Arbeidsgruppe skal vurdere fremtidig arbeid med nasjonale regnskapsstandarder

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Finansdepartementet har besluttet at det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal utrede spørsmål knyttet til fremtidig organisering av arbeidet med nasjonale regnskapsstandarder.

Norsk Regnskapsstiftelse får i oppgave å sette sammen og organisere arbeidsgruppens arbeid. Finanstilsynet skal representere myndighetene i arbeidsgruppen.

Regnskapsføring skal etter regnskapsloven følge god regnskapsskikk. Norsk Regnskapsstiftelse har i omtrent 30 år utarbeidet nasjonale regnskapsstandarder. Disse regnskapsstandardene har i hovedsak utgjort innholdet i lovkravet for hva som anses som god regnskapsskikk.

I 2005 ble børsnoterte selskaper i Norge pliktig å følge den internasjonale regnskapsstandarden IFRS. I etterkant av innføringen av IFRS har det blitt reist spørsmål om hvordan arbeidet med egne nasjonale regnskapsstandarder skal organiseres. Disse nasjonale regnskapsstandardene brukes av foretak som ikke underlegges IFRS, og vil typisk være små og mellomstore foretak.  

Les mer: