Åpen EU-høring om gruppeunntaksforordningen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Europakommisjonen har lagt ut på offentlig høring et forslag til endringer i det generelle gruppeunntaket (GBER). Alle interesserte kan komme med innspill direkte til Europakommisjonen.

Endringsforslaget sikter til å reflektere endringer i tilknyttede retningslinjer og å legge til rette for grønn og digital omstilling.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har ansvaret for støtteregelverket og følger opp prosessene i Kommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan (ESA) ved revisjon av regelverket. NFD vil koordinere et eventuelt norsk innspill til revisjonen av GBER på vegne av departementsfellesskapet.

Berørte aktører som ønsker å gi innspill til et norsk høringssvar kan sende dette til postmottak@nfd.dep.no senest innen 12. november.  

 

Tematisk omfatter de foreslåtte endringene:

 • Støtte til miljøvern (herunder klima- og energitiltak) ved å
  • utvide støtteadgangen til en rekke nye grønne prosjekter, herunder bl.a. rehabilitering av habitater og økosystemer, ladeinfrastuktur for nullutslippskjøretøy
  • oppstille nye krav for å tildele store energiintensive virksomheter støtte i form av avgiftsreduksjoner
  • legge til rette for støtte til lagring av fornybar energi
  • muliggjøre investeringer i grønn hydrogen
  • stimulere til økt energieffektivitet og miljøforbedringstiltak i bygninger
 • Støtte til risikofinansiering ved
  • tydeliggjøring av regelverket
  • utvidet støtteadgang til startup-bedrifter ved å inkludere overføring av immaterielle rettigheter
 • Støtte til forskning, utvikling og innovasjon ved
  • forenkling av regelverket
 • Regional støtte ved å
  • justere regelverket i tråd med tilsvarende endringer i retningslinjene.