Høring om forslag til regler om avverging av skade og bruk av fysisk inngripen i ny opplæringslov og privatskoleloven

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i ny opplæringslov, jf. forslaget i Prop. 57 L (2022–2023), og privatskoleloven. I høringsnotatet foreslås endringer i lovene med forbehold for at ny opplæringslov vedtas av Stortinget. Departementet foreslår å lovfeste regler om bruk av fysisk inngripen mot elever. I tillegg foreslås det regler om forebygging, dokumentasjon og meldeplikt.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.09.2023

Vår ref.: 23/2677

Høring om forslag til regler om avverging av skade og bruk av fysisk inngripen i ny opplæringslov og privatskoleloven

Kunnskapsdepartementet foreslår endringer i ny opplæringslov og i privatskoleloven. Høringsnotatet kan leses her på regjeringen.no. Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslaget. Fristen for å gi høringsuttalelse er 30. september 2023.

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forslag til lov grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova), jf. Prop. 57 L (2022–2023), og lov 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova). Høringsnotatet foreslår endringer i lovene med forbehold for at ny opplæringslov vedtas av Stortinget.

Alle som ønsker det, kan sende inn høringsuttalelse. Dette gjelder også privatpersoner og aktører som ikke er oppgitt på adresselisten for denne høringen.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser. I tillegg kan dere gjerne informere om høringen på egen nettside, i nyhetsbrev eller liknende.

Vi ber kommuner og fylkeskommuner om å videresende dette høringsbrevet i egen virksomhet og oppsummere de ulike innspillene før de oversendes Kunnskapsdepartementet i én felles høringsuttalelse. Vi ber også universiteter og høgskoler om å koordinere eventuelle innspill fra ulike fakulteter og fagmiljøer.

 

Høringsuttalelser skal sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2978371 under «Send inn høringssvar».

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på regjeringen.no.

 

 

Med hilsen

 

Lilly Sofie Ottesen (e.f.)
avdelingsdirektør                                                 Lars Sollesnes
                                                                                 seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

 • Departementene

 • Barneombudet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Datatilsynet
 • Folkehelseinstituttet
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
 • Norges forskningsråd
 • Politidirektoratet
 • Regelrådet
 • Sentralledelsen for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 • Sivilombudet
 • Språkrådet
 • SSB
 • Statsforvalterne
 • Statped
 • Sysselmesteren på Svalbard
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
 • Riksrevisjonen
 • Sametinget

 • Fylkeskommunene
 • Kommunene
 • Longyearbyen lokalstyre

 • Kristne Friskolers Forbund
 • Abelia – Forum for friskoler
 • Montessori Norge
 • Steinerskoleforbundet
 • Norske fag og Friskolers Landsforbund
 • Private grunnskoler godkjent etter opplæringslova § 2-12
 • Samisk vidaregående skole og reindriftsskole, Kautokeino
 • Samisk vidaregående skole, Karasjok

 • Abelia - Forum for Friskoler
 • Afasiforbundet
 • Akademikerne
 • Antirasistisk senter
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Barnevakten
 • Blindeforbundet
 • Blå Kors
 • Dysleksi Norge
 • Elevorganisasjonen
 • Elev- og lærlingombudene
 • Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforsking
 • Fagforbundet
 • Fagskolerådet
 • Fellesorganisasjonen
 • Forandringsfabrikken
 • Foreldrenettverk MOT Mobbing
 • Foreningen Mobbing i Skolen
 • Forening for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI)
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Handikappede Barns Foreldreforening
 • Hørselshemmede barns organisasjon
 • Hørselshemmedes Landsforbund
 • Human-Etisk Forbund
 • Innvandrernes Landsforbund
 • Institutt for samfunnsforsking
 • ISAAC
 • Kristent Pedagogisk Forum
 • Kristne Friskolers Forbund
 • KS
 • Kulturskolerådet
 • Landsforeningen for barnevernsbarn
 • Landslaget for nærmiljøskolen
 • Landsorganisasjonen i Norge – LO
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Lykkelige barn
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Læringsmiljøsenteret
 • Mental Helse Ungdom
 • MOT
 • Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
 • Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO
 • Nordisk institutt for studium av innovasjon, forsking og utdanning
 • Norges Døveforbund
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede
 • Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede
 • Norsk Fosterhjemsforening
 • Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring – NOVA
 • Norsk Kulturskoleråd
 • Norsk Leirskoleforening
 • Norsk Lektorlag
 • Norske fag- og Friskolers Landsforbund