Arbeidsgruppe skal utrede enhet for statlig kapitalforvaltning i Tromsø

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Finansdepartementet har i dag oppnevnt en arbeidsgruppe som skal utrede etablering av en enhet for statlig kapitalforvaltning i Tromsø. Arbeidsgruppen har fått i oppgave å utrede hvordan en enhet for kapitalforvaltning kan etableres, finansiering av enheten, hvilke aktivaklasser enheten bør investere i, egnet risikonivå og geografisk nedslagsfelt for investeringene.

– Nå starter arbeidet med å utrede hvordan vi kan styrke statens tilstedeværelse og bygge sterke kapitalforvaltningsmiljøer i nord. Dette arbeidet er en del av regjeringens prioriterte satsing på Nord-Norge og arbeidet med å bygge sterke miljøer og aktivitet i hele landet. En slik etablering vil kunne være en styrke for Nord-Norge og for kapitalforvaltningen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Sammensetning

Arbeidsgruppen vil ha følgende sammensetning:

 • Fagdirektør Hans Chr. Tronstad, Finansdepartementet (leder)
 • Avdelingsdirektør Inger-Johanne A. Rygh, Finansdepartementet
 • Fagdirektør Bjørn Hermansen, Nærings- og fiskeridepartementet
 • Direktør Jørn Nilsen, Folketrygdfondet
 • Administrerende direktør Egil Matsen, Forte Fondsforvaltning
 • Prorektor Katrine Tveiterås, UiT, Tromsø

Egen enhet i Tromsø

Finansdepartementet varslet i Meld. St. 9 (2021-2022) Statens pensjonsfond 2022 at:

«Regjeringen har som mål å opprette en egen enhet i Tromsø, som kan bidra til å styrke statens tilstedeværelse og bygge sterke kapitalforvaltningsmiljøer i nord. Om dette skal være en ny enhet i Folketrygdfondet, underlagt Folketrygdfondet, en ny selvstendig enhet eller del av en annen statlig kapitalforvaltningsvirksomhet, er blant spørsmålene som må utredes videre. Det vil også utredes om enheten skal kunne investere i unoterte selskaper i og utenfor Norge.»

Et flertall i finanskomiteen viser i innstillingen til fondsmeldingen, jf. Innst. 443 S (2021-2022), til at regjeringen har som mål å opprette en egen enhet for statlig kapitalforvaltning i Tromsø. Flertallet mener «at en etablering av en slik enhet vil være et viktig bidrag til regjeringens ambisjon om å utvikle hele landet» og at «et aktivt og tilstedeværende kapitalmiljø i nord vil styrke både finansnæringen og øvrig næringsliv i Nord-Norge». Flertallet er «… positive til dette og imøteser en konkretisering og videre utredning av ulike alternativer for en slik løsning».

Flere problemstillinger må avklares i det videre arbeidet, som er både av prinsipiell, juridisk, økonomisk og forvaltningsmessig art. Finansdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede disse problemstillingene og bidra til å konkretisere mulige modeller, slik finanskomiteen peker på.

Arbeidsgruppen skal legge følgende formål til grunn for utredningen:

 1. Det overordnede formålet med å etablere en egen enhet i Tromsø er å bidra til å styrke statens tilstedeværelse og bygge sterke kapitalforvaltningsmiljøer i nord.
 2. Formålet med investeringene i den nye enheten skal være høyest mulig avkastning etter kostnader over tid, hensyntatt akseptabel risiko.

Hovedproblemstillinger

Arbeidsgruppen skal utrede følgende hovedproblemstillinger:

 1. Styringsstruktur og organisatorisk oppsett for en ny enhet i Tromsø.
 2. Investeringsunivers for den nye enheten.

Utgangspunktet for utredningen er de valgte formålene med etableringen og investeringene. Utredningen skal følge utredningsinstruksen.

1. Styringsstruktur og organisatorisk oppsett

I meldingen Statens pensjonsfond 2022 ble det pekt på ulike organisatoriske oppsett som skal utredes: ny enhet i Folketrygdfondet, underlagt Folketrygdfondet, en ny selvstendig enhet eller del av en annen statlig kapitalforvaltningsvirksomhet.

 • Arbeidsgruppen skal utrede ulike alternative styringsstrukturer og oppsett, også i lys av de legale skrankene i lov om Statens pensjonsfond og at lov om Folketrygdfondet åpner for å gi Folketrygdfondet forvalteroppgaver med egne mandater utenfor rammen av lov om Statens pensjonsfond. Arbeidsgruppen skal vurdere styringsstruktur for enheten og for investeringene, herunder hensiktsmessighet og kostnader ved ulike modeller.
 • For løsninger som innebærer en plassering av den nye enheten innenfor Statens pensjonsfond Norge, skal arbeidsgruppen vurdere om det vil kreve en endring i lov om Statens pensjonsfond.
 • Arbeidsgruppen skal vurdere i hvilken grad de ulike alternative vil kunne bidra til å løse eierandelsutfordringen i SPN.
 • Arbeidsgruppen skal vurdere hvordan den nye enheten bør finansieres, herunder muligheten til å hente midler til den nye enheten blant annet fra Statens pensjonsfond Norge (SPN) som ledd i å løse eierandelsutfordringen i SPN, jf. Meld. St. 9 (2020-2021).
 • Arbeidsgruppen skal også vurdere hvorvidt målet med etableringen overlapper med det næringsrettede virkemiddelapparatet under Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), og hvordan en eventuell overlapp bør håndteres.

2. Investeringsunivers

 • Arbeidsgruppen skal vurdere enhetens investeringsunivers, både geografisk og mht. hvilke instrumenter som kan benyttes og hva som kan anses som et akseptabelt risikonivå for investeringene. Arbeidsgruppen skal i vurderingen av hva som er et akseptabelt risikonivå også gi en vurdering av hvilken investeringshorisont som er lagt til grunn.
 • Arbeidsgruppen skal som del av dette også vurdere om enheten skal kunne investere i unoterte selskaper i og utenfor Norge, og vurdere hvordan ev. unoterte investeringer skal rammes inn i forvalters mandat.
 • Arbeidsgruppen skal lage anslag på størrelsen på det tilgjengelige markedet og mulig omfang av investeringene i de ulike alternativene.
 • Arbeidsgruppen skal ta utgangspunkt i at statens første innskudd i fondet får et øvre tak på anslagsvis 40-50 mrd. kroner.
 • Dersom arbeidsgruppen anbefaler et investeringsunivers bestående av blant annet unoterte norske aksjer, skal det utredes hvilken virkning etableringen av et nytt statlig investeringsfond vil kunne ha på markedet for slike investeringer. 

Arbeidsgruppen bes om å levere sin rapport innen 1. desember 2022.