Tema

Klima og miljø

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Norges klimapolitikk

Klimaforliket fra 2008 inneholder mål i klimapolitikken og virkemidler, mens klimaforliket fra 2012 viderefører målene, men gir flere nye virkemidler for å nå målene

Naturmangfold

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander. Variasjonen av naturtyper og landskap skal opprettholdes.

Kulturminner og kulturmiljø

Kulturminnene og kulturmiljøene, vi tar vare på og sikrer for ettertida, er viktige ressurser som kilde til kunnskap og opplevelser, for utviklingen av lokalsamfunn og for verdiskaping for næringslivet.

Aktuelt nå

Jordkloden

Ny klimaforpliktelse for Norge

Regjeringen foreslår at Norge innen 2030 kutter klimagassutslippene med minst 40 prosent sammenlignet med 1990. Det går fram av stortingsmeldingen Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU.

Fjellrev under stein

Fjellrev blir prioritert art

Fjellreven er vedtatt som prioritert art av Kongen i statsråd. Prioriteringen betyr at fjellrev og fjellrevhi får en bedre beskyttelse enn i dag. Dette gjøres som ledd i arbeidet med å bedre situasjonen for truede arter.

Barentshavet

Oppdatering av iskanten i forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten

Våren 2015 vil regjeringen fremme en melding til Stortinget med en oppdatert beregning av iskanten i forvaltningsplanen for Barentshavet - Lofoten. Nye målinger viser at iskanten har trukket seg nordover.

Flere aktuelle saker om Klima og miljø

Dokumenter

Meld. St. 13 (2014-2015)

Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU

Meldingen orienterer om at regjeringen i første kvartal 2015 vil sende inn en selvstendig, indikativ forpliktelse til FNs klimakonvensjon. Norge vil påta seg en betinget forpliktelse om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990. Meldingen orienterer videre om at Norge vil gå i dialog med EU om å inngå en avtale om felles oppfyllelse av klimaforpliktelsen sammen med EU.

Hefte

Historier om vann, elver og våtmarker

Dette heftet inneholder historier om livet i våtmark, vann og vassdrag, og vi håper det inspirerer til å lære mer om vår unike natur.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter som omhandler temaet klima og miljø. Du kan videre avgrense lista på dokumenttype, utgiver og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Kontakt

Klima- og miljødepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo