Amerikanske investeringer i infrastruktur på Rygge flystasjon er viktig for Norges forsvarsevne

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Snart starter arbeidet med amerikanske infrastrukturinvesteringer på Rygge. Prosjektene er knyttet til mottak av amerikanske kampfly og vil være viktige også for NATO. - De amerikanske investeringer i infrastruktur på Rygge vil ha positiv betydning for norsk, nordisk og alliert sikkerhet, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

I juni 2022 samtykket Stortinget til inngåelse av en tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA. Avtalen legger blant annet til rette for amerikanske investeringer i infrastruktur på omforente områder, og Rygge flystasjon er ett av de fire omforente områdene som ble etablert da avtalen trådte i kraft.

Tilleggsavtalen med USA stod på agendaen da ordføreren i Moss, Hanne Tollerud (Ap) og ordføreren i Råde, Rene Ratshol (H) møtte forsvarsminister Bjørn Arild Gram tirsdag 2. februar.
Tilleggsavtalen med USA stod på agendaen da ordføreren i Moss, Hanne Tollerud (Ap) og ordføreren i Råde, Rene Ratshol (H) møtte forsvarsminister Bjørn Arild Gram tirsdag 2. februar.

- Videreutvikling av forsvarssamarbeidet med vår nærmeste allierte handler først og fremst om å ivareta norske interesser og norsk sikkerhet, samtidig som samarbeidet med USA bidrar til å styrke NATOs evne til å kunne forsvare Norge og Europa, sier forsvarsministeren.

Etter henvendelse fra USA har regjeringen godkjent amerikanske investeringer i infrastruktur på Rygge. USA har estimert sine samlede investeringskostnader til å være på om lag to milliarder kroner, og USA vil dekke 100 prosent av kostnadene knyttet til byggingen. Etter at byggingen er ferdig, vil infrastrukturen bli norsk eiendom med bruksrett for de amerikanske styrkene.

Det som skal bygges er: fire kampflysheltere med tilhørende fasiliteter, grunnarbeider til forlegninger og andre bygg, økt kapasitet for ammunisjonslagring og lagerhaller samt bedret sikkerhet ved oppføring av gjerde med patruljevei rundt deler av flystasjonen. Med unntak av lagerhallene, som kun vil være for amerikansk bruk, kan også norske og andre allierte styrker bruke den nye infrastrukturen.

Det gjenstår fortsatt noen mindre tilpasninger før prosjektene vil kunne være klare for iverksetting, og bygging vil også avhenge av tildeling av midler i løpet av femårsperioden over det amerikanske forsvarsbudsjettet. Planen er imidlertid at prosjektene skal være ferdige innen utløpet av 2027.

- Russlands angrepskrig mot Ukraina er en trussel mot norsk og europeisk sikkerhet, og Russlands opptreden har igjen gjort krigshandlinger og brutal bruk av militærmakt i Europa til en realitet. Vi må tilpasse oss til at vi står ovenfor et farligere og mer uforutsigbart Russland. For å kunne ivareta behovet for troverdig avskrekking må det gjøres forberedelser allerede i fredstid, og de amerikanske investeringene i infrastruktur på Rygge vil ha positiv betydning for norsk, nordisk og alliert sikkerhet. Alliert tilstedeværelse og norsk evne til å operere sammen med og ta imot allierte forsterkningsstyrker blir viktigere for vår avskrekkings- og forsvarsevne, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Etter hvert som de amerikanske prosjektene utvikler seg kan det bli aktuelt med økt trening og øving ut fra Rygge, også før prosjektene er fullført. Så langt er det ikke lagt noen fast øvingssyklus for den type aktivitet. Fremtidig amerikansk militær aktivitet vil kun helt unntaksvis ha konsekvenser for fremtidig sivil lufttrafikk på Rygge.