Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 26. november 2010

I statsrådet i dag har regjeringa blant anna gjort framlegg om å styrkja eigenkapitalen i Statkraft.

Statsråd vart halde på Oslo slott 26. november 2010. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Prop. 41 S (2010-2011)
Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Serbia og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Serbia, begge av 17. desember 2009

Prop. 43 S (2010-2011)
Samtykke til ratifikasjon av overenskomst av 15. september 2010 mellom Norge og Russland om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet

Arbeidsdepartementet

Prop. 42 S (2010-2011)
Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Arbeidsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Prop. 40 L (2010-2011)
Endringer i barnevernloven (krav til politiattester mv.)
(Pressemelding)

Meld. St. 6 (2010-2011)
Likestilling for likelønn
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Prop. 30 L (2010-2011)
Endringer i dekningsloven (rettsvern for avtaler om inntredelsesrett i langsiktige kraftavtaler)

Prop. 39 L (2010-2011)
Endringer i lov om Innovasjon Norge

Prop. 24 S (2010-2011)
Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Nærings- og handelsdepartementet

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeidsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 23. november 2010 til lov om endringar i folketrygdlova mv.
Lovvedtak 7 (2010-2011) Lov nr. 59

3. Forskrifter

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om overgangsbestemmelser til lov om endringer i lov
17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv.

Fiskeri- og kystdepartementet

Fastsettelse av forskrift om registrering som kjøper av fangst.

4. Styrer, utval

Justis- og politidepartementet

Birger Arthur Stedal og Ingrid Bergslid Salvesen gjenoppnevnes til faste medlemmer av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker for tre år fra
1. januar 2011.

5. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Sosialarbeider Kirsti Bergstø utnevnes til statssekretær for statsråd Audun Lysbakken.
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Seniorrådgiver Mari Wålberg utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utanriksdepartementet, utviklingssaker

Assisterende direktør Villa Kulild åremålsbeskikkes som direktør i Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD) for et tidsrom av seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Assisterende politidirektør Vidar Peder Refvik åremålsbeskikkes som assisterende politidirektør i Politidirektoratet for en periode på inntil seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Politimester Geir Gudmundsen åremålsutnevnes til politimester i Hordaland politidistrikt for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Statsadvokat Anne Margrete Katteland utnevnes til førstestatsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Avdelingdirektør Kjerstin Spjøtvoll utnevnes til ekspedisjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ratifikasjon av revidert europeisk konvensjon om adopsjon av barn av 27. november 2008 (ETS 202).

Ratifikasjon av konvensjon av 23. november 2007 om internasjonal innkreving av underholdsbidrag til barn og andre former for underhold til familie med nevnte erklæringer og forbehold.

Finansdepartementet

Ikrafttredelse av en skatteavtale mellom Norge og Tyrkia, undertegnet i Ankara
15. januar 2010.

 

Til toppen