Statsbudsjettet 2015:

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift - 395,5 millioner kroner ekstra til transportinfrastruktur i Nord Norge

– Regjeringen foreslår 395,5 millioner kroner ekstra til tiltak i infrastrukturen for transport på veg, bane og til sjøs i Nord-Norge. Bevilgningen er kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift i de tre nordligste fylkene, og skal bidra til å redusere næringslivets transportkostnader. Kompensasjonen og tiltakene skal komme i tillegg til regjeringens generelle satsing på samferdsel, det vil si på et område hvor regjeringen foreslår stor vekst i bevilgningene, sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.

– Regjeringen foreslår 395,5 millioner kroner ekstra til tiltak i infrastrukturen for transport på veg, bane og til sjøs i Nord-Norge. Bevilgningen er kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift i de tre nordligste fylkene, og skal bidra til å redusere næringslivets transportkostnader. Kompensasjonen og tiltakene skal komme i tillegg til regjeringens generelle satsing på samferdsel, det vil si på et område hvor regjeringen foreslår stor vekst i bevilgningene, sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.

Det foreslåtte beløpet er fordelt slik:

• 317 millioner til tiltak i infrastrukturen på vegnettet
• 20,5 millioner kroner til tiltak i jernbanens infrastruktur
• 58 millioner kroner til infrastrukturtiltak på kystforvaltningsområdet

Tiltak på vegnettet
Innenfor den foreslåtte bevilgningen på 317 millioner kroner til infrastrukturtiltak på vegnettet er det satt av midler til åtte prosjektenr som gjelder utbedring av bruer og fjerning av flaskehalser på E6 i Nordland, Troms og Finnmark:

Nordland: E6 Midtengbekken bru i Hemnes kommune, E6 Finneidstraumen bru i Fauske kommune og E6 Medbyelv bru i Narvik kommune.
 
Troms: E6 Skogstad bru i Bardu kommune, E6 Numedal bru i Kåfjord kommune og E6 Rakenesura i Kvænangen kommune.

Finnmark: Riksveg 94 Fallejohka bru i Kvalsund kommune, riksveg 94 Skuggelv bru i Kvalsund kommune og E6 Nyelv bru i Nesseby kommune.

I tillegg skal det nyttes midler til riksveg 77 Tjernfjellet i Saltdal kommune i Nordland, E6 Kvængsfjellet i kommunene Kvænangen og Nordreisa i Troms og til dekkelegging på vegnettet i Nordland, Troms og Finnmark.

Tiltak på jernbanenettet
Regjeringen foreslår 20,5 millioner kroner til kompensasjonstiltak på jernbanenettet.Midlene er fordelt slik, til tiltak på Ofotbanen og Nordlandsbanen i Nordland:

• 10,5 millioner kroner til Ofotbanen. Midlene går til profilutvidinger i to tunneler på Katterat kryssingsspor og til installering av utstyr for å unngå havari og redusere risiko for avsporinger på banen. Profilutvidingene er nødvendige både for å få plass til et nytt kontaktledningsanlegg og for å kunne oppfylle krav til lasteprofil i den trangeste tunnelen.

• 10 millioner kroner til Nordlandsbanen – for å videreføre arbeidet med å forlenge kyssingssporet ved Otgeråga, 24 kilometer øst for Bodø. I prosjektet inngår også bygging av plattform for reisende til og fra forsvarsanlegget på Reitan. Et lengre kryssingsspor på opptil 600 meter vil gi økt kapasitet for lengre godstog og mer effektiv persontransport. Kostnadene for prosjektet er foreløpig beregnet til om lag 130 millioner kroner.

Kystforvaltning – tiltak i farleder
Regjeringen foreslår 58 millioner kroner til kompensasjonstiltak på kystforvaltningsområdet. Beløpet er fordelt slik:

• 38 millioner kroner til tiltak i farleden inn til Polarbase i Hammerfest i Finnmark. Farleden skal utvides og utdypes ned til -17 meter. Prosjektet starter høsten 2014 med en bevilgning på 10 millioner kroner. Formålet med tiltaket er å redusere ulykkesrisikoen og bedre regulariteten for større skip og rigger til Polarbase. Prosjektet har en kostnadsramme på 96 millioner kroner og ventes ferdig i 2016.

• 20 millioner kroner – til utbedring av innseilingsforholdene til kvartsittbruddet innerst i Leirpollen i Tana kommune i Finnmark. Tiltaket omfatter breddeutviding og utdyping ned til -9 meter. Prosjektet skal etter planen være sluttført i 2016. 

Til toppen