Arbeidsgrupperapport om velferdsordningene i landbruket

I jordbruksoppgjøret 2023 ble partene enige om å nedsette en partssammensatt arbeidsgruppe som skulle gå gjennom tilskuddsordningene for avløsning ved sykdom og fødsel mv. og landbruksvikarordningen. Arbeidsgruppa la fram sin rapport torsdag 14. mars.

Den partssammensatte arbeidsgruppa har blant annet gjort en gjennomgang av ordningen med tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv., hvor temaer som formålet med ordningen, nivået på tilskuddet, samordning med andre inntekter, gradering av tilskuddet og ulike tidsavgrensninger er vurdert. Det samme er muligheten for å gi tilskuddet også når ektefelle/samboer eller person med næringsinntekt fra foretaket er avløser.

Arbeidsgruppa har også gjort en gjennomgang av tilskudd til landbruksvikarordningen, med særlig fokus på formålet med tilskuddet og kravet som stilles til tilstrekkelig landbruksvikarberedskap hos avløserlagene.

I fjorårets jordbruksoppgjør ble det også satt av midler til en ekstern kartlegging av tilgangen på avløsere og landbruksvikarer og hvordan tilgangen på kompetent avløserbistand kan styrkes. Ruralis har stått for den eksterne kartleggingen, og publiserte sin rapport Rekruttering av avløsere til jordbruket (NR 1/2024) 19. januar 2024. Med grunnlag i Ruralis’ rapport har den partssammensatte arbeidsgruppa også vurdert tilgangen på avløsere og landbruksvikarer med tilstrekkelig kompetanse.

Landbruksdirektoratet har ledet sekretariat for arbeidet med rapporten. Sekretariatet har også benyttet seg av en referansegruppe med deltakere fra Norske Landbrukstjenester (NLT), Nav, Klepp og Stor-Elvdal kommune, Statsforvalteren i Nordland og Trøndelag, Norges Bygdeungdomslag og ungdomsutvalget til Norsk Bonde- og Småbrukarlag.