Programgruppe for barnevernspedagogutdanningen

Programgruppe for utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer. Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Organisasjon Representant 
UH-sektoren
  •  Ingunn Studsrød, Universitetet i Stavanger (UiS) – leder
  • Nicole Hennum, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
  • Vegard Snartland, Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)
  • Ragnhild Bjørknes, Universitetet i Bergen (UiB)

BUFdir

 

 

 

BUFdir - kunnskaps og kompetansesenter

  • Arild Heskje, Sandnes kommune
  • Jan Ove Nesse, Bufetat region sør
  • Kjetil Andreas Ostling, Bufdir – nestleder

 

  • Torill Moe, regionalt kunnskapssenter for barn og unge

KS

 

Norsk Studentorganisasjon 

  • Gro Sannes Nordby, KS

 

  • Kim Roger Olsen

 

Programgruppens arbeid denne perioden

Programgruppens arbeid denne perioden

Gruppen har hatt to interne møter: oppstart i uke 37 og et dagsmøte i uke 41. 

Vi har planlagt 1 møte hver måned frem til fristen for levering i mars og et to dagers seminar i februar. 

I denne perioden har vi deltatt på møter med interesse og brukerorganisasjoner, samt profesjons, arbeidstager- og giver organisasjoner og profesjonsrådet i UHR. Medlemmene har også deltatt på møter i KS, barnevernnettverk, tiltaksarbeid i storkommuner mm.

 

Forankring av arbeidet

Vi informerer og henter inn relevante innspill fra de organisasjoner og grupper vi naturlig deltar i: for eksempel våre respektive universitet og høgskoler, samhandlingsnettverk og grupper. Vi ber alle om å bruke innspills knappen på RETHOS nettside. Kommentarer og innspill legges på vår internside på SharePoint.

Vi har ikke hatt formelle møter med andre programgrupper i denne perioden, men har hatt uformelle samtaler med medlemmer av sosionomgruppen.

 

Plan for programgruppens arbeid neste periode

Vi har planlagt følgende møter:

10 November (Bufdir- Oslo), 20 desember (Bufetat- Tønsberg), 19 januar (Trondheim) 15 og 16 februar (Sola, Stavanger)

Vi har invitert noen utvalgte brukergrupper, studenter og profesjonsrådet i UHR til vårt møte i november. Der ber vi om innspill til arbeidet.

Vi vil delta på UHR barnevernspedagogenes profesjonsrådmøte 11 Desember kl 10.00-16.00. Dette er et arbeidsmøte som skal jobbe med innspill til oss.

Kjetil vil orientere oss om kompetansestrategien i Bufdir og kartleggingen som pågår. Arbeidet er sentralt for vårt mandat.

Vi arbeider videre med å diskutere og formulere formålsbeskrivelser, læringsutbyttebeskrivelser og struktur. Har innarbeidet «hjemmelekser» mellom hvert møte

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen