Fremmer lovforslag om snøscooterløyper

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen legger i dag frem et lovforslag for Stortinget som vil åpne for at kommunene kan fastsette snøscooterløyper.

Regjeringen legger i dag frem et lovforslag for Stortinget som vil åpne for at kommunene kan fastsette snøscooterløyper.  

-Gjennom lovforslaget styrker vi lokaldemokratiet og følger opp en klar bestilling fra et bredt flertall på Stortinget, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Kjøringen kan bare skje i faste løyper, og løypene kan ikke legges i sårbare områder som verneområder og nasjonale villreinområder. Kommunen må ta hensyn til blant annet støy og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold og sikkerhet når de anlegger løyper. Det vil være opp til den enkelte kommune å bestemme om den skal fastsette slike løyper eller ikke.

-Regjeringen har tillit til at lokalpolitikere vil være sitt ansvar bevisst og ta hensyn til de ulike interessene dersom de ønsker å anlegge snøscooterløyper, sier Sundtoft.

Enklere saksbehandling og sanksjoner for ulovlig kjøring

Lovforslaget er utarbeidet etter en bred høringsrunde. Forslaget ligger tett opp til det som ble sendt på høring, men på bakgrunn av høringsinnspillene har departementet tydeliggjort og forenklet saksbehandlingsreglene for kommunene noe. Videre er hensyn til friluftsliv tydeliggjort, og det er foreslått nye bestemmelser knyttet til kontroll og sanksjoner for å hindre ulovlig kjøring. Det er bl.a. foreslått innført hjemmel for at Statens naturoppsyn kan ilegge administrativt overtredelsesgebyr på stedet ved overtredelser.

-Dette vil være et effektivt virkemiddel for kontroll. Lovforslaget sikrer god balanse mellom hensynet til natur og friluftsliv og hensynet til lokalt selvstyre. Jeg mener vi oppnår dette ved å gi de kommunene som ønsker det en mulighet til å fastsette snøscooterløyper etter en god lokal prosess med klare nasjonale rammer for hvor løypene kan legges, sier Sundtoft.