Bedre psykisk lavterskeltilbud for barn og unge

Tusen takk for invitasjonen til å være med på denne lanseringen og for at dere har laget denne viktige rapporten!

Altfor mange ungdommer sliter med psykiske helseproblemer, og det haster det å gjøre noe med.

Pandemien har ført til en økning i etterspørselen etter psykiske helsetjenester blant barn og unge. Vi ser økt pågang til psykisk helsevern blant barn og unge, og at flere har mer alvorlige lidelser.

Dette må og skal vi gjøre noe med.

Rapporten deres er et viktig bidrag inn i arbeidet vårt med opptrappingsplanen for psykisk helse.

Opptrappingsplanen vil ha hovedvekt på kommunale tjenester. Vi vil også ha en særskilt satsing på psykisk helsevern for barn og unge. I tillegg skal vi styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Jeg er helt enig i at vi må gjøre lavterskel psykisk helsehjelp enda lettere tilgjengelig uansett hvor i landet du bor, og at samhandlingen mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten må bli bedre.

Vi må styrke psykisk helsevern og i tillegg bygge ut de kommunale lavterskeltilbudene for å sikre god hjelp til alle – både de som trenger hjelpen i spesialisthelsetjenesten og de som klarer seg med annen hjelp.

Denne regjeringen vil sikre at tilbudet innen psykisk helse blir lett tilgjengelig og av høy kvalitet for folk i hele landet, og særlig for barn og unge.

I forbindelse med arbeidet med opptrappingsplanen for psykisk helse gjennomfører vi mange innspillsmøter.

Flere trekker frem behovet for bedre muligheter for at de med mindre alvorlige lidelser får hjelp i kommunene. Det er viktig å komme tidlig til med hjelp for å forebygge at mer alvorlig psykisk sykdom utvikler seg.

Vi vil sikre at tilbudet blir lett tilgjengelig og av høy kvalitet for folk i hele landet. Det betyr blant annet at vi vurderer å lovfeste lavterskeltilbud innen psykisk helse i alle kommuner. Dette er jo også dere inne på i anbefalingene til oss.

Vi må også være obs på de gruppene som vi ikke er så gode på å nå ut til – som dere peker på i rapporten. Dette gjelder for eksempel gutter i tenårene og familier og barn med flerkulturell bakgrunn. Vi må tenke nytt for å nå disse gruppene med de kommunale tjenestene.

Det er viktig at de som har behov for hjelp i psykisk helsevern får det.

Et viktig mål for oss er at alle som blir henvist, skal få tilbud om en vurderingssamtale i spesialisthelsetjenesten/i BUP. Selv om det ikke nødvendigvis er spesialisert behandling alle trenger, vil det for mange være viktig å bli tatt på alvor, møte en som ser dem og kan hjelpe dem videre til rett sted.

Jeg har allerede bedt sykehusene om å legge til rette for dette – og sagt at de skal starte med barn og unge.

Samtidig vil vi også jobbe i den andre enden – nemlig med å styrke den psykiske folkehelsa og forebygge at barn og unge utvikler psykiske plager og lidelser.

Å være aktive, å gjøre noe sammen med andre og gjøre noe meningsfylt er viktig for den psykiske helsen vår. Det gjelder enten du er ung eller gammel.

Trøndelag fylkeskommune har nå startet et pilotprosjekt for å se hvordan nettopp det å være aktiv, gjøre noe sammen med andre og å gjøre noe meningsfullt kan fremme den psykiske helsen.

Prosjektet heter ABC for god psykisk helse og kan iverksettes både i barnehager og skoler.

Vi vet at god psykisk helse fremmes på mange arenaer. I familien, i lokalmiljøet, i barnehagen, på skolen og på fritidsarenaer.

Som dere skriver i rapporten, må vi jobbe på og med barnets arenaer for å forebygge og avhjelpe psykiske helseproblemer for å hindre at de utvikler seg og blir større.

Flere av virkemidlene for å fremme god psykisk helse ligger i sektorer utenfor helsesektoren. Derfor må vi jobbe på tvers.

Jeg er glad for at tjenestene har styrket tilbudet sitt under pandemien slik at flere har fått hjelp. Samtidig melder de om stadig økt pågang.

Tjenestene må ha tid og ressurser til å gi den hjelpen barn og unge trenger. Både i lavterskel hjelpetilbud og i spesialisthelsetjenesten.

Vi må også se på hva vi kan gjøre for å rekruttere og beholde de gode fagfolka i tjenestene våre.

Barn og unge i Norge skal ha det bra. Og de som har utfordringer må få hjelp til å få det bedre.

Vi jobber for at flere skal oppleve god psykisk helse og livskvalitet, og at de som har psykiske helseplager skal få god og tilgjengelig hjelp.

Jeg håper vi i tiden fremover, både med kortsiktige virkemidler og gjennom større planarbeider, klarer å styrke tilbudet til barn og unge i kommunene.

Nå skal jeg og fagfolka i departementet sette oss grundig inn i rapporten deres og jobbe videre for full med opptrappingsplanen.

Igjen – tusen takk for det grundige og viktige arbeidet dere har gjort!