Dette er regjeringens forslag til når lærere kan gripe inn fysisk

Lovforslaget skal gi ansatte i skolen og på SFO mulighet til å gripe inn fysisk mot elever for å avverge skade på personer eller eiendom. Lovforslaget sendes nå til Stortinget.

– Målet er få økt læring og trivsel i skolen. Da trenger vi mer ro og orden. De ansatte skal ha klare og trygge rammer, slik at de kan være trygge og tydelige voksne. Alle som jobber i skolen skal vite hvilket handlingsrom de har, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

Dagens opplæringslov og privatskolelov har ingen regler om når en lærer kan gripe inn fysisk mot elever. Det nye lovforslaget setter klare rammer for fysisk inngripen i tillegg til regler om forebygging, dokumentasjon og meldeplikt.

– Å gripe inn fysisk skal være absolutt siste utvei, og jeg tror ingen lærere ønsker å komme i slike situasjoner. Derfor er det veldig viktig at skolene også jobber forebyggende for å hindre at slike hendelser oppstår, sier Nordtun.

Dersom reglene blir vedtatt av Stortinget, kan de tre i kraft samtidig med forslaget til ny opplæringslov, som etter planen er 1. august 2024.

Vurderer nye regler for å stoppe gjentatte forstyrrelser av undervisningen

I tillegg vil kunnskapsministeren utrede om det bør åpnes for at ansatte kan gripe inn fysisk for å avverge verbale angrep og forstyrrelser av undervisningen.

– Lærerne må ha de rette tiltakene for å sikre at ikke noen få ødelegger undervisningen for resten av klassen. Jeg mener derfor at vi må vurdere om læreren også skal kunne gripe inn fysisk når elever forstyrrer undervisningen så mye at den ikke kan gjennomføres, sier Nordtun.

Utredningen blir satt i gang snarlig og målet er å sende et forslag på høring i løpet av 2024, slik at en eventuell lovendring kan gjelde fra høsten 2025.

Om lovforslaget

  • Ansatte i skolen kan, dersom andre tiltak ikke er tilstrekkelige, gripe inn mot en elev for å hindre skade på personer eller eiendom. Det fysiske inngrepet kan ikke gå lenger enn nødvendig og må stå i rimelig forhold til de interesser som skal ivaretas.
  • Eksempelvis vil lærere kunne holde elever fast for å bryte opp en slåsskamp, men grepet skal ikke være sterkere eller vare lengre enn det som er nødvendig for å avverge situasjonen. Forslaget inneholder i tillegg krav om forebygging, dokumentasjon og meldeplikt.
  • Forslaget til regulering av fysisk makt i opplæringsloven skal gjelde for elever i grunnskolen og i den videregående opplæringen. I tillegg skal det gjelde for elever som får leksehjelp og i skolefritidsordningen (SFO).
  • All form for fysisk maktbruk overfor barn som har karakter av avstraffelse, er ulovlig.