Rapport om ny statlig kapitalforvaltning i Tromsø

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

I september satte Finansdepartementet ned en arbeidsgruppe for å utrede hvordan staten kan etablere en ny statlig enhet for kapitalforvaltning i Tromsø. Arbeidsgruppen har nå avlevert sin rapport med anbefalinger. Gruppen anbefaler at den nye enheten får adgang til å investere i unoterte verdipapirer, og at dette gjøres utenfor Statens pensjonsfond.

Arbeidsgruppen ble bedt om å vurdere styringsstruktur og organisering av den nye enheten i Tromsø, og egnet investeringsunivers. Som del av dette ble gruppen bedt om å svare på en rekke spørsmål, herunder om den nye enheten bør få investere i unoterte verdipapirer og om den bør legges innenfor eller utenfor Statens pensjonsfond.

– Nå er vi ett steg nærmere i å opprette et nytt kapitalforvaltningsmiljø i Tromsø. Dette vil kunne legge grunnlaget for et sterkt finansmiljø og viktige nye arbeidsplasser i Nord-Norge og i Tromsø. Et slikt forvaltningsmiljø vil kunne skape store ringvirkninger, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Arbeidsgruppen anbefaler at enheten får et investeringsunivers som omfatter unoterte investeringer, for å unngå overlapp med eksisterende statlige forvaltningsmiljøer. Det er ifølge gruppen trolig større rom for markedsnisjer hvor staten ikke allerede er til stede i det unoterte markedet.

Valg av forvalter henger sammen med hvilket investeringsunivers enheten får. Med utgangspunkt i et unotert mandat anbefaler gruppen at det etableres en ny forvaltningsenhet.

Arbeidsgruppen anbefaler at investeringene i den nye enheten legges utenfor Statens pensjonsfond. En plassering innenfor Statens pensjonsfond ville etter gruppens vurdering bryte med den langvarige politiske enigheten om at fondet er en finansiell formue som forvaltes med sikte på høyest mulig avkastning over tid. Videre peker gruppen på at enhetens mål om å bidra til statlig tilstedeværelse og å bygge kapitalforvaltningsmiljøer skiller seg fra formålet med Statens pensjonsfond.

Den nye enheten er ifølge gruppen ikke egnet til å løse eierandelsutfordringen i Statens pensjonsfond Norge. Arbeidsgruppen peker på at det likevel er fullt mulig å benytte Folketrygdfondet som forvalter, dersom investeringsuniverset tilpasses den forvaltningskompetansen de har.

Departementet vil nå vurdere anbefalingene i rapporten, og legger opp til å omtale saken i meldingen om Statens pensjonsfond våren 2023.

Les mer: