Offisielt fra statsråd 16. april 2010

I statsråd i dag er det besluttet at fullmaktene i lov om helsemessig og sosial beredskap skal gjelde inntil 14 dager framover fra og med i dag 16. april 2010.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 16. april 2010. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Prop. 110 S (2009-2010)
Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av EU-programmet om samverknadsløysingar for europeisk offentleg forvalting ISA (2010-2015)

Finansdepartementet

Prop. 112 S (2009-2010)
Lån frå den norske staten til den latviske staten 

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 111 L (2009-2010)
Endring i legemiddelloven
(Pressemelding)

2.      Forskrifter

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrifter om verneplan for Oslofjorden, delplan Østfold.
(Pressemelding)

3.      Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Konstituert sorenskriver Unni Sandbukt, Tromsø, oppnevnes som nytt medlem og leder av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. mai 2010 til og med 30. april 2014.

4.      Utnevnelser m.v.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Sokneprest Berit Øksnes utnevnes til prost i Asker prosti i Oslo bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet bestemmer.

Prost Bjarne Sveinall vert utnemnd til domprost i Kristiansand domprosti i Agder og Telemark bispedøme med tiltreding frå det tidspunkt Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet fastset.

Underdirektør Torbjørn Backer Hjorthaug utnevnes til avdelingsdirektør i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap (INSPIRE).

Fiskeri- og kystdepartementet

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2010 under kapittel 1062 Kystverket, post 21 Spesielle driftsutgifter overskrides med inntil kr 34 000 000.

Helse- og omsorgsdepartementet

Fullmaktene i lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap jf. lovens §§ 3-1, 4-1, 5-1 og 5-2 kommer til anvendelse,  jf. lovens § 1-5 nr. 2.
Fullmaktene får virkning fra og med 16. april 2010 og gjelder inntil 14 dager.

Kommunal- og regionaldepartementet

Fastsettelse av valgdag for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011 til mandag 12. september 2011.
(Pressemelding) 

 

Til toppen