Historisk arkiv

Ikke moms på trening:

Finansdepartementet

Momsplikten utvides med en lav sats for kultur og kommersiell idrett fra 1.juli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet la 30. april fram et forslag for Stortinget om endringer i momsregelverket for deler av kultur- og idrettsområdet fra 1. juli 2010. – Forslaget vil gi et bedre momssystem og en enklere administrativ hverdag for de berørte, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Finansdepartementet har i dag lagt fram et forslag for Stortinget om endringer i momsregelverket for deler av kultur- og idrettsområdet fra 1. juli 2010.
– Forslaget vil gi et bedre momssystem og en enklere administrativ hverdag for de berørte, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

- Vi har hatt en god dialog med kultur- og idretts-Norge i denne saken. De fleste som omfattes av avgiftsutvidelsen komme økonomisk godt ut ved at det benyttes en redusert sats på 8 prosent, og jeg er glad for at vi har klart å skjerme den frivillige delen av idretten på en god måte, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. Forslaget er i stor grad i tråd med det som tidligere er varslet, men det foreslås blant annet ikke moms på trening.

Innen idretten er det et stort innslag av frivillighet. Momsregelverket inneholder en rekke lempninger for frivillige organisasjoner. Forslaget som nå presenteres medfører ingen endringer i disse lempningene. Den foreslåtte avgiftsutvidelsen omfatter kommersielle aktører med høye billettinntekter. Dette betyr at forslaget i svært liten grad berører den frivillige delen av idretten.

Fra 1. juli 2010 foreslås det innført 8 prosent merverdiavgift (mva) på inngangspenger til museer, fornøyelsesparker, opplevelsessentre mv. og idrettsarrangementer som gir store billettinntekter. Det foreslås også at det innføres 8 prosent mva på formidling av slike tjenester. Scenekunst unntas fremdeles. Endringene vil gi et bredere avgiftsgrunnlag og de fleste av aktørene vil få en enklere administrativ hverdag ved at de går fra å være delvis momspliktige til å bli momspliktige for hele, eller store deler av, sin virksomhet. Nærmere informasjon om forslaget finner du her.

Det totale inntektstapet for staten som følge av forslaget, anslås til om lag 335 millioner kroner årlig. Dette gir en tilsvarende gevinst for kultur- og idrettssektoren og for de som benytter disse tilbudene. De fleste av aktørene som vil bli omfattet av en utvidelse av avgiftsplikten antas å komme godt ut. Alle sektorer vil samlet sett få en positiv økonomisk effekt av endringen. Fordi de enkelte aktørene vil være i noe ulik situasjon, vil ikke gjennomsnittsanslaget være representativt for alle.

Forslaget bygger på Kulturmomsutvalget (NOU 2008 : 7), og følger langt på vei opp det høringsnotatet som Finansdepartementet sendte ut tidligere i år. Forslaget avviker imidlertid på noen områder etter høringsrunden. Det foreslås ikke moms på trening. Behovet for skjerming av den frivillige delen av idretten og avgrensningsproblemer mot de generelle unntakene for undervisningstjenester og fast eiendom, gjør at regelverket ville blitt mer komplisert dersom en skulle ha innført avgiftsplikt på slike idrettstjenester. Dette er i samsvar med innspill fra blant annet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og Treningsforbundet.

I høringsnotatet ble det også foreslått moms på guidetjenester. De fleste av høringsinstansene har vært negative, og Regjeringen vil derfor komme tilbake til saken i forbindelse med statsbudsjettet for 2011.

___________________________

Les mer om kulturmoms