Offisielt fra statsråd 30. april 2010

I statsråd i dag er det oppnevnt et offentlig utvalg for integrerings- og inkluderingspolitikken.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 30. april 2010. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Meld. St. 14 (2009-2010)
Noregs deltaking i Europarådet i 2009

Meld. St. 15 (2009-2010)
Samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 2009

Arbeidsdepartementet

Prop. 118 L (2009-2010)
Endringer i bidragsinnkrevingsloven og barneloven (tilpasninger i Haag-konvensjonen av 2007)
(Pressemelding) 

Finansdepartementet

Prop. 117 L (2009-2010)
Endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover (foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon)
(Pressemelding)

Prop. 119 LS (2009-2010)
Endringer i merverdiavgiftsloven mv. og Stortingets vedtak om merverdiavgift (utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet)
(Pressemelding)

Meld. St. 3 (2009-2010)
Statsrekneskapen 2009
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Prop. 116 L (2009-2010)
Endringer i domstolloven (ekstraordinære valg til lekdommerutvalgene m.m.) og straffeloven 1902 (avvergingsplikt)
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Prop. 115 L (2009-2010)
Endringer i burettslagslova mv.
(Pressemelding)

2.      Forskrifter

Fiskeri- og kystdepartementet

Forskrift om omsetning i første hand av viltlevande marine ressursar vert fastsett.

3.      Styrer, utvalg

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Følgende oppnevnes til et offentlig utvalg for integrerings- og inkluderingspolitikken:
Osmund Kaldheim, rådmann, Oslo, leder
Rita Abrahamsen, formann, Trondheim
Solfrid Berntsen, styremedlem, Oslo
Marco Elsafadi, leder, Bergen
Ines Hardoy, forsker II, Oslo
Knut Kjeldstadli, professor, Oslo
Toril Sundal Leirset, rektor, Levanger
Jill Loga, forsker, Bergen
Julia Mailzewska, ombud, Oslo
Norvald Mo, rådgiver, Oslo
Odu Obiajulu, bygg- og anleggsingeniør, Tromsø
Ambreen Pervez, masterstudent i kriminologi, Oslo
Asle Toje, forsker, Oslo
Dhayalan Velauthapillai, professor, Bergen
Thomas Wanjohi, leder, Trondheim
Henriette Sinding Aasen, dr. juris, Bergen
Ragnhild Aashaug, varaordfører, Tolga
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Oppnevning av advokat Gunnar K. Hagen som nestleder/medlem av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker for perioden 1. mai 2010 til og med 31. august 2012.

4.      Klagesaker m.v.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Klage fra Marit Grøstad og Karin Gravdal over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets vedtak 18. januar 2010 om ikke å gi avkall på statens arv etter Ragnhild Johanne Helgerud til fordel for Marit Grøstad og Karin Gravdal. Klagen tas ikke til følge.

5.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør Ingebjørg Støfring utnevnes til ambassadør i Harare, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør Per Ludvig Magnus utnevnes til ambassadør i Nairobi med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Torgeir Larsen utnevnes til ambassadør i Madrid, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Ragne Birte Lund utnevnes til ambassadør i Dhaka med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Politiinspektør og leder av stab ved Utrykningspolitiet Runar Karlsen åremålsbeskikkes som sjef for Utrykningspolitiet for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Statsadvokat Thomas Skjelbred utnevnes til førstestatsadvokat og assisterende sjef for ØKOKRIM med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Rådgiver Morten Nordskag utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.      Andre saker

Statsministerens kontor

Oppnevning av statsråd Grete Faremo som settestatsråd for statsråd Sigbjørn Johnsen ved behandling av saker hvor statsråd Johnsen på grunn av sitt tidligere styrelederverv i Cermaq ASA er inhabil eller ønsker å fratre fordi det foreligger omstendigheter som medfører at han er nær grensen for inhabilitet.
(Pressemelding)

Kulturdepartementet

Det stilles statlig forsikring for utstillingen ”Ole Bull og mesterinstrumentene” ved Kunstmuseene i Bergen, avdeling Permanenten Vestlandske kunstindustrimuseum. Forsikringen gjelder i tidsrommet 23. mai til 10. juni 2010 og er betinget av at sikringsutvalgets forutsetninger for tilråding av statlig forsikring oppfylles av Kunstmuseene i Bergen, avdeling Permanenten Vestlandske kunstindustrimuseum.

Det stilles statlig forsikring for utstillingen ”På sjelens veier. Gustav Vigeland og polsk skulptur 1890-1914” ved Vigeland-museet i perioden 4. juni til 22. august 2010. Forsikringen gjelder i tidsrommet 17. mai til 10. september og er betinget av at sikringsutvalgets forutsetninger for tilråding av statlig forsikring oppfylles av Oslo kommune, kulturetaten ved Vigeland-museet.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen