Offisielt fra statsråd 11. juni 2010

Statsråd ble holdt på Oslo slott 11. juni 2010. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Prop. 143 S (2009-2010)
Samtykke til ratifikasjon av Den internasjonale kaffiavtalen av 28. september 2007

Finansdepartementet

Prop. 142 S (2009-2010)
Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker, utarbeidet i samarbeid mellom Europarådet og Organisasjonen for økonomisk utvikling og samarbeid (OECD), undertegnet i Paris 27. mai 2010

Forsvarsdepartementet

Prop. 144 S (2009-2010)
Endringar i ”Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap”

Justis- og politidepartementet

Prop. 141 L (2009-2010)
Endringer i straffeprosessloven mv.
(Pressemelding)

Kulturdepartementet

Meld. St. 20 (2009-2010)
Omorganisering av ABM-utvikling
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

Meld. St. 19 (2009-2010)
Tid til læring – oppfølging av Tidsbrukutvalgets rapport
(Pressemelding)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. juni 2010 til lov om endringer i folketrygdloven og barnetrygdloven (rett til fedrekvote uavhengig av mors stillingsandel mv.).
Lovvedtak 49 (2009-2010). Lov nr. 22.
Endringene i lovens del II trer i kraft 1. juli 2010.

3.      Forskrifter

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om tidsfrister, og sanksjoner ved overskridelse av fristene, for private forslag til detaljregulering etter § 12-11 i plan- og bygningsloven.

Samferdselsdepartementet

Forskrift om endringar i forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker blir fastsett.

4.      Delegasjon av myndighet

Landbruks- og matdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet til å gi forskrifter etter lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd.

5.      Klagesaker m.v.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra J. Ray McDermott (Norway) AS på Nærings- og handelsdepartementets vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra aksjeloven § 6-11 i sak
nr 200904695. Klagen tas ikke til følge.

6.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av avtale mellom Norge og Frankrike om opplæring av norske elever og om virkemåte for de norske seksjoner opprettet ved akademiene Rouen, Caen og Lyon.

Finansdepartementet

Ikraftsettelse av en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og De nederlandske Antiller, undertegnet i Paris 10. september 2009.

Ikraftsettelse av en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Aruba, med tilleggsoverenskomst, undertegnet i Paris 10. september 2009.

Underskriving av ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Fyrstedømmet Monaco om opplysningar i skattesaker.

Ikraftsettelse av en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Bahamassamveldet, undertegnet i Paris 10. mars 2010.

Miljøverndepartementet

Forvaltningsplan for vannregion Sør-Vest for planperioden 2010-2015, vedtatt av fylkestingene i Rogaland 20. oktober 2009, Vest-Agder 21. oktober 2009 og Aust-Agder 20. oktober 2009, godkjennes i medhold av vannforskriften § 29-3, med de merknader og forbehold som er gitt i foredraget.

Forvaltningsplan for vannregion Vest-Viken for planperioden 2010-2015, vedtatt av fylkestingene i Akershus 29. oktober 2009, Buskerud 21. oktober 2009, Hordaland
12. oktober 2009, Oppland 22. oktober 2009, Telemark 21. oktober 2009 og Vestfold 20. oktober 2009, godkjennes i medhold av vannforskriften § 29-3, med de merknader og forbehold som er gitt i foredraget.

Forvaltningsplan for vannregion Troms for planperioden 2010-2015, vedtatt av fylkestinget 20. oktober 2009, godkjennes i medhold av vannforskriften § 29-3, med de merknader og forbehold som er gitt i foredraget.

Forvaltningsplan for vannregion Nordland for planperioden 2010-2015, vedtatt av fylkestinget 21. september 2009, godkjennes i medhold av vannforskriften § 29-3, med de merknader og forbehold som er gitt i foredraget.

Forvaltningsplan for vannregion Trøndelag for planperioden 2010-2015, vedtatt av fylkestingene i Nord-Trøndelag 30. september 2009 og Sør-Trøndelag 8. oktober 2009, godkjennes i medhold av vannforskriften § 29-3, med de merknader og forbehold som er gitt i foredraget.

Forvaltningsplan for vannregion Finnmark for planperioden 2010-2015, vedtatt av fylkestinget 22. oktober 2009, godkjennes i medhold av vannforskriften § 29-3, med de merknader og forbehold som er gitt i foredraget.

Forvaltningsplan for vannregion Glomma for planperioden 2010-2015, vedtatt av fylkestingene i Akershus 29. oktober 2009, Buskerud 21. oktober 2009, Hedmark 28. september 2009, Oppland 22. oktober 2009 og Østfold 22. oktober 2009, godkjennes i medhold av vannforskriften § 29-3, med de merknader og forbehold som er gitt i foredraget.

Forvaltningsplan for vassregion Vestlandet for planperioden 2010-2015, vedteke av fylkestinga i Hordaland 12. oktober 2009, Sogn og Fjordane 14. oktober 2009 og Oppland 22. oktober 2009, godkjennast i medhald av vassforskrifta § 29-3, med de merknader og atterhald som er gitt i foredraget.

Forvaltningsplan for vassregion Møre og Romsdal for planperioden 2010-2015, vedteke av fylkestinga i Møre og Romsdal 29. september 2009, Sogn og Fjordane 14. oktober 2009 og Oppland 22. oktober 2009, godkjennast i medhald av vassforskrifta § 29-3, med de merknader og atterhald som er gitt i foredraget.
(Pressemelding)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen