Stadfester regionalplan for Jæren

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner støtter Rogaland fylkeskommunes plan om fremtidig utvikling på Jæren, som omfatter næringsområdet Forus. Fylkesmannens innvendinger tas ikke til følge.

Regionalplan for Jæren 2013-2040 ble vedtatt av fylkestinger i Rogaland 22. oktober i fjor. Fylkesmannen i Rogaland hadde to innvendinger knyttet til kjøpesenterbestemmelsen og rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging.

- Jeg mener planen vil bidra til at Jæren er et godt sted og bo samtidig som det kan drives næring. Forus er et av Norges sterkest voksende næringsområder. Planen er også viktig for å ivareta de store landbruksinteressene i området, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Han legger vekt på at Rogaland er i sterk vekst. De siste ti år har befolkningsveksten vært på 15,2 prosent og frem til 2040 forventes fylket å ha en høyere prosentvis vekst enn både Oslo og landet for øvrig. 

Statsråden understreker det gode samarbeidet mellom fylkeskommunen, kommunene i regionen og fylkesmannen. Han mener at dette er et godt eksempel på planlegging på tvers av kommunegrenser. Fylkeskommunen har gjennom planarbeidet oppnådd en dialog mellom kommunene slik at man har blitt enige om hvilke utfordringer man står overfor og hvordan man best kan løse dem. Nå ligger ballen hos kommunene.

- Rogaland er blant de sterkeste vekstregionene i Norge, og veksten vil bare fortsette. Da er vi helt avhengige av at kommunene jobber godt sammen med fylket for å ta riktige hensyn og finne løsninger. Nå tar vi konsekvensen av veksten Rogaland opplever og arbeidet som fylket har gjort sammen med kommunene, sier Sanner.

Statsråden mener det er verdifullt at de tre berørte kommunene Stavanger, Sandnes og Sola nå går sammen om å legge rammer for den framtidige utviklingen på Forus gjennom en felles plan. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak (pdf)

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

 

Til toppen