245.
Hva er forventet a) trafikkøkning (i 2030 og 2040), b) arealbeslag (fordelt på dyrka mark, skog og myr) og c) klimagassutslipp knyttet til byggefase, materialbruk, arealbeslag og driftsfase for følgende prosjekter:

• E18 Lysaker - Ramstadsletta
• E16 Bjørum – Skaret
• E16 Høgkastet - Hønefoss (motorveidel av FRE16)
• Rv 22 Glommakryssing
• E18 Retvet – Vinterbro
• Rv 19 Moss
• E134 Dagslett - E18
• E134 Oslofjord- forbindelsen, byggetrinn 2
• Rv 36 Skjelsvik - Skyggestein
• E134 Saggrenda - Elgsjø (hovedvei øst-vest)
• E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen
• E39 Ålgård – Hove
• E39 Rogfast
• E39 Ådland - Svegatjørn (Hordfast)
• Rv 555 Sotrasambandet
• E16 Arna – Stanghelle (kun motorveidel)
• E39 Lønset – Hjelset
• E39 Ålesund – Molde
• E6 Megården - Mørsvikbotn (E6 Sørfold)
• E10/Rv 85 Hålogalandsveien
• E6 Åsen – Steinkjer
• Rv 25 Hamar – Løten
• Rv 4 Hunndalen – Mjøsbrua
• E16 Høgkastet – Skaret
• E39 Kristiansand – Sandnes
• E18 Langangen-Rugtvedt
• E18 Tvedestrand-Bamble
• E18 Arendal-Grimstad
• E6 Moelv – Øyer
• E6 Øyer – Otta
• E16 Kongsvinger – E6
• E6 Ulsberg – Vindåsliene
• E6 Korporalsbrua – Gyllan
• E6 Gyllan – Kvål
• E6 Ranheim–Værnes
• E6 Kvithammar – Åsen

Spørsmål 246.
Er effekten på klimagassutslipp, arealbeslag og kostnader vurdert ved at norske vei og jernbanestrekninger i større grad bygges på påler hevet over bakken, framfor tradisjonell utbygging på terreng?

Spørsmål 247.
Hva er potensialet for reduserte klimagassutslipp fra samferdselsprosjekter ved å ta i bruk mer miljøvennlige materialer?

Spørsmål 248.
Hvilke grep gjøres det for å redusere utslippene av mikroplast fra vei og kjøretøy?

Spørsmål 249.
Hvor stor økning i klimagassutslippene vil henholdsvis tredje rullebane på Gardermoen, flytting av Bodø lufthavn og ny lufthavn i Mo i Rana gi?

Spørsmål 250.
Hva er overføringspotensialet av reisende fra fly til tog ved å redusere reisetiden på jernbanen mellom Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim til 4 timer, Oslo-Stavanger til 5 timer, Oslo-Stockholm til 3 timer og Oslo-Gøteborg til 1 time? Og hvor store reduksjoner i klimagassutslipp vil dette gi?

Spørsmål 251.
Hva mye kan utslippene av klimagasser reduseres ved å elektrifisere alle fossildrevne riks- og fylkesferjesamband og hurtigbåtruter i Norge?

Spørsmål 252.
Hvor mye kan utslippene av klimagasser reduseres ved at godoverføringsmålet fra vei til bane nås?

Spørsmål 253.
Hva vil det koste å forlenge Ellingsrudbanen til Lørenskog?

Spørsmål 254.
I tabell 11.1 på side 185 er det ufordelt 5,7 mrd. kroner til nye tiltak 2022-2027 under Jernbanedirektoratet. Er dette penger som er tenkt brukt i første periode? Hvordan er disse pengene tenkt prioritert, og hva er kriteriene for prioritering av pengene?

Spørsmål 255.
Hva er kostnaden for å elektrifisere den gjenstående strekningen på Trønderbanen (Stjørdal-Steinkjer)?

Spørsmål 256.
Inneholder effektpakken «Fra ett til to tog i timen Melhus–Steinkjer» noen tiltak som legger til rette for elektrifisering på strekningen Stjørdal-Steinkjer?

Spørsmål 257.
Er det riktig å tolke det slik at rundt 70 mrd. er bundet i vegutbyggingsavtaler mellom Departementet og Nye Veier – til prosjekter som ikke er påbegynt ennå? Hvis ikke, hvor stor sum knytter seg til prosjekter som ikke er påbegynt?

Spørsmål 258.
Hvor store summer er pr. kontraktsfestet i Nye Veier sine avtaler med entreprenører, av de prosjektene som a) ikke er påbegynt, b) nettopp påbegynt?

Spørsmål 259.
Hva er de siste oppdaterte tall for kostnader ved gjennomføring av jernbanereformen fra starten og fram til reformen ble presentert, fordelt på interne og eksterne (innleide konsulentselskaper)?

Spørsmål 260.
Hva har de totale kostnadene blitt for tilrettelegging og gjennomføring av konkurransene/anbudsutsettelsene av persontransport på jernbanestrekningene fram til nå, fordelt på interne og eksterne (innleide konsulentselskaper)?

Spørsmål 261.
Hvor mange nye lederstillinger i de nye, statlige etatene (fra seksjonsledere og oppover) har reformen medført, og hva er de økte lønnskostnadene til dette?

Spørsmål 262.
Hva er status for prosjektet rv. 4 Kjul-Rotnes, inkludert omleggingen i Nittedal sentrum, og når kan prosjektet realiseres med de planer som nå foreligger?

Spørsmål 263.
Hva er status for de prosjektene på rv. 13 i Ullensvang som Statens vegvesen har jobbet med? Hva skjer med disse prosjektene når Nye Veier overtar ansvaret for rv. 13? Blir midlene som har vært forutsatt brukt på prosjekter på rv. 13 i Ullensvang overfør til Nye Veier?

 

 

 

 

 

 

.