Statsbudsjettet 2024

Styrkjer innsatsen for raskare utbygging av fornybar kraft og nett

Regjeringa foreslår å auke løyvinga til energimyndigheitene med 140 millionar kroner. Satsinga vil gi opp opp mot 80 nye stillingar, samt bidra til auka digitalisering og betre analysar. Det skal bidra til raskare konsesjonsbehandling av straumnett og fornybar kraftproduksjon som vindkraft og solkraft.

– Vi skal elektrifisere samfunnet, kutte utslepp og realisere fleire moglegheiter for industrien og næringslivet, og for å lukkast med det treng vi rikeleg tilgang på rein og rimeleg energi. Når vi no skal utvikle neste generasjon kraftsystem, er det viktig at energimyndigheitene har den kapasiteten som trengs, seier olje- og energiminister Terje Aasland.

Med denne satsinga vil det bli større saksbehandlings­kapasitet i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE),  Reguleringsmyndigheita for energi (RME) og Olje- og energidepartementet. I tillegg skal satsinga bidra til auka analysekapasitet, betre kraftmarknadsmodellar og analysar, digitalisering av konsesjonsbehandling og nettplanlegging, og auka kunnskap om moglegheiter for og konsekvensar av implementering av havvind i Noreg. Satsinga bidreg òg til gjennomføring av strategisk konsekvensutgreiing for nye område for havvind på norsk kontinentalsokkel.

– Dette blir andre år på rad at vi gjennomfører ei historisk satsing som styrkjer energimyndigheitene. Vi ser at det allereie har hatt effekt. Vi set myndigheitene i god stand til å forvalte neste generasjon kraftsystem, og det gjer at vi kan behandle fleire søknader, digitalisere meir og auke tempoet i utviklinga av mellom anna havvind. Vi sikrar at myndigheitene kan konsesjonsbehandle viktige produksjons- og nettprosjekt i heile landet, seier Aasland.