Statsbudsjettet 2015:

Mer effektiv pengebruk

Regjeringen foreslår en betydelig vekst i bevilgningene, men legger samtidig stor vekt på mer effektiv bruk av pengene.

Regjeringen foreslår en betydelig vekst i bevilgningene, men legger samtidig stor vekt på mer effektiv bruk av pengene.

– Økt pengebruk er ikke kriterium for suksess. Minst like viktig er at vi bruker skattebetalernes penger på en effektiv måte. Vi har derfor satt i gang en rekke prosesser for å kutte kostnader, og vi gjør noen omprioriteringer på områder hvor pengene kan gi langt større nytte til andre formål, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
 
Samferdselsdepartementet har nylig bedt Vegdirektoratet vurdere bedre måter for å organisere ferjeløsninger, etter en stor kostnadsvekst i en periode. Vegdirektoratet skal også gjøre en vurdering om muligheter for å kutte kostnader ved bygging av sykkelveger, et område hvor regjeringen har store ambisjoner. Tilsvarende er både Vegdirektoratet og Jernbaneverket bedt om å gå gjennom nylig ferdigstilte prosjekter for å skissere hvordan prosjektene kunne vært gjennomført til lavere kostnader.

– Det er viktig at vi ser etter muligheter til å få mer veg og jernbane for pengene samfunnet investerer. Justeringer i planleggingstid, prosjektstørrelse, kontraktsformat eller prosjektets fysiske utforming, kan alle bidra til å få mer motorveg, jernbane sykkelveg eller ferjedrift for pengene, sier samferdselsministeren. 

På samme måte har Samferdselsdepartementet tatt grep når det gjelder noen av dagens  bevilgninger, hvor man anser nytteverdien av dagens løsninger å være relativt liten og hvor det kan utvikles bedre, alternative løsninger.

– Jeg er forberedt på at det blir diskusjon lokalt der man blir berørt, men jeg mener vi skylder skattebetalerne at vi ser kritisk på hvordan pengene brukes, sier Solvik-Olsen. 
 
Statlig kjøp av flyrutetjenester Fagernes - Oslo
Flyruten Fagernes-Oslo har hatt tre passasjerer per  flyavgang i perioden april 2012-mars 2013. Det årlige tilskuddet til kjøp av flyruten er beregnet til 3 290 kroner per enkeltreise. Regjeringen følger en faglig anbefaling om at det statlige kjøpet av flyrutetjenester for strekningen Fagernes – Oslo ikke skal videreføres etter at kontrakten utløper den 31. mars 2016.

– Det gjennomføres, og planlegges, betydelig utbedring av E16 mot Fagernes. Det vil bedre infrastrukturen inn mot regionen og over tid kuttes reisetiden mot Oslo. Da fremstår flytilbudet svært kostbart,  sett opp mot andre reiseformer. Ut fra kriterier for tilgjengelighet på veg har Fagernes et akseptabelt nivå når det gjelder tilgang til grunnleggende velferdstjenester, sier samferdselsministeren.
 
Statlig kjøp av persontransport på Bratsbergbanen
Antall reisende på Bratsbergbanen har ifølge fylkeskommunen ligget stabilt på rundt 40 – 50 000 de siste 20 år, til tross for ambisjoner om dobling av antall reisende. I 2013 ble hver reise subsidiert med om lag 347 kroner, og det er gjennomsnittlig om lag 13 passasjerer per avgang. Billettprisen er 62 kroner for én  enkeltbillett. Regjeringen foreslår å avvikle statens kjøp av persontransport på Bratsbergbanen i Telemark fra og med januar 2015. I 2015 vil det ved fastsettelsen av skjønnsrammen til Telemark fylkeskommune bli gitt noe kompensasjon for fylkets merkostnader på grunn av dette.

- Regjeringen ser behovet for kollektivtilbud mellom Notodden og Porsgrunn/Skien, og vi vil derfor bidra til at man har økonomiske rammer til å gi et tilbud. Men, vi kan ikke automatisk konkludere med at tog er svaret. En rekke av dagens busskonsept er utviklet av gründere og transportselskap i Telemarksområdet. Busstilbud kan dermed erstatte dagens tilbud til passasjerene, og gitt samme bevilgning som til Bratsbergbanen, vil det gi flere avganger enn dagens tilbud. Øvrige jernbanestrekninger i Telemark får derimot styrket tilbudet med tilnærmet dobling av antall avganger på Sørlandsbanen og flere togsett til Vestfoldbanen. Vi styrker dermed jernbanetilbudet på de strekninger hvor det er vekstpotensial, og ser etter bedre løsninger de jernbanen ikke har hatt særlig suksess, sier Solvik-Olsen.
 
Fra 2011 overtok Staten ansvaret for kjøp av persontransport på strekningen fra Telemark fylkeskommune.  Dette var en prøveordning som var tidsbegrenset til fire år.  Vilkåret for å videreføre ordningen satte Samferdselsdepartementet, etter avtale med Telemark fylkeskommune, til 100 000 årlige reisende per april 2014. I 2012 reiste 43 000 med Bratsbergbanen, i 2013 var det 48 000 reisende.

På denne bakgrunn mener regjeringen at premissene for fortsatt statlig kjøp av persontransport på Bratsbergbanen ikke lenger er til stede. NSB mener det ikke er potensial for økt trafikk på denne togstrekningen og anslår økte kostnader. Ut fra erfaringen med prøveordningen og NSBs vurdering anser regjeringen at det ikke er realistisk å oppnå 100 000 passasjerer årlig på Bratsbergbanen.

Til toppen