Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Spørsmål og svar om Silver-saken

Hvorfor har Finansdepartementet besluttet å sette Silver under offentlig administrasjon?
Silver har fått flere sjanser til å innhente kapital og finne løsninger som sikrer kundenes pensjoner. Det har de ikke greid. Grunnen til at vi må sette ned foten er at selskapet kan tappes for penger de nærmeste årene, noe som betyr at de som er yngre i dag og kunder i selskapet kan bli stående igjen med en verdiløs fripolise fra Silver den dagen de blir pensjonister. 

Les mer i vedtaket av 17. februar

 

Gjelder vedtaket om offentlig administrasjon flere selskaper enn Silver?
Nei. Alle andre livsforsikringsselskaper oppfyller Solvens II-kravene. 

 

Hva skjer videre?
Finansdepartementet har besluttet at Silver settes under offentlig administrasjon. Det innebærer at et administrasjonsstyre overtar styringen av Silver for å forvalte kundenes interesser og penger på best mulig måte. 

Vedtaket om offentlig administrasjon medfører ikke at pengene forsvinner fra selskapet. Finanstilsynet vil i dag oppnevne et administrasjonsstyre. Administrasjonsstyret vil av hensyn til kundene så raskt som mulig vurdere muligheten for å opprettholde pensjonsutbetalingene, helt eller delvis, mens administrasjonsstyrets arbeid pågår.

Administrasjonsstyret vil så raskt som overhodet mulig får på plass et apparat som kan besvare spørsmålene kundene har.

Stortinget har nylig presisert at et administrasjonsstyre kan foreslå å gjøre om alle fripoliser til fripoliser med investeringsvalg. En slik omdanning vil kunne være et godt alternativ til en nedskrevet, garantert ytelse.

 

Hvor kan kundene henvende seg for å få informasjon om hva som skjer med kontraktene deres hos Silver?
Administrasjonsstyret vil så raskt som overhodet mulig får på plass et apparat som kan besvare spørsmålene kundene har. Kundene må inntil videre avvente nærmere kontaktinformasjon.

 

Hva skjer med pengene i Silver ved en offentlig administrasjon?
Pengene i Silver forsvinner ikke når selskapet blir satt under offentlig administrasjon. Dersom selskapet avvikles, skal alle pengene i selskapet fordeles mellom kundene. Egenkapitalen skal brukes til å dekke kundenes krav. Eierne risikerer derfor å tape sin innskutte kapital til fordel for kundene. 

Dersom kapitalen ikke er tilstrekkelig til å dekke alle kundenes krav, blir pensjonene lavere enn Silver har lovet. Kundene skal likebehandles, det vil si at alle kunder skal avkortes forholdsmessig like mye.

 

Vil kundene få mindre pensjon?
Det er for tidlig å si hvilke konsekvenser det vil få for de enkelte kundene. Nå skal administrasjonsstyret jobbe for å finne en best mulig løsning for alle kundene. Det som er sikkert, er at alle kundene vil bli behandlet likt så langt det er mulig, og at alle pengene vil gå til å sikre mest mulig av pensjonene som er lovet. 

Alternativet til å sette Silver under offentlig administrasjon, er å la selskapet få fortsette virksomheten. Dette ville innebære en forskjellsbehandling av kundene i Silver.

 

Kan kundene flytte fripolisene sine?
Nei. Når selskapet er under offentlig administrasjon, kan ikke kundene flytte fripolisene sine.

 

Hvorfor vil ikke departementet la Silver få prøve saken rettslig før vedtaket om offentlig administrasjon fattes?
Vi mener Silver kommer med grunnløse påstander og at en behandling av Silvers krav i rettssystemet vil kunne ta lang tid. De har hatt over ett år på seg til å finne en løsning og nå er sluttstreken satt.

 

Er Norge det eneste landet som innfører dette regelverket?
Når det gjelder hva andre EU-land har gjort, er det for øvrig viktig å være klar over at Solvens-II regelverket er innført i alle land i EU/EØS.

Silver er ikke et solid selskap. Silver har i løpet av dispensasjonsperioden jobbet med ulike muligheter for å flytte selskapet ut av landet, men har ikke funnet et eneste land i Europa med kapitalkrav som selskapet er i stand til å oppfylle. Realiteten er at det ikke er kapitalkravene som er det underliggende problemet, men at Silver har lovet kundene mer enn de kan sannsynliggjøre at de er i stand til å holde.

 

Hvor lang tid har Silver hatt på seg til å finne en løsning?
De nye reglene ble vedtatt i EU i 2009, og hovedtrekkene var kjent også forut for dette. Selskapene har dermed hatt over åtte år til å gjøre nødvendige tilpasninger til Solvens II-regelverket. Finansdepartementet har på toppen av dette gitt Silver utsettelse to ganger med til sammen over ett års varighet. Disse utsettelsene har vært gitt for at Silver skulle få anledning til å finne en løsning som sikrer kundenes pensjonsutbetalinger.

 

Hvorfor er det riktig å anvende Solvens II-reglene på Silver?
Forsikringsforetak som tilbyr pensjonsprodukter må sette av nok penger til å dekke nåverdien av de pensjonsutbetalingene de har lovet kundene, i tillegg til å ha penger til overs for å kunne dekke tap uten å måtte ta av pensjonsmidlene. De tidligere kravene til hvor mye midler forsikringsforetakene må sette av, fanger blant annet ikke opp at rentenivået har falt til et svært lavt nivå sammenlignet med det Silver har lovet kundene.

Solvens II-regelverket krever at forsikringsforetakene har midler tilsvarende forpliktelsenes virkelige verdi, og at foretakene i tillegg til enhver tid har midler som med stor grad av sannsynlighet kan dekke de tap som kan oppstå i løpet av ett år fram i tid. Departementet mener derfor det er tungtveiende økonomiske grunner for at Silver og de andre forsikringsforetakene skal drive etter regler basert på Solvens II-direktivet.

 

Når fikk Silver konsesjon?
Silver fikk konsesjon 30. juni 2005.

 

Hvor mange kunder har Silver?
Silver har omtrent 20 000 kunder. Omtrent 3 000 kunder får utbetalt pensjon i dag.

 

Hva er Solvens I og II?
«Solvens I» og «Solvens II» er betegnelser på EUs virksomhetsregler for forsikringsselskap.

De nye kapitalkravene for forsikringsselskaper som kom med Solvens II-reglene er laget for å sikre at forsikringsselskapene har økonomi til å ivareta sine forpliktelser overfor kundene. Kravene gjenspeiler risikoen i selskapenes forpliktelser bedre enn de gamle Solvens I-reglene.

Gjennom fripoliser har selskapene påtatt seg langsiktige forpliktelser med rentegaranti. Det gamle regelverket fanget blant annet ikke opp økt risiko som følge av at rentenivået har falt til et veldig lavt nivå. De nye kapitalkravene gjenspeiler denne risikoen for selskapene.

___________

Les mer:

Til toppen