54 rettsakter inn i EØS-avtalen

På møtet i EØS-komiteen 7. juli ble 54 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er reviderte regler om ny mat og Europakommisjonens beslutning om tilstrekkelig behandling av personopplysninger i USA (Privacy Shield).

standing ambassadors
EØS/Efta-landenes ambassadører til EU. Fra venstre: Oda Helen Sletnes (Norge), Sabine Mounami (Liechtenstein), Bergdis Ellertsdóttir (Island). Foto: Efta

Regelverket om ny mat handler om godkjenning og merking av nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser. Formålet er å sikre helsemessig trygge næringsmidler, å ivareta forbrukerinteresser og sikre et effektivt indre marked. Reglene ble tatt inn i EØS-avtalen i 2015. EU har vedtatt en revisjon av forordningen om ny mat, og denne er nå innlemmet i EØS-avtalen.

De viktigste endringene er blant annet at definisjonen av ny mat klargjøres, godkjenningsprosedyren for ny mat blir enklere, mer effektiv og transparent, og at godkjenningsprosedyren sentraliseres til Europakommisjonen. For ny mat som er tradisjonelle matvarer fra tredjeland innføres en meldeordning som er basert på en forenklet risikovurdering. Mer informasjon.

EEAS
EU-siden var ledet av Claude Maerten, enhetsleder i EEAS. Foto: Line Haugland, EU-delegasjonen

Overføring av personopplysninger

Avtalen mellom EU og USA som gjorde det mulig på en enkel måte å overføre personopplysninger over landegrensene (Safe Harbor) ble kjent ugyldig av EU-domstolen i 2015. Kommisjonen har derfor fremforhandlet et nytt rammeverk med USA (Privacy Shield) i tråd med dommen som skal sikre at personopplysninger behandles i tråd med EUs personvernregler.

Dette gjelder blant annet prinsipper om innsynrett og opplysningsplikt, formålsbegrensning, dataintegritet, viderebruk av opplysninger og sikkerhet. Det er lagt opp til bedre ivaretakelse av individuelle rettigheter, blant annet ved klageordninger for europeiske borgere som anser at deres personopplysninger blir misbrukt i USA. Amerikanske myndigheter har gitt tilsagn om at vern av privatlivets fred skal håndheves konsekvent og har garantert for at nasjonale myndigheter ikke vil iverksette vilkårlig overvåkning eller masseovervåkning.

Sabine Mounami
Liechtensteins ambassadør til EU, Sabine Mounami, leder Efta-komiteen dette halvåret. Foto: Efta

Overføring av personopplysninger fra stater som er forpliktet etter personverndirektivet, inkludert Norge, kan derfor skje til selskaper i USA og som forplikter seg å følge de vilkår som Privacy Shield fastsetter. Kommisjonens beslutning om dette ble tatt inn i EØS-avtalen på møtet i EØS-komiteen. Mer informasjon.

Her kan du lese omtale av alle rettsaktene som ble innlemmet i EØS-avtalen 7. juli 2017.

Oda H. Sletnes og Turi Bakke
Norges ambassadør til EU, Oda Helen Sletnes (til høyre), og førstesekretær ved EU-delegasjonen, Turi Bakke, representerte Norge i EØS-komiteen 7. juli 2017. Foto: Line Haugland, EU-delegasjonen

Mer informasjon:

Slik blir EØS-regelverket til

Mer informasjon om EØS-komiteen

 

Til toppen