Tema

Klima og miljø

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Norges klimapolitikk

Klimaforliket fra 2008 inneholder mål i klimapolitikken og virkemidler, mens klimaforliket fra 2012 viderefører målene, men gir flere nye virkemidler for å nå målene

Kunnskap om natur

Naturforvaltinga skal bygge på kunnskap. Vi treng kunnskap om mangfaldet av natur, kvar det er, korleis det utviklar seg over tid og korleis vi skal klare å ta vare på det for framtida. Slik kunnskap får vi frå kartlegging, overvaking og forsking. Vi må sørgje for at vi har god nok kunnskap og at kunnskapen blir brukt.

Kulturminne og kulturmiljø

Kulturminna og kulturmiljøa våre kan fortelje oss historier om korleis menneska før oss har levd og verka, korleis dei har tilpassa seg naturen.

Aktuelt nå

Jordkloden

Ny klimaforpliktelse for Norge

Regjeringen foreslår at Norge innen 2030 kutter klimagassutslippene med minst 40 prosent sammenlignet med 1990. Det går fram av stortingsmeldingen Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU.

Engebøfjell ved Førdefjorden

Utslippstillatelse til gruvevirksomhet i Engebøfjell

Klima- og miljødepartementet gir utslippstillatelse etter forurensningsloven til gruvevirksomhet i Engebøfjellet. Tillatelsen er i tråd med Miljødirektoratets anbefaling.

Barentshavet

Oppdatering av iskanten i forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten

Våren 2015 vil regjeringen fremme en melding til Stortinget med en oppdatert beregning av iskanten i forvaltningsplanen for Barentshavet - Lofoten. Nye målinger viser at iskanten har trukket seg nordover.

Flere aktuelle saker om Klima og miljø

Dokumenter

Meld. St. 20 (2014-2015)

Oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten med oppdatert beregning av iskanten

Meldingen redegjør for naturverdiene i iskantsonen og det faglige grunnlaget for den oppdaterte beregningen av forvaltningsplanens iskant og retter generelt søkelyset mot den nordlige/arktiske delen av forvaltningsplanområdet Barentshavet – Lofoten.

Meld. St. 13 (2014-2015)

Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU

Meldingen orienterer om at regjeringen i første kvartal 2015 vil sende inn en selvstendig, indikativ forpliktelse til FNs klimakonvensjon. Norge vil påta seg en betinget forpliktelse om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990. Meldingen orienterer videre om at Norge vil gå i dialog med EU om å inngå en avtale om felles oppfyllelse av klimaforpliktelsen sammen med EU.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter som omhandler temaet klima og miljø. Du kan videre avgrense lista på dokumenttype, utgiver og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Kontakt

Klima- og miljødepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter i Klima- og miljødepartementet
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo